Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Spinální jednotka je oddělení zaměřené na zajištění komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty s míšní lézí. Ta vzniká nejčastěji v důsledku úrazu, akutní poškození míchy však může nastat i na podkladě cévního, nádorového, zánětlivého, demyelinizačního nebo jiného onemocnění.  Spinální jednotka je určena pro pacienty v subakutním i chronickém stadiu míšní léze. V akutní fázi jsou pacienti hospitalizování na jednom z 15 specializovaných spondylochirurgických a ortopedických oddělení, po operaci a stabilizaci vitálních funkcí jsou většinou po 1 – 2 týdnech přeloženi na Spinální jednotku a po zhruba 8 – 12 týdnech na Spinální rehabilitační jednotku Rehabilitačního ústavu. Ročně projde tímto systémem kolem 250 pacientů po akutním míšním traumatu.

Pacienti  v chronickém stadiu míšní léze přicházejí na spinální jednotku buď při akutním zhoršení zdravotního stavu, nebo k hospitalizaci před a po plánovaných operačních zákrocích.

Spinální jednotky jsou v ČR celkem čtyři, kromě Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol je to ještě Spinální jednotka při traumatologicko-ortopedickém centru Krajské nemocnice Liberec, a.s., Spinální jednotka při Klinice úrazové chirurgie FN Brno – Bohunice a Spinální jednotka při neurochirurgické klinice FN s poliklinikou Ostrava.

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF a FN v Motole byla otevřena 22.6. 2004. Podle metodického opatření 6/2002 MZČR byla začleněna do programu specializované péče o pacienty s čerstvým spinálním poraněním.

Představení kliniky

Historie spinálních jednotek v ČR

Již v 50. – 60. letech minulého století prof. Beneš usiloval o zřízení center, ve kterých budou léčeni pacienti po poranění míchy. Vzorem mu byl sir. Ludwig Guttmann, který založil první takové spinální centrum v poválečných letech ve Stoke Mandeville v Anglii. Úsilí prof. Beneše ztroskotalo na neochotě tehdejších ministerských úředníků. V 90. letech se začal vytvářet tzv. Spinální program. U jeho zrodu stál i prof. Wendsche, který v roce 1992 otevřel první spinální jednotku v České republice v Brně. Pro účinnou realizaci spinálního programu ČR mělo zásadní význam založení České spondylochiurgické společnosti v roce 1999. Její výbor zahájil složitá a dlouhodobá jednání se státními orgány s cílem zásadně rozšířit péči o pacienty s poškozením míchy v postakutní fázi, tedy o rozšíření počtu spinálních jednotek. Toto úsilí bylo korunováno v roce 2002 vydáním Metodického opatření MZ ČR, které stanovilo síť spinálních jednotek v naší republice. Na základě tohoto Metodického opatření začaly vznikat v letech 2003-2004 další spinální jednotky, a to postupně v Ostravě, Liberci a v Praze-Motole.

Vedení a personální

Primář:

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
tel.: 22443 9207
e-mail: jiri.kriz@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Hana Jirků
tel.: 22443 9208
fax: 22443 9221
e-mail:
 hana.jirku@fnmotol.cz

Zdravotnický tým

Lékaři:

MUDr. Veronika Hyšperská
tel.: 22443 9253
e-mail: 
veronika.hysperska@fnmotol.cz

MUDr. Anna Lottmann
tel.: 22443 9253

e-mail: anna.lottmann@fnmotol.cz

MUDr. Michal Schützner
tel.: 22443 9253
e-mail: michal.schutzner@fnmotol.cz

MUDr. Zuzana Meisterová
tel.: 22443 9253
e-mail:zuzana.meisterova@fnmotol.cz

MUDr. Rybka Vojtěch
tel.: 22443 9253
e-mail: 
vojtech.rybka@fnmotol.cz

Fyzioterapeuti:

Jan Mikeš, Dis.
tel.: 22443 9284
e-mail: jan.mikes@fnmotol.cz

Bc. Kristýna Šedivá
tel.: 22443 9284
e-mail: kristyna.sediva@fnmotol.cz

Bc. Lenka Špačková
tel.: 22443 9284
e-mail: lenka.spackova@fnmotol.cz

Mgr. Lenka Vinciková
tel.: 22443 9284
e-mail: lenka.vincikova@fnmotol.cz

Mgr. Karolína Hrbáčková
tel.: 22443 9284
e-mail: karolina.hrbackova@fnmotol.cz

Bc. Terézia Šedivá
tel.: 22443 9284
e-mail: terezia.sediva@fnmotol.cz

Ergoterapeutky:

Bc. Alena Ulmanová
tel.: 22443 9293
e-mail: alena.ulmanova@fnmotol.cz

Bc. Balková Josefína
tel.: 22443 9284, 22443 9239
e-mail: josefina.balkova@fnmotol.cz

Ošetřující personál:

Staniční sestra a dále v abecedním pořadí:

