Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie je specializovaná zdravotnická, vědecko-výzkumná a vzdělávací instituce, společné pracoviště Univerzity Karlovy 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole.

Naše pracoviště jsou umístěna v přízemí, 2. a 3. patře bloku G laboratorního komplementu, mezi dětskou a dospělou částí nemocnice. Přístup do sekretariátu ústavu a přednosty, do většiny laboratoří a pracoven je umožněn z uzlu 2G - (2. patro, budova G). Zde je také umístěn příjem biologického materiálu ÚLCHKB.

ÚLCHKB provádí široké spektrum laboratorních vyšetření z oblasti klinické biochemie, farmakologie, toxikologie, imunologie, endokrinologie aj. pro ambulantní a lůžková pracoviště FN Motol, ale i pro ostatní pracoviště v rámci ČR i mimo ni a to nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Přednosta

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Kontakt na přednostu

224 435 300
richard.prusa@fnmotol.cz

Další kontakty

Vrchní laborantka
Mgr. Martina Bunešová, MBA
224 435 318
martina.bunesova@fnmotol.cz

Sekretariát

Bc. Michaela Hrůšová, DiS
224 435 302
michaela.hrusova@fnmotol.cz

Jaroslav Hauerland
224 435 301
jaroslav.hauerland@fnmotol.cz

Vedení a personál

Vedení

Přednosta

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
tel.:
 224 435 300
e-mail: richard.prusa@fnmotol.cz

Sekretariát přednosty

Bc. Michaela Hrůšová, DiS
tel.: 224 435 302
e-mail: michaela.hrusova@fnmotol.cz

Jaroslav Hauerland
tel.: 224 435 301
e-mail: jaroslav.hauerland@fnmotol.cz

 

Zdravotnický zástupce přednosty

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
tel.: 224 435 332
e-mail: jana.cepova@fnmotol.cz

Manager kvality

Doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D., EuSpLM
tel.:
 224 435 341
e-mail: karel.kotaska@fnmotol.cz

Školský zástupce přednosty

Doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D., EuSpLM
tel.: 224 435 341
e-mail: 
karel.kotaska@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

Doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
tel.: 224 435 325
e-mail: 
eva.klapkova@fnmotol.cz

Vrchní laborantka 

Mgr. Martina Bunešová, MBA
tel.: 224 435 318
e-mail: martina.bunesova@fnmotol.cz

 

Lékaři:

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
tel.: 224 435 332

MUDr. Tomáš Franěk, Ph.D.
tel.: 224 435 341

MUDr. Tomáš Moučka
tel.: 224 435 316

MUDr. Julia Anna Werle
tel.: 224 435 340

MUDr. Martin Hodík
tel:
224 432 330

Odborní VŠ pracovníci v laboratorních metodách: 

Mgr. Petra Bukovská
tel.: 224 434 690

Ing. Kateřina Dunovská, Ph.D.
tel.: 224 435 325 

MUDr. Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D.
tel.: 224 435 345

Mgr. Jan Illner
tel.: 224 434 690 

Ing. Jiří Hrbáček
tel.: 224 435 324

Ing. Blanka Jedličková
tel.: 224 435 319

Doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
tel.: 224 435 325

prof. Ing. René Kizek, DrSc., MBA
tel.: 224 435 349

Doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D., EuSpLM
tel.: 224 435 341

Ing. Jana Meissnerová
tel.: 224 434 690

Mgr. Monika Šrámková
tel.: 224 435 340

Ing. Mária Mellová
tel.: 224 435 346

Ing. Karolína Pádrová, Ph.D.
tel.: 224 435 340

Klinický farmakolog: 

MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D.
tel.: 224 435 656

Ambulance

METABOLICKÉ AMBULANCE ÚLCHKB

Metabolická ambulance ÚLCHKB zajišťuje diagnostiku a léčbu  pacientů s poruchami lipidového metabolizmu, s poruchami kostního metabolizmu (osteoporózou), s poruchami nutrice .

Metabolická ambulance zajišťuje konziliární služby pro FN v Motole. Provádějí se zde odběry krve a moče na laboratorní vyšetření a klinická vyšetření pacientů ambulance.

Pacienti jsou odesíláni do ambulance ÚLCHKB praktickými lékaři nebo lékaři jiných odborností. Objednávají se s doporučením buď telefonicky (224 435 331) v době od 9:00 do 12:00 hod. nebo osobně.

Metabolická ambulance ÚLCHKB se nachází v přízemí budovy G. Ordinační doba je od 6:00 hodin do 14:00 hodin.
Odběry jsou prováděny v pracovních dnech od 6:00 do 8:00 hodin.

Odběrová místnost:
Zdravotní sestry: Alena Hálová
Júlia Kmínková

Den

Odběry

Ordinační hodiny

Přítomní lékaři

Pondělí

6:00 - 8:00

6:30 – 11:00

11:30 – 14:00

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D.,MBA
MUDr. Julie Werle
MUDr. Bc. Tomáš Moučka

Úterý

6:00 – 8:00

6:30 – 11:00

11:30 – 14:00

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D.,MBA
MUDr. Julie Werle
MUDr. Bc. Tomáš Moučka

Středa

6:00 – 8:00

6:30 – 11:00

11:30 – 14:00

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D.,MBA
MUDr. Martin Hodík
MUDr. Bc. Tomáš Moučka

Čtvrtek

6:00 – 8:00

6:30 – 11:00

11:30 – 14:00

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D.,MBA
MUDr. Martin Hodík
MUDr. Bc. Tomáš Moučka

Pátek

6:00 – 8:00

6:30 – 11:00

11:30 – 13:00

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D.,MBA
MUDr. Bc. Tomáš Moučka
(MUDr. Tomáš Franěk, Ph.D.)

