Další profesní vzdělávání – investice pro budoucnost

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/36138

Stručná charakteristika projektu: Dynamický vývoj českého zdravotnictví s sebou přináší i nové, resp. vyšší, požadavky na znalosti a dovednosti zdravotnických pracovníků v oblasti komunikace, edukace pacientů a managementu, kterým je v systému pregraduální přípravy zdravotnických profesionálů věnována velmi malá pozornost. Projekt reaguje na tyto aktuální požadavky a zaměřuje se především na další profesní vzdělávání zaměstnanců FN Motol, kteří jsou na prahu svého profesního života, tj. na zaměstnance do dovršeného 30. roku věku, nebo před jeho koncem, tj. na zdravotnické pracovníky po dovršení 50. roku věku. Záměrem projektu je usnadnit těmto skupinám zaměstnanců pracovní adaptaci na změněné podmínky práce prohlubováním kvalifikace prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání s cílem udržet tak jejich zaměstnanost. V oblasti vzdělávání projekt sleduje tři dílčí cíle:

  • vytvoření předpokladů pro formování žádoucího komunikačního stylu mezi zdravotnickým personálem a pacienty ve smyslu uplatňování zásad proklientské komunikace v praxi u nově nastupujících zaměstnanců FN Motol, zpravidla absolventů škol;
  • zvyšování a prohlubování edukačních kompetencí vybraných všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků;
  • získávání a prohlubování manažerských kompetencí středního nebo nižšího zdravotnického managementu, případně i dalších zaměstnanců, které umožní aktualizaci jejich manažerských dovedností a tím přispějí k jejich osobnostnímu a manažerskému rozvoji a k jejich pracovní stabilizaci ve FN Motol.

Realizace projektu: Projekt je realizován od 01.09. 2013 do 31.08. 2014 formou uceleného systému dynamicky vedených odborných kurzů, které obsahují prvky interaktivních cvičení, řešení a rozboru modelových situací, videotréninku a dalších moderních didaktických metod. Další informace o projektu a o vzdělávacích akcích naleznou zaměstnanci FN Motol na intranetu.

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

Manažerka projektu: Bc. Barbora Sedakovová