Oddělení klinické hematologie

Základní informace

Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí komplementu FN Motol. Má dvě části: laboratorní a klinickou. Laboratoř provádí rutinní a speciální hematologická vyšetření pro FN, konziliárně i s nadregionální působností. Morfologická laboratoř je referenčním pracovištěm pro všechny hematologické malignity dětského věku v ČR. Klinickou část je rozdělená na ambulanci a stacionář. V roce 2013 získalo pracoviště statut hematologického oddělení s rozšířenou péčí. Oddělení poskytuje diagnostickou i léčebnou péči dospělým pacientům s hematologickými chorobami. Vedle preventivně léčebné péče se pracovníci tohoto oddělení věnují pedagogické a publikační činnosti.

 

MUDr. Jitka Segethová

jitka.segethova@fnmotol.cz

 

Sekretariát
 224 435 101

 

Ambulance

Hematologická ambulance pro dospělé:

je umístěna na 3. patře, uzel D v modré budově
Kartotéka tel.: 224 435 150, 224 435 153 
Pracovníci: 2 lékaři v celodenním provozu, 5 zdravotních sester.

Ordinační doba:

Po-Čt 7,00-15,45 hodin
Pá 7,00-14,30 hodin

Ambulance poskytuje kromě rutinního hematologického vyšetření léčebnou a dispenzární péči pro pacienty s chronickými leukémiemi, mnohočetným myelomem, myelodysplastic-kým syndromem, dále pro nemocné s vrozenými a získanými krvácivými stavy a trombofilií. Možnost provádění diagnostických odběrů kostní dřeně a návaznost na široké laboratorní zázemí i v rámci interdisciplinární spolupráce umožňuje diagnostiku všech závažných poruch krvetvorby.
Trepanobiopsie kostní dřeně jsou prováděny ambulantně ve spolupráci s anesteziologem v tzv.analgosedaci., tedy bezbolestně pro pacienta a bez nutnosti hospitalizace.

Vybavení ambulance slouží i k aplikaci krevních derivátů, cytostatik a dalších preparátů. Umožňuje, aby tato léčba mohla být poskytována během denního provozu ambulance a ušetřila pacienta opakovaného přijetí do nemocnice.

Hematologická ambulance pro děti:

Dětská část, uzel B, 6. patro

Tel.: 224 433 841

Služby lékařů a ordinační doby - přehled:

https://www.fnmotol.cz/microsite-kdho/o-nas/historie-a-soucasnost/soucasna-podoba-kliniky/ambulance/

Pro odbornou veřejnost

  • Pedagogická činnost
  • Akce a semináře
  • Granty a studie
  • Management kvality

Laboratoř OKH

OKH patří mezi SVLS (společné vyšetřovací a léčebné složky). Laboratoř provádí rutinní a specializovaná hematologická vyšetření (zhruba 70 metod). V roce 2019 laboratoř provedla 920 000 výkonů. Provoz je zajištěn denní a pohotovostní službou. Laboratorní část je rozdělena do několika úseků:

Příjmový úsek zajišťuje příjem vzorků k jejich dalšímu zpracování v hematologické laboratoři. Denně je přijato cca 1500 vzorků krve.

Úsek analyzátorů je rozdělen na statimovou a rutinní část. Na tomto úseku se provádí vyšetření krevního obrazu a mikroskopické hodnocení nátěrů periferní krve. Přístrojové vybavení: plně automatické analyzátory špičkové úrovně, systém digitální morfologie. Lékař: prim. MUDr. Jitka Segethová, VŠ: Ing. Markéta Rusková

Úsek hemokoagulační má laboratoř pro rutinní metody (koagulační screening, předoperační vyšetření a kontrola antikoagulační léčby) a laboratoř speciální. Zde jsou prováděna vyšetření zaměřená na diagnostiku vrozených a získaných poruch srážlivosti (hemofilie, von Willebrandova choroba, trombofilní stavy). Přístrojové vybavení - plně automatické koagulometry. Lékař: MUDr. Ivana Hadačová VŠ:  Ing. Michaela Šolcová

      

Úsek běžné a speciální morfologie - na tomto úseku se provádí morfologické vyšetření nátěrů periferní krve a kostní dřeně i jiných punktátů. Lékař: MUDr. Elena Vodičková, Úsekový laborant: Alena Houdková, tel.: l. 5127

Úsek cytochemie - zde se provádí speciální cytochemické vyšetření nátěrů kostní dřeně, periferní krve, punktátů. VŠ: RNDr. Alena Zámková, tel.: l. 5135

Vybavenost přístroji

Laboratoř OKH je vybavena špičkovými analyzátory. Od roku 2019 je v provozu nová hematologická linka Sysmex XN-3000 pro rychlou, plně automatickou analýzu krevního obrazu spolu s integrovanou digitální morfologií. Tento systém umožňuje s použitím nadstavbového softwaru unikátní propojení s ostatními uživateli. Koagulační laboratoř je vybavena rovněž výkonnými automatickými koagulometry, součástí vybavení je i přístroj na vyšetření funkční schopnosti krevních destiček. Od roku 2002 se na oddělení používá digitální zobrazovací technika (mikroskop s kamerou), která umožňuje dokumentovat a prezentovat nálezy krevních nátěrů a kostních dření v digitální podobě. Dlouholeté zkušenosti s obrazovou dokumentací a obrovské množství zpracovaného materiálu vedlo pracovníky oddělení k vydání morfologického atlasu.

Historie oddělení

O tradici v oboru hematologie v Motole se v poválečných letech zasloužili prof.MUDr. Miloš Netoušek DrSc. a jeho spolupracovník asistent MUDr. Heřmanský, který se stal později jedním z předních českých hematologů. Oba pracovali na interním oddělení. Oddělení klinické hematologie bylo založeno v roce 1971 po zprovoznění dětského monobloku a přestěhování dětských klinik z Karlova. Jeho součástí byla i krevní banka. Hematologická laboratoř se vyvíjela společně s motolskou dětskou hematologií, byla brzy vybavena novými automatickými analyzátory krevních elementů a začala rozšiřovat sortiment hematologických vyšetření. Jednou ze zásluh prof. MUDr. O. Hrodka, DrSc, pod jehož vedením se prudce rozvíjela dětská hematologie v Motole, bylo, že se hematologická laboratoř stala kvalitním diagnostickým zázemím pro dětské hematologické pacienty z celé republiky. Prioritou této laboratoře dodnes zůstává diagnostika a morfologická klasifikace akutních leukémií a myelodysplastického syndromu v dětském věku.Tato vyšetření jsou poskytována v úzké spolupráci s Klinikou dětské hemato-onkologie FN Motol pacientům celé České republiky.

Kontakt

Vedení a personál

Vedoucí lékař prim.
 MUDr. Segethová Jitka 224 435 101 
Zástupce primáře MUDr. Hadačová Ivana 224 435 101 
Vrchní laborantka  Hájková Blanka224 435 112 
Sekretariát Kuncová Stanislava 224 435 101
Ambulance OKH  
Umístění dospělé ambulance  3. patro, uzel D, modrá budova 224 435 150, 153 
Umístění dětské ambulance Dětská část, uzel B, 6. patro 224 433 841

Lékaři

MUDr. Hochová Ivana
MUDr. Vodičková Elena
MUDr. Mastíková Lenka
MUDr. Viarshynina Svetlana
 
 

Odborní VŠ pracovníci v laboratorních metodách

Mgr. Matějček Martin
RNDr. Zámková Alena
Ing. Rusková Markéta
Mgr. Michaela Šolcová

Manažer kvality

Ing. Doischerová Lenka

Zdravotní laboranti

Dehnerová Jiřina
Dvořák Martin Dis.
Houdková Alena – úseková laborantka
Bc. Kolařík Lukáš Dis.
Ligová Kateřina - laboratorní asistent
Bc. Pelikánová Eva
Michaela Polenová
Schön David – laboratorní asistent
Slavíková Pavla – laboratorní asistent
Bc. Šuteříková Michaela
Větvička Tomáš – jiný odborný pracovník

Zdravotní sestry

Doležalová Monika
Melčová Naďa - staniční sestra
Nováková Alena
Potužniková Zuzana, Dis.
Bc. Švecová Ivana

Technicko-hospodářští pracovníci

Brabencová Anna

Sanitáři

Kunová Lucie
Matoušková Šach Michaela
Šindlerová Radka
Řezníčková Simona
Vojtíšková Petra

Kontakt

Primář:

MUDr. Jitka Segethová

Vedoucí laborantka:

Blanka Hájková

Sekretariát:

Stanislava Kuncová,

tel.: 224 435 101

Skip to content