Sruktura ústavu

ÚLCHKB se skládá z úseku logistiky a příjmu biologického materiálu, centrální biochemické laboratoře, laboratoře RIA, z úseku klinické farmakologie (TDM a farmakokinetiky), úseku imunochemie a sérologie, úseku speciálních metod (HPLC, AAS, FTIR, LC-MS), močové laboratoře a laboratoře pro analýzu močových konkrementů, součástí je i detašované pracoviště pro stanovení chloridů v potu a úsek pro POCT. ÚLCHKB zajišťuje přes 220 různých laboratorních vyšetření. Denně vyšetřuje průměrně 2500 biologických vzorků, tj. 750 000 vyšetření/měsíc v nepřetržitém třísměnném provozu. Řada vyšetření je prováděna i pro jiná externí zdravotnická zařízení, např. MTX, cyklosporin A, busulfan, tacrolimus, sirolimus, olovo, platina, IGF-1, stanovení antimykotik aj. Při ÚLCHKB jsou odborné ambulance, které se zabývají problematikou hyperlipoproteinemií, poruchami kostního metabolismu, poruchami výživy ve smyslu obezity a malnutrice.

 

Věda a výzkum

Biochemie volných radikálů, oxidační poškození buněk a antioxidační systémy. Biochemická remodelace tkáně a hojení ran. Studium kolagenních bílkovin pojivové tkáně a jejich proteinas. Biomarkery nádorových a degenerativních onemocnění. Stopové prvky, vitaminy A, E, K, D. Nutriční hormony. Kostní metabolismus. Biomarkery sepse (MDW a protein MxA).
Projekty  Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK jsou zaměřeny na výzkum nových biomarkerů v oblasti maligních nádorů (spodin 2, -2proPSA, mindin, sarkosin), inhibinu A jako markeru VVV v prenatálním screeningu, markeru diabetické nefropatie (albuminurie pomocí HPLC), markeru akutního poškození ledvin (NGAL), monitorování hladin léků (busulfan, ganciklovir), stanovení hladin vitaminu K1 a K2 (MK-4, MK-7) pomocí LC/MS a HPLC, stanovení markerů jaterní fibrózy (kyselina hyaluronová, kolagen, TIMP), stanovení selenu a manganu v mozkomíšním moku pomocí AAS a určení referenčních mezí u dětí, výzkum markerů oxidačního stresu a lipoperoxidace metodami fluorimetrie a kapalinové a plynové chromatografie. Cílem výzkumu je také stanovit referenční meze vitaminu K1, MK4 a MK7 a korelovat zjištěné hodnoty s hodnotami podkarboxylovaného osteokalcinu a ostatních kostních markerů.

 

Výzkumné projekty ÚLCHKB se soustřeďují na poruchy sexuální diferenciace (steroidní 21-hydroxyláza, inhibiny), na nutriční hormony (amylin, orexiny), biochemické transplantační monitorování (IL-6, cystatin C, alfa-GST), biochemické monitorování nádorových onemocnění (katepsin B), biomarkery hojení ran (metaloproteinázy).

Dokumenty ke stažení

Aktuální nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny naleznete v laboratorní příručce našeho ústavu. Primárně je určena zdravotnickým pracovníkům, především lékařům a sestrám, ale řadu důležitých informací se zde může dozvědět i pacient. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 s přihlédnutím k normě ČSN EN ISO 15189 a akreditačním standardům SAK.

Laboratorní příručka obsahuje základní informace o organizaci laboratoře a spektru nabízených služeb, manuál pro odběr primárních vzorků, informace o preanalytické fázi vyšetření, informace o vydávání výsledků, o komunikaci s laboratoří a samozřejmě základní informace k jednotlivým prováděným vyšetřením.

Laboratorní příručka 2024
Příloha č. 1 - vzory žádanek
Příloha č. 2 - Seznam laboratorních vyšetření
Příloha č. 3 - Referenční rozmezí v závislosti na etniku
Příloha č. 4 - Referenční rozmezí v minoritních populacích

Žádanky

Referenční rozmezí v minoritních skupinách

Preanalytická přípručka

 

Pro odbornou veřejnost

  • Semináře a odborné akce
  • Výuka
  • Publikace

Ostatní

Management kvality

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK je součástí akreditovaného zdravotnického zařízení FN v Motole. Zdravotnické zařízení úspěšně prošlo šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnilo kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. Platnost certifikátu evidenční číslo 1306 o udělení akreditace je od 29. 1. 2021 do 28. 1. 2024.

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
NASKL - Registr klinických laboratoří 
a

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK AUDITU II, NASKL

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol je evidován v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a zapojen od programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR, číslo osvědčení RKL/0078/801, platné do 31. 12. 2021.

Dne 5. 5. 2021 Ústav lékařské chemie a klinické biochemie úspěšně splnil podmínky Auditu R3 pro odbornost 801 - Pracoviště klinické biochemie, NASKL a je držitelem osvědčení č. AR3-052-2021-0078-801 s platností na tři roky od data vydání.

Výroční zpráva

Fotogalerie

Kontakt

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel.: 224 435 300

fax: 224 435 320

e-mail: biochemie@fnmotol.cz

umístění: BUDOVA G, 2. patro

Skip to content