Eliška Daníčková, DiS.
tel.: 22443 9254
e-mail: eliska.danickova@fnmotol.cz

 • Černá Marie
 • Homola Jiří, Dis.
 • Hošková Kateřina, DiS.
 • Bc. Charousová Kateřina
 • Kynčlová Anna
 • M.A. Mašek Darina
 • Menšík Denis
 • Mohelníková Markéta
 • Pokorný Pavel
 • Sibřinová Kateřina
 • Vasyl Roman

Sanitáři:

 • Kabeláčová Zdeňka
 • Khantya Ihor
 • Mrázková Dana
 • Plocová Dora
 • Tokaievskyi Edvard

Sociální poradenství

Bc. Magda Vrábelová
tel.: 22443 1175
e-mail: magda.vrabelova@fnmotol.cz

Psycholožka

Mgr. Kurcová Petra
tel.: 22443 3488
e-mail: petra.kurcova@fnmotol.cz

Lůžkové oddělení

Spinální jednotka má 16 lůžek, z toho 2 lůžka intermediární péče pro spontánně ventilující pacienty vyžadující monitoraci. Na oddělení mají pacienti k dispozici bezbariérová sociální zařízení, 2 cvičebny  a společenskou místnost.

Rehabilitace na spinální jednotce

Spinální jednotka poskytuje intenzivní komplexní rehabilitační péči o pacienty s míšní lézí. Oddělení je vybaveno všemi dostupnými pomůckami a přístroji pro léčbu a rehabilitaci pacientů s míšní lézí.

Péče o akutní pacienty

Fyzioterapie
Vzhledem k odlišným potřebám akutních a chronických pacientů se jejich terapie liší. Akutní pacienti absolvují intenzivní rehabilitaci. Ta je tvořena individuální fyzioterapií, denně je to zhruba 2x 1 hod terapie. K individuální terapii se 2x týdně přidává ještě skupinové cvičení. Individuální terapii doplňuje cvičení na přístrojích – vertikalizační stůl nebo stojan, motomed letto a motomed viva.

Do fyzioterapeutického plánu je zahrnutá kinezioterapie, rehabilitace na neurofyziologickém podkladě – Vojtova metoda, koncept DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace, Bobath koncept, S-E-T koncept, mobilizace a techniky měkkých tkání, dechová rehabilitace, aktivní a pasivní cvičení a další.

Ergoterapie
Nezbytnou součástí rehabilitace akutních pacientů je i ergoterapie. Jejím cílem je pomoci k obnovení nebo znovuzískání činností potřebných pro provádění běžných denních aktivit (např. oblékání, sycení, …) ztracených následkem úrazu nebo onemocnění. Jednou z důležitých činností ergoterapeuta je péče o horní končetiny (ruce), které potřebujeme právě k provádění běžných denních aktivit.

Ergoterapeut ke své terapii využívá různé aktivity, činnosti, upravené prostředí a kompenzační pomůcky. Tyto pomůcky také pomáhá pacientům vybírat, vždy individuálně podle zdravotního stavu a konkrétní situace pacienta..

Péče o chronické pacienty

Charakter péče o chronické pacienty určují obtíže, pro které byli na Spinální jednotku přijati. Obvykle stav chronických pacientů nevyžaduje nebo dokonce nedovoluje absolvovat intenzivní rehabilitaci a ergoterapii, hospitalizace je cílena na vyšetření a řešení zdravotních komplikací, případně na přípravu k plánovaným operačním zákrokům. Pokud to zdravotní stav či aktuální situace pacienta vyžadují, absolvuje fyzioterapii či ergoterapii cílenou na stávající problémy.

Co je dobré vědět pro hospitalizaci na spinální jednotce

Vybavenost pokojů

Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými postelemi s antidekubitárními matracemi. Každé lůžko má několik možností signalizace ošetřovatelskému personálu (elektrické zvonky, hlasová čidla či speciálně upravené signalizační přístroje pro pacienty s poruchou hybnosti horních končetin).

Pacienti jsou na oddělení hospitalizováni na dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny televizí, mohou samozřejmě plně využít vlastních elektronických zařízení. V případě, že zdravotní stav pacienta neumožní ovládání mobilního telefonu, ošetřující personál mu rád pomůže. V takovém případě je také vhodné mít telefon příslušenstvím hands-free, které umožňuje ovládání telefonu hlasem. Na našem oddělení je možné využít bezdrátové připojení k internetu.

Co pacient potřebuje k pobytu na spinální jednotce

Mezi základní věci, které bude pacient v průběhu pobytu u nás potřebovat, patří hygienické potřeby a pohodlný volný oděv na cvičení – tričko, pevné krátké a dlouhé kalhoty, sportovní boty nejlépe o jednu velikost větší.

Co by měli vědět příbuzní a blízcí

Návštěvní hodiny na oddělení jsou od 9:30 do 20:30. Pacienti mají naplánovaný rehabilitační a léčebný program, proto je třeba se s pacientem předem domluvit na vhodném načasování návštěv. V některých případech mohou být návštěvy přítomné při rehabilitaci.

Informace o zdravotním stavu budou podávány jen osobám, které pacient uvede v příjmové dokumentaci. Informace není možné bez předchozí domluvy s pacientem podávat telefonicky. Bezpečnost při sdělování informací je zabezpečena pomocí hesla.

Konzultace s ošetřujícím lékařem jsou možné po předchozí domluvě v pracovní době od 7:00 do 15:00 hod, v individuálních případech možno konzultaci realizovat i po pracovní době v odpolední službě.

Ambulantní část

Ambulance lékaře

Součástí spinální jednotky je odborná lékařská ambulance, která zajišťuje ambulantní péči o pacienty s míšní lézí a jejich dispenzarizaci.

Ambulance poskytuje dispenzární a suprakonziliární péči o pacienty v chronické fázi míšní léze se zaměřením na specifické obtíže těchto pacientů, nedává si však za cíl nahrazovat pravidelné prohlídky praktickými lékaři a ambulantními specialisty. Ambulantní vyšetření trvá přibližně 60 minut.

V případě, že se k nám budete dopravovat sanitním vozem, příkaz ke zpáteční cestě Vám vystavíme na našem oddělení po ukončení vyšetření.

Objednání na tel. čísle: 224 439 253, 224 439 255, 224 439 207.

Ordinační hodiny ambulance:
PO 10:00-13:00 prim. doc. MUDr. Kříž Jiří, Ph.D.
ÚT 8:00-15:00 MUDr. Háková Renata
ST 8:00-15:00 MUDr. Hyšperská Veronika
ČT 10:00-13:00 prim. doc. MUDr. Kříž Jiří, Ph.D.
PÁ 8:00-14:00 MUDr. Hyšperská Veronika

Ambulance fyzioterapeuta

Po domluvě s lékařem je v indikovaných případech možné ambulantně absolvovat sérii indviduální fyzioterapie. Počet návštěv a délka trvání fyzioterapie záleží na individuální domluvě a potřebách pacienta. Frekvence, konkrétní termíny a časy jsou také stanoveny individuálně, dle domluvy s fyzioterapeutem

Ambulance ergoterapeuta

Po domluvě s lékařem je v indikovaných případech možné ambulantně absolvovat sérii indviduální ergoterapie. Počet návštěv a délka trvání ergoterapie záleží na individuální domluvě a potřebách pacienta.

Přístroje v terapii pacientů

Pablo®

Přístroj Pablo® slouží pro robotickou a počítačovou diagnostiku a terapii ruky. Obsahuje pestrou škálu terapeutických her, prostřednictvím jichž lze posilovat svaly ruky i celé horní končetiny, trénovat koordinaci horních končetin a celkově tak zlepšovat funkci všech segmentů horních končetin. V diagnostice je možné přístroj Pablo® využít k měření svalové síly úchopu a měření rozsahu pohybů kloubů ruky. Terapie může být zaměřena také na trénink pozornosti, kognitivních a fatických funkcí.

Přístroj je možné využít v terapii subakutních i chronických pacientů

Možnosti vyšetření

Přístroj je schopen měřit izometrickou sílu úchopů, aktivní rozsah pohybu kloubů paže a ruky.

Možnosti využití pro terapii

Pomocí přístroje Pablo® lze nacvičovat a reedukovat aktivní funkce ruky a paže prostřednictvím různých cíleně navržených interaktivních terapeutických her. Pomocí terapeutických her lze také trénovat kognitivní a fatické funkce.

Pro koho není terapie vhodná

Terapie není vhodná pro pacienty s ortostatickými oběhovými potížemi, nestabilními frakturami, u pacientů s těžkou osteoporozou, kožními problémy, pokud pacient není schopen aktivně spolupracovat, pokud není možné přístroj správně nastavit, při těžké spasticitě (MAS 4), u pacientů s apraxií a neglect syndromem, při bolestech, otocích, artritidě kloubů zápěstí a prstů, u pacientů s kardiostimulátorem

MOTOmed®

léčebný pohybový přístroj pro pasivní i aktivní cyklický pohyb dolních i horních končetin.

Vertikalizační stůl

léčebný přístroj pro postupnou vertikalizaci z lehu do stoj

Vertikalizační stojan

léčebný přístroj pro vertikalizaci ze sedu do stoje

Redcord®

rehabilitační pomůcka pro cvičení na závěsných lanech na základě S.E.T. konceptu.

Dále:

pomůcky pro vertikalizaci, polohování, mechanické vozíky, zvedáky, overbally, nestabilní plošiny, Therabandy, Flexi-bar

přístroje pro fyzikální terapii (termoterapie, hydroterapie, fototerapie, elektroterapie), pomůcky pro dechovou rehabilitaci

Přístroje využívané v léčbě dekubitů

Přístroj a léčebný systém V.A.C.

Přístroj a léčebný systém V.A.C. (vacuum assisted closure) je nová metoda léčení problematických ran včetně defektů měkkých tkání u otevřených zlomenin. Principem je vytvoření negativního tlaku pod folií zakrývající ránu, který napomáhá průběžné drenáži intersticiální tekutiny z rány, redukuje bakteriální kolonizaci, urychluje tvorbu granulační tkáně. Tím podstatně zkracuje dobu přípravy podkladu pro definitivní zakrytí rány a celkovou dobu léčení.

Přístroj Misonix SonicOne

Misonix SonicOne je moderní přístroj zlepšující péči o rány. Je využíván v první fázi hojení ran – při přípravě spodiny rány.

Účinky a cíle terapie

Úspěšné odstranění odumřelé tkáně (debridement) a již nevyživované tkáně z rány je nezbytný první krok k hojení rány. SonicOne je odlišný od ostatních systémů vzhledem k usnadnění extrémně důkladného debridementu s minimálním vnímáním bolesti a vynikajícímu zachování zdravých měkkých tkání. Vestavěný nastavitelný systém výplachu umožňuje, aby byly odumřelé buňky, bakterie a zánětlivý výpotek snáze odstraněny z místa rány, jakožto důležitý element v čištění ran.

Klinické zkušenosti se SonicOne ukazují, že dochází k rychlejšímu vyčištění rány a k tzv. granulaci její spodiny, na níž může poté úspěšně pokračovat hojení. To vše s významně redukovaným krvácením a traumatizací zbývající tkáně.

Princip přístroje

SonicOne generátor převádí standardní síťové napětí na 22,5 kHz elektrický signál. Ruční část s použitím vysoce účinných piezoelektrických krystalů mění elektrický signál na mechanické vibrace. Sonda z titanové slitiny zesiluje mechanické vibrace a přenáší akustickou energii do tkáně přes přímý kontakt. Výsledné mechanické a hydrodynamické efekty způsobí disrupci odumřelé tkáně tkáně, její další fragmentaci a emulzi na spodině rány.

Využití přístroje

Design jednotlivých sond SonicOne umožňuje účinnost v různých typech tkáně. Klinické použití zahrnuje diabetické vředy dolních končetin, venozní vředy, dekubity (proleženiny) a popáleniny. Na našem oddělení je přístroj využíván zejména v léčbě dekubitů a to jak u hospitalizovaných pacientů, tak u pacientů docházejících na oddělení ambulantně.

Věda a výuka

EMSCI – multicentrická mezinárodní databáze

EMSCI – Establishing a multi-center basis for future therapeutic interventions in human spinal cord inj

Jedná se o multicentrickou studii, kterou připravilo a organizuje Paraplegické centrum nemocnice Balgrist v Curychu ve Švýcarsku. Hlavním řešitelem je prof. Dr. Volker Dietz. Cílem této studie je vytvořit multicentrickou databázi pro budoucí terapeutické intervence u pacientů s míšním poškozením. Do studie jsou zahrnuti pacienti po poranění páteře s míšní lézí. Jsou testováni v pravidelných časových intervalech. Jedná se o čtyři okruhy vyšetření. Jsou to neurofyziologické vyšetření, neurologické vyšetření podle ASIA,  funkční testy a test nezávislosti. Smyslem studie je standardizovat postupy při provádění těchto vyšetření a shromáždit co největší množství anonymních dat. Tyto jsou zasílána do koordinačního centra v Curychu a zahrnuta do centrální databáze.

Sponzor: Internationale Stiftung für Forschung in Paraplegie, Zürich

Na tvorbě databáze se podílí 17 center, které úzce spolupracují při realizaci prospektivních studií zaměřených na:

 • vztah mezi elektrofyziologickými, neurofyziologickými a funkčními vyšetřeními
 • prognostickou hodnotu výsledků vyšetření
 • mechanismy hojení
 • výzkum nových léčebných postupů

Studie NISCI

Spinální jednotka FNM je jedním z partnerů mezinárodního evropského projektu NISCI (Nogo Inhibition in Spinal Cord Injury). Cílem studie je ověřit, zda může včasná intrathekální aplikace protilátkové terapie zlepšit pohyb a kvalitu života tetraplegických pacientů po míšním traumatu. Více informací o studii: https://nisci-2020.eu

 • Ukončeno 2023

Pilotní projekt Hlasového asistenta

Na spinální jednotce probíhá pilotní projekt, který se zabývá využitím hlasového asistenta s umělou inteligencí. Předmětem tohoto pilotního projektu je ověření vyzrálosti této technologie a nalezení vhodných způsobů, jak ji využít pro zvýšení kvality života pacientů s poškozením míchy v ústavní a domácí péči.

První fáze projektu byla zaměřena na využitelnost samotné technologie. Vývoj v oblasti umělé inteligence dosáhl v posledních letech značného pokroku, který spolu s miniaturizací a růstem výkonu procesorů, pokroky v oblasti samozaměřujících prostorových mikrofonů a rozvojem tzv. internetu věcí, umožnil vznik chytrých hlasových asistentů. Tato technologie je dnes cenově velmi dostupná. Navíc v mnoha ohledech dřívější asistenční technologie překonávají po uživatelské i funkční stránce.

Pacienti na spinální jednotce procházejí v počáteční fázi složitým období, kdy začínají plně pociťovat dopady ztráty soběstačnosti a návazně i sociálního odloučení. Tuto technologii zkouší pacienti s ochrnutím horních končetin (tetraplegici). Tito lidé jsou odkázáni na pomoc druhé osoby a to zpočátku téměř všichni. Možnost telefonování s rodinou a blízkými, přivolání a vzdálená komunikace se zdravotním personálem a zvýšení soběstačnosti v ovládání okolního prostředí, např. televize nebo světla, zvyšuje kvalitu života při hospitalizaci ihned od začátku.

Dalším krokem bylo navázání spolupráce s technologickými partnery a výrobci zdravotnických lůžek pro vývoj prototypu ovládání polohy zdravotního lůžka. První verze prototypu nyní pacientům s převážným ochrnutím všech čtyř končetin poskytuje vyzkoušet i možnost polohovat lůžko pomocí hlasu.

Partneři pilotního projektu:

 • Nadace pohyb bez pomoci
 • Deepview
 • Hardwario
 • Linet
 • PetMAT
 • Smíchovská střední průmyslová škola

Pregraduální výuka

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

1. roč. NMgr. fyzioterapie – Metodické postupy při práci lékaře – spinální jednotka

3. roč. Bc. fyzioterapie – Fyzioterapie na spinální jednotce

4. roč. medici – Problematika léčebné rehabilitace na spinální jednotce

Medici angl. – Rehabilitation in patients after SCI, Rehabilitation in orthopaedic medicine

Klinické praxe studentů Bc. i NMgr. fyzioterapie

3.  lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3., 4., 5. a 6. ročník

Poranění míchy – spinální program, Poranění měkkého kolena, Rehabilitace po poranění páteře, spinální program při míšní lézi

Medici angl. – Rehabilitation after spinal trauma, spinal program in paraplegia

Postgraduální výuka

Předatestační kurz Rehabilitace v neurologii – poranění míchy

Kurz Vojtovy metody – Pacient po míšní lézi, stádia, léčba, možnosti fyzioterapie

Publikace

Kříž J. et al. Poranění míchy – Příčiny, důsledky, organizace péče. Galén 2019. ISBN 9788074924248

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5791

Očekávané funčkní výsledky u motoricky kompletních míšních lézí. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2018.

Brožury

Zatížení v odlehčení aneb cvičení s dekubitem. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2019.

I o dýchání je třeba pečovat. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2016.

Cvičení na doma – tetraplegie. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků – CZEPA 2014.

O setkávání a podpoře na Spinální jednotce. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2014.

A život jede dál… Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2012

Plakáty

Ke Dni míšního poranění 2016 vytvořil kolektiv Spinální jednotky soubor plakátů, které popisují základní oblasti péče o spinálního pacienta z pohledu jednotlivých profesí.

Při téže příležitosti, tedy Den míšního poranění, proběhla v 4. září 2017 konference Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy, která byla pořádána Spinální jednotkou FNM. Současně vznikl k tématu tento plakát, který je na Spinální jednotce také dostupný v tištěné podobě formou letáku.

Kapitoly v zahraničních monografiích

Bodine C, Chen Y, Chhabra H, Donovan W, D’Andrea Grepe J, Jessup N, Kiekens C, Kim S, Kriz J, Li J, Li L, Lukersmith S, Marshall R, Office A, Purves S, Qu H, Vogel L, Per von Groote M, Waring W, Webel J, Weerts E. Chapter 5: Health systems strengthening. In: Bickenbach J. et al. (eds.) International Perspectives on Spinal Cord Injuries. World Health Organization 2013: 93-120. ISBN 978-92-4-156466-3

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94190/1/9789241564663_eng.pdf

Kříž J. Spinal cord injury. In: Kolář P et al. (eds). Clinical rehabilitation. Rehabilitation Prague School. 2013:384-389. ISBN 978-80-905438-0-5

Kříž J, Hyšperská V. Spinal cord syndromology. In: Kolář P et al. (eds). Clinical rehabilitation. Rehabilitation Prague School. 2013: 85-86. ISBN 978-80-905438-0-5

Kapitoly v českých monografiích

Kříž J. Nemoci míchy. In: Tomek A. et al. (eds.) Neurointenzivní péče – praktická příručka. Praha: Mladá fronta, Edice postgraduální medicíny 2012: 403-420. ISBN 978-80-204-2659-8

Kříž J. Míšní léze. In: Vacek J, Jandová D (eds.) Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. 1st ed. , Praha, Raabe. 2012: B4/1-24. ISSN 1805-0417

Kříž J. Poškození míchy. In: Kolář P et al. (eds). Rehabilitace v klinické praxi. 1st ed., Praha, Galén. 2010: 352-356. ISBN 978-80-7262-657-1

Kříž J, Hyšperská V. Míšní syndromologie. In: Kolář P et al. (eds). Rehabilitace v klinické praxi. 1st ed., Praha, Galén. 2010: 80-81. ISBN 978-80-7262-657-1

Práce publikované v odborných časopisech – zahraničí

Kriz J, Relichova Z. Intermittent Self-catheterization in Tetraplegic Patients – A Six-Year Experience Gained in the Spinal Cord Unit in Prague. Spinal Cord 2013; in press. ISSN 1362-4393

http://www.nature.com/sc/journal/vaop/ncurrent/full/sc2013154a.html

Kriz J, Andel R, Hakova R. Delayed diagnosis of an unsuspected pelvic fracture in a patient with tetraplegia. J Spinal Cord Med. 2013; in press. ISSN 1079-0268

Kriz J, Kozak J, Zedka M. Primary motor cortex inhibition in spinal cord injuries. Neuro Endocrinol Lett. 2012;33(4):101-111. ISSN 0172-780X

Van Middendorp JJ, Pouw MH, Hayes KC, Williams R, Chhabra HS, Putz C, Veth R, Geurts A, Aito S, Kriz J, McKinley W, van Asbeck F, Curt A, Fehlings MG, Van de Meent H, Hosman A; EM-SCI Study Group. Diagnostic criteria of traumatic central cord syndrome. Part 2: A Questionnaire Survey among Spine Specialists. Spinal Cord 2010; 48(9): 657-663. ISNN 1362-4393

http://www.nature.com/sc/journal/v48/n9/full/sc201072a.html

Van Hedel HJA, Dietz V, Meiners T, Benito J, Abel R, Meindl R, Marcus O, Röhl K, Thietje R, Gerner HJ, Harms J, Potulski M, Maier D, Duysens J, Bussel B, Kriz J, Al-Khodairy A, Kaps HP, Kalke Y-B. Walking during daily life can be validly and responsively assessed in subject with a spinal cord injury. Neurorehabil Neural Repair 2009; 23(2): 117-124

Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v České republice

Kříž J, Hlinková Z. Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4): 378-394.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/neurorehabilitace-senzomotorickych-funkci-po-poraneni-michy-58731

Kříž J. Spasticita po poranění míchy. Rehabil. fyz. Lék., 22, 2015, No. 3, pp. 128-135.

Kříž J, Hlinková Z, Slabý K. Změny v metabolismu po poranění míchy. 1. část: Rozdíly v tělesném složení a metabolické důsledky. DMEV. 2014; 17(4): 209-213.

http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2014/04/kriz.pdf

Kříž J, Hlinková Z. Změny v metabolismu po poranění míchy. 2. část: Možnosti ovlivnění energetického výdeje pohybovou aktivitou. DMEV. 2017; 20 (2): 88-93.

http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2017/02/DMEV_2_2017_Kriz.pdf

Hlinková Z., Joachimová M., Kříž J. Změny v metabolismu po poranění míchy. 3. část: Možnosti ovlivnění energetického příjmu. DMEV. 2017; 20 (3): 152-156.

http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2017/03/DMEV_Clanek_3_2017_Hlinkova.pdf

Kříž J, Háková R, Hyšperská V, Hlinková Z, Lukáš R, Andel R. Mezinárodní standardy pro neurologickou klasifikaci míšního poranění – revize 2013. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(1): 77-81.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/mezinarodni-standardy-pro-neurologickou-klasifikaci-misniho-poraneni-revize-2013-47214

Kříž J, Rejchrt M. Autonomní dysreflexie – závažná komplikace u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(2): 168-173.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/autonomni-dysreflexie-zavazna-komplikace-u-pacientu-po-poraneni-michy-48186

Kříž J, Hyšperská V. Vývoj neurologického a funkčního obrazu po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(2): 186-195.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/vyvoj-neurologickeho-a-funkcniho-obrazu-po-poraneni-michy-48190

Kříž J, Káfuňková P, Schreier B, Kolář P. Trénink lokomoce v závěsu u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N. 2010; 73(2): 124–130. ISSN 1210-7859

Recenzované publikace

Kříž J, Hlinková Z. Respirační komplikace u pacientů po poškození míchy a jejich řešení na Spinální jednotce FN Motol. Rehabilitace a fyzikální lékařství 2014, roč. 21, č. 1, s. 16-20.

Kříž J. Spinální program v České republice – historie, současnost, perspektivy. Neurol. praxi 2013; 3: 140–143. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2013/03/07.pdf

Kříž J, Hyšperská V. Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy. Neurol. praxi 2009; 10(3): 137–142. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/03.pdf

Kříž J, Chvostová Š. Vyšetřovací a rehabilitační postupy u pacientů po míšní lézi. Neurol. praxi 2009; 10(3): 143–147. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/05.pdf

Hyšperská V, Kříž J. Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy – naše zkušenostiNeurol. praxi 2009; 10(3): 153–159. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/06.pdf

Oplatková L, Kříž J. Léčebná rehabilitace na spinální jednotce ve FN Motol. Sanquis 2006; 47: 22-25. ISSN 1212-6535

http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art207

Nerecenzované publikace

Kříž J, Faltýnková Z. Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí – příručka pro praktické lékaře. Česká asociace paraplegiků s podporou MZ ČR 2013.

http://www.czepa.cz/news/edukacni-materialy-publikace/

Kříž J. Péče na Spinální jednotce FN v Motole. Hélios 2013; 1: 4–5.

Kříž J. Nebezpečná poranění míchy. Zdravotnické noviny 2010; 59(22) (Pacientské listy): 22–24. ISSN 1805-2355

Kříž J. Pohled lékaře na přínos nemocničního duchovního. Diagnóza v ošetřovatelství 2010; 6 (5): 41. ISSN: 1801-1349

http://www.promediamotion.cz/wp-content/uploads/2011/03/DG_05_10.pdf

Kříž J, Kozák J. Doporučené postupy pro klasifikaci a léčbu bolesti u pacientů po poškození míchy. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2006.

http://www.spinalcord.cz/cz/publikace/

Kříž J, Špaňhelová Š. Rehabilitace pacientů po poškození míchy. Zdravotnické noviny 2005; 54 (29) (Lékařské listy – Rehabilitace): 6-7. ISSN: 1805-2355; 1214-7664

Kříž J. Doporučené postupy pro řešení autonomní dysreflexie u pacientů po poškození míchy. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005.

http://www.spinalcord.cz/cz/publikace/

Wendsche P, Kříž J. Doporučené postupy péče v akutní fázi po poškození míchy. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005.

http://www.spinalcord.cz/cz/publikace/

Faltýnková Z, Kříž J, Kábrtová A et al. Cesta k nezávislosti po poškození míchy. Svaz paraplegiků 2004.

http://vozejkov.cz/temp/publikace/Cesta-k-nezavislosti-web.pdf

Abstrakta

Fousova J, Kafunkova P, Kriz J. Our experiences with shoulder pain in patients after spinal cord injury. 16th European Congress of Physical and Rehabilitation medicine, June 3–6, 2008, Brugge, Belgium. J Rehabil Med 2008; Suppl 47: 278. ISSN 1650-1977

Zedka M, Kriz J. Magnetic stimulation predicts clinical recovery after spinal cord injury. Abstracts of the 17th Conference on Posture and Gait Research, Marseille, May 29th-June 2nd, 2005. Gait and Posture 2005; 21, Suppl 1: S74. ISSN 0966-6362

Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v zahraničí

Kriz J. Evaluation of electronic forms for neurological and functional assessment after spinal cord injury. Abstractbook. 52nd ISCoS Annual Scientific Meeting, October 28-30, 2013, Istanbul, Turkey.

Kriz J, Sulc, J. Monitoring of respiratory dysfunctions after traumatic spinal cord injury. Abstractbook p.407. 51st ISCoS Annual Scientific Meeting, September 3-5, 2012, London, UK.

Kriz J, Hysperska V. Neuropathic pain management in patients after Spinal Cord Injury. Abstractbook p.55. NoSCoS Congress, June 3-6, 2009, Viborg, Denmark.

Kriz J, Kolar P, Oplatkova L, Fousova J, Hysperska V, Kobesova A. Physiotherapy in Patients with Spinal Cord Lesion at First Place. Abstractbook p.336. 46th ISCoS Annual Scientific Meeting, June 27-30, 2007, Reykjavík, Iceland.

Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v České a Slovenské republice

Hyšperská V, Kříž J. Fyzická aktivita u lidí po spinálním poranění. In. Sborník abstrakt: s. . XVII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 14.-15. května, 2010. ISBN 978-80-254-7092-3.

Kříž J, Káfuňková P. Systém RT300 a jeho využití. In. Sborník abstrakt: s. . XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 15.-16. května, 2009, Luhačovice

Chvostová Š, Kříž J. Rehabilitace u tracheostomovaných pacientů po míšním poranění. In. Sborník abstrakt: s. . XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 15.-16. května, 2009.

Hyšperská V, Kříž J, Oplatková L. Rehabilitace pacientů po míšním poranění na spinální jednotce. s. 6. XIV. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 13.-14. dubna, 2007. ISBN 978-80-239-8744-7

Rejchrt M, Hyršl L, Hyšperská V, Kříž J. Hodnocení výsledků urologické léčby u nemocných po míšních poraněních. In. Sborník abstrakt: Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. České Budějovice, 11.-13.10.2006. Nucleus HK, 2006, s. 123. ISBN 80-87009-10-X

Akce a semináře

Křest knihy Poranění míchy – Příčiny, důsledky, organizace péče

Dne 30. 5. 2019 jsme s radostí a trochu také s úlevou oslavili vydání knihy souhrnně pojednávající o problematice míšního poranění. Pod vedením hlavního autora knihy se v Praze – Nových Butovicích sešli spoluautoři a ti, kteří spinálce se psaním pomáhali. Díky všem a knize hodně štěstí!

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5791

Fotogalerie

56´th ISCoS Annual Scientific Meeting

24. – 26. 10. 2017, Dublin

Také letošního mezinárodního kongresu pořádaného The International Spinal Cord Society (ISCoS) se aktivně zúčastnili zástupci Spinální jednotky FN v Motole. Na třech posterech jsme zde prezentovali své zkušenosti z oblasti lékařské, fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče o pacienty po míšním poranění. Jako vždy byl pro nás kongres zdrojem mnoha nových znalostí a profesní inspirace.

Fotogalerie

NISCI Investigators´ Training

29. – 30. 11. 2017, Praha

Spinální jednotka FN v Motole se jako jeden z partnerů účastní grantového projektu EU s názvem Protilátky proti Nogo-A pro zvýšení plasticity, regenerace a obnovy funkce po akutním poranění míchy – NISCI. Jde o multicentrickou, mezinárodní, placebem kontrolovanou studii, která si klade za cíl posílení regenerace CNS po akutním míšním poranění za pomoci intrathekální aplikace monoklonální protilátky proti Nogo-A.

Ve FN v Motole proběhlo ve dnech 29. -30. 11. 2017 mezinárodní školení vyšetřujících odborníků všech specializací, které se budou studie účastnit. Zařazení prvních pacientů do klinické studie NISCI se předpokládá ve druhé polovině roku 2018.

Fotogalerie

Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí

3. – 5. listopadu 2017

Ve spolupráci s Centrem Paraple o.p.s. proběhl letos první kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí. Kurz byl určený všem fyzioterapeutům, kterým by v práci s vozíčkáři pomohla inspirace, co se všechno dá, jaké cíle si člověk může vykreslit a na jaké limity může narazit.

Všechny důležité informace k nalezení na webových stránkách kurzu: https://kurz.spinalcord.cz/

Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy

4. září 2017

Dne 4. září 2017 proběhla v Orea Hotelu Pyramida v Praze 6 odborná konference s názvem „Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy“ s mezinárodní účastí. Konference byla uspořádána u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy

Spinální jednotkou při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole s grantovou podporou Norských fondů z Fondu pro bilaterální spolupráci. Konference byla určena odborníkům, kteří mohou být v prvním kontaktu s chronickými pacienty po poškození míchy, u kterých došlo k nově vzniklému dekubitu. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky se správným léčebným postupem, který je nezbytnou prevencí rozvoje velmi závažných pozdějších komplikací. Byly prezentovány zkušenosti českých a norských specialistů, kteří se dlouhodobě věnují dané problematice.

   

X. odborná konference a setkání spinálních jednotek

1. – 2. 6. 2017, Mikulov

V červnu proběhla již tradiční konference zaměřená na problematiku spinálních pacientů. Jejím hlavním tématem byla „multioborovost spinální péče“ a v jednotlivých konferenčních blocích byl věnován prostor tématům lékařským, fyzioterapeutickým, ergoterapeutickým, ošetřovatelským a letos oproti předchozím ročníkům také poměrně široce psychologické a sociální problematice. Celou konferenci pak uzavřela panelová diskuze věnující se prevenci, výskytu a terapii dekubitů, které jsou momentálně velmi palčivým problémem v péči o chronické pacienty v ČR.

Celý program konference je možné nalézt zde: http://www.symma.cz/sj/

Spinální jednotka přispěla aktivně se 7 ústními přednáškami, 2 e-postery a 1 posterem. Zástupci spinální jednotky se také aktivně zapojili do závěrečné panelové diskuze. Samozřejmě nemůže být pochyb o aktivní účasti v kuloárních diskuzích a na společenském večeru 🙂

55´th ISCoS Annual Scientific Meeting

14. – 16. září 2016, Vídeň

Skupina pěti zástupců spinální jednotky se v září zúčastnila mezinárodní konference věnované problematice míšní léze. Konferenci ve vídeňském Hofburgu organizovala The International Spinal Cord Society (ISCoS). Obsáhlý program konference pokryl velmi širokou škálu témat spojených s péčí o spinální pacienty. Krom přednášek a lekcí nechyběla také sekce posterů, do které pražská spinální jednotka přispěla nemalým dílem. Prostřednictvím čtyř posterů jsme zde prezentovali výsledky naší dlouholeté