Modernizace zařízení Spalovny nebezpečných odpadů ve Fakultní nemocnici v Motole

Registrační číslo:

  • CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0012530

 Stručná charakteristika projektu:

Cílem projektu je navýšení kapacity zařízení na zpracování zdravotnického odpadu v areálu Fakultní nemocnice v Motole na území Hlavního města Prahy.

Jde o modernizaci vybraných částí technologického spalovacího zařízení za účelem dosažení navýšení kapacity spalovny tak, aby byla splněna hodnota stanoveného indikátoru v souladu s výzvou OPŽP.

Spalovna nebezpečných odpadů ve Fakultní nemocnici v Motole je dlouhodobě v nevyhovujícím technickém stavu. Bez důkladné modernizace technologického zařízení a bez obnovení automatiky provozu by došlo k výraznému snížení výkonu spalovny. Projekt řeší navýšení kapacity spalovacího zařízení prostřednictvím investice do rekonstrukce sila pro externí odpady, investicí do modernizace zařízení pro spalování tekutého odpadu, do nového řídícího systému se zaměřením na automatizaci provozu Měření a regulace (MaR), a formou sady opatření, která mají zajistit potřebné navýšení kapacity. Jedná se o investici do instalace primárního vzduchového ventilátoru, chladících výměníků, průběžného monitoringu spalin a do zařízení pro redukci oxidu dusíku (NOx).

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity o 300 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:   36 256 440,00 Kč

Dotace EU:   30 817 974,00 Kč (85%)

Datum zahájení realizace projektu:   27.8.2021

Skip to content