Základní podmínky pro výplatu stipendia

Stipendium může být poskytnuto pouze studentům s trvalým nebo s dlouhodobým pobytem na území ČR nebo jiného členského státu EU. Pro účely stipendijního programu se studijní vízum nepovažuje za povolení k dlouhodobému pobytu.

Stipendium nemůže být poskytnuto studentům, kteří získávají odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na zahraničních vysokých školách nebo na jejich pobočkách v ČR, ve studijních programech, ke kterým nevydalo MZ ČR souhlasné stanovisko nebo povolení podle ust. § 2, písm. g) zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Stipendium nemůže být poskytnuto zaměstnancům FN Motol, kterým jsou poskytovány náhrady vyplývající z kvalifikační dohody při zvyšování nebo při prohlubování kvalifikace.

Smlouvu o poskytnutí stipendia je možné uzavřít kdykoliv v průběhu školního či akademického roku, od kterého je výplata stipendia přípustná.

Studium na vysokých školách:

studium: v akreditovaném zdravotnickém bakalářském studijním programu, jehož absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zařazeného do stipendijního programu nebo studium v akreditovaném zdravotnickém navazujícím magisterském studijním programu, který, na základě souhlasného stanoviska MZ ČR, vede k získání specializované způsobilosti, přičemž i tento studijní program musí být zařazen do stipendijního programu FN Motol;

výplata stipendia: v bakalářském studijním programu po splnění všech studijních povinností prvního ročníku studia (dokládá se potvrzením školy). V navazujícím magisterském studijním programu od zahájení prvního ročníku studia;

délka výplaty stipendia: minimálně 6 měsíců, maximálně 22 měsíců;

výše stipendia: 10.000,00 Kč měsíčně;

délka setrvání v pracovním poměru po ukončení studia: jednonásobek délky výplaty stipendia při plném pracovním úvazku.

Studium na vyšších odborných školách:

studium: v akreditovaném zdravotnickém studijním programu / oboru, jehož absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zařazeného do stipendijního programu;

výplata stipendia: po splnění všech studijních povinností prvního ročníku studia (dokládá se potvrzením školy);

délka výplaty stipendia: minimálně 6 měsíců, maximálně 22 měsíců;

výše stipendia: 5.000,00 Kč měsíčně;

délka setrvání v pracovním poměru po ukončení studia: jednonásobek délky výplaty stipendia při plném pracovním úvazku.

Studium na středních odborných školách:

studium: ve studijním oboru, jehož absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zařazeného do stipendijního programu;

výplata stipendia: nejdříve od posledního ročníku studia, podmínkou je úspěšné splnění všech studijních povinností prvního ročníku studia;

délka výplaty stipendia: minimálně 6 měsíců, maximálně 10 měsíců;

výše stipendia: 5.000,00 Kč měsíčně;

délka setrvání v pracovním poměru po ukončení studia: jednonásobek délky výplaty stipendia při plném pracovním úvazku.

Skip to content