Oddělení klinické hematologie

Základní informace

Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí komplementu FN Motol. Má dvě části: laboratorní a klinickou. Laboratoř provádí rutinní a speciální hematologická vyšetření pro FN, konziliárně i s nadregionální působností. Morfologická laboratoř je referenčním pracovištěm pro všechny hematologické malignity dětského věku v ČR. Klinickou část je rozdělená na ambulanci a stacionář. V roce 2013 získalo pracoviště statut hematologického oddělení s rozšířenou péčí. Oddělení poskytuje diagnostickou i léčebnou péči dospělým pacientům s hematologickými chorobami. Vedle preventivně léčebné péče se pracovníci tohoto oddělení věnují pedagogické a publikační činnosti.

 

MUDr. Jitka Segethová

jitka.segethova@fnmotol.cz

 

Sekretariát
 224 435 101

 

Ambulance

Hematologická ambulance pro dospělé:

je umístěna na 3. patře, uzel D v modré budově

Kartotéka tel.: 224 435 153
Kontaktní email: okhd@fnmotol.cz
Objednávání pacientů tel.: 224 435 153  po- pá  9:00 -11:00  a 13:00 -14:00 hodin

Pracovníci: 3 lékaři v celodenním provozu, 5 zdravotních sester, 1 sanitářka a 1 THP

Provozní doba:

Po-Čt 6:30 - 15:30 hodin
Pá 6:30 - 14:30 hodin

Ordinační doba:

Po-Čt 8 - 12:30 13:30 - 15:30 hodin
Pá 8:00 - 12:30 13:00 - 14:00 hodin

Odběry od 6:30 hodin

Ambulance poskytuje kromě rutinního hematologického vyšetření léčebnou a dispenzární péči pro pacienty s chronickými leukémiemi, mnohočetným myelomem, myelodysplastic-kým syndromem, dále pro nemocné s vrozenými a získanými krvácivými stavy a trombofilií. Možnost provádění diagnostických odběrů kostní dřeně a návaznost na široké laboratorní zázemí i v rámci interdisciplinární spolupráce umožňuje diagnostiku všech závažných poruch krvetvorby.
Trepanobiopsie kostní dřeně jsou prováděny ambulantně ve spolupráci s anesteziologem v tzv.analgosedaci., tedy bezbolestně pro pacienta a bez nutnosti hospitalizace.

Vybavení ambulance slouží i k aplikaci krevních derivátů, cytostatik a dalších preparátů. Umožňuje, aby tato léčba mohla být poskytována během denního provozu ambulance a ušetřila pacienta opakovaného přijetí do nemocnice.

Hematologická ambulance pro děti:

Dětská část, uzel B, 5. patro dětská poliklinika

Tel.: 224 436 464

Služby lékařů a ordinační doby - přehled:

https://www.fnmotol.cz/microsite-kdho/o-nas/historie-a-soucasnost/soucasna-podoba-kliniky/ambulance/

Pro odbornou veřejnost

  • Pedagogická činnost
  • Akce a semináře
  • Granty a studie
  • Management kvality

Laboratoř OKH

OKH patří mezi SVLS (společné vyšetřovací a léčebné složky). Laboratoř provádí rutinní a specializovaná hematologická vyšetření (zhruba 70 metod). V roce 2022 laboratoř provedla 950 000 výkonů. Provoz je zajištěn denní a pohotovostní službou. Laboratorní část je rozdělena do několika úseků:

Příjmový úsek zajišťuje příjem vzorků k jejich dalšímu zpracování v hematologické laboratoři. Denně je přijato cca 2000 vzorků krve. Laboratoř také přijímá v době pohotovostní služby hemokultury k inkubaci.

Úsek analyzátorů je rozdělen na statimovou a rutinní část. Na tomto úseku se provádí vyšetření krevního obrazu a mikroskopické hodnocení nátěrů periferní krve. Přístrojové vybavení: plně automatické analyzátory špičkové úrovně, systém digitální morfologie. Lékař: prim. MUDr. Jitka Segethová, VŠ: Ing. Markéta Rusková, linka: 5132,5134.

Úsek hemokoagulační má laboratoř pro rutinní metody (koagulační screening, předoperační vyšetření a kontrola antikoagulační léčby) a laboratoř speciální. Zde jsou prováděna vyšetření zaměřená na diagnostiku vrozených a získaných poruch srážlivosti (hemofilie, von Willebrandova choroba, trombofilní stavy). Přístrojové vybavení - plně automatické koagulometry. Lékař: MUDr. Ivana Hadačová VŠ: Mgr. Mackurová Kateřina, linka: 5136.

      

Úsek běžné a speciální morfologie - na tomto úseku se provádí morfologické vyšetření nátěrů periferní krve a kostní dřeně i jiných punktátů. Lékař: MUDr. Elena Vodičková, VŠ: Mgr. Kolařík Lukáš, úsekový laborant: Alena Houdková, tel.: l. 5127

Úsek cytochemie - zde se provádí speciální cytochemické vyšetření nátěrů kostní dřeně, periferní krve, punktátů. VŠ: RNDr. Alena Zámková, tel.: l. 5135

Vybavenost přístroji

Laboratoř OKH je vybavena špičkovými analyzátory. Od roku 2019 je v provozu nová hematologická linka Sysmex XN-3000 pro rychlou, plně automatickou analýzu krevního obrazu spolu s integrovanou digitální morfologií. Tento systém umožňuje s použitím nadstavbového softwaru unikátní propojení s ostatními uživateli. Koagulační laboratoř je vybavena rovněž výkonnými automatickými koagulometry, součástí vybavení je i přístroj na vyšetření funkční schopnosti krevních destiček. Od roku 2002 se na oddělení používá digitální zobrazovací technika (mikroskop s kamerou), která umožňuje dokumentovat a prezentovat nálezy krevních nátěrů a kostních dření v digitální podobě. Dlouholeté zkušenosti s obrazovou dokumentací a obrovské množství zpracovaného materiálu vedlo pracovníky oddělení k vydání morfologického atlasu.

Historie oddělení

O tradici v oboru hematologie v Motole se v poválečných letech zasloužili prof.MUDr. Miloš Netoušek DrSc. a jeho spolupracovník asistent MUDr. Heřmanský, který se stal později jedním z předních českých hematologů. Oba pracovali na interním oddělení. Oddělení klinické hematologie bylo založeno v roce 1971 po zprovoznění dětského monobloku a přestěhování dětských klinik z Karlova. Jeho součástí byla i krevní banka. Hematologická laboratoř se vyvíjela společně s motolskou dětskou hematologií, byla brzy vybavena novými automatickými analyzátory krevních elementů a začala rozšiřovat sortiment hematologických vyšetření. Jednou ze zásluh prof. MUDr. O. Hrodka, DrSc, pod jehož vedením se prudce rozvíjela dětská hematologie v Motole, bylo, že se hematologická laboratoř stala kvalitním diagnostickým zázemím pro dětské hematologické pacienty z celé republiky. Prioritou této laboratoře dodnes zůstává diagnostika a morfologická klasifikace akutních leukémií a myelodysplastického syndromu v dětském věku.Tato vyšetření jsou poskytována v úzké spolupráci s Klinikou dětské hemato-onkologie FN Motol pacientům celé České republiky.

Kontakt

Vedení a personál

Vedoucí lékař prim.
 MUDr. Segethová Jitka 224 435 101 
Zástupce primáře MUDr. Hadačová Ivana 224 435 101 
Vrchní laborantka  Hájková Blanka224 435 112 
SekretariátKuncová Stanislava 224 435 101
Ambulance OKHKartotéka224 435 153
Umístění dospělé ambulance3. patro, uzel D, modrá budova224 435 153 
Umístění dětské ambulance Dětská část, uzel B, 6. patro 224 436 464

Lékaři

MUDr. Vodičková Elena

MUDr. Gregora Evžen
MUDr. Koblížková Eliška
MUDr. Natálie Pelantová

Odborní VŠ pracovníci v laboratorních metodách

Mgr. Matějček Martin
RNDr. Zámková Alena
Ing. Rusková Markéta
Mgr. Mackurová Kateřina
Mgr. Kolařík Lukáš

Manažer kvality

Ing. Doischerová Lenka

Zdravotní laboranti

Dehnerová Jiřina
Dvořák Martin, Dis.
Houdková Alena – úseková laborantka
Urbánková Kateřina - laboratorní asistent
Bc. Kořínková Eva
Polenová Michaela
Schön David – laboratorní asistent
Slavíková Grace Pavla – laboratorní asistent
Bc. Šuteríková Michaela
Větvička Tomáš – jiný odborný pracovník

Filonová Yuliia –jiný odborný pracovník

Zdravotní sestry

Doležalová Monika
Potužniková Zuzana, Dis.
Bc. Švecová Ivana
Selingerová Alena
Pomaresová Lenka

Technicko-hospodářští pracovníci

Brabencová Anna
Matoušková Michala

Sanitáři

Řezníčková Simona
Vojtíšková Petra

Kujelová  Martina
Šumanská Ilona

Kontakt

Primář:

MUDr. Jitka Segethová

Vedoucí laborantka:

Blanka Hájková

Sekretariát:

Stanislava Kuncová,

tel.: 224 435 101

Skip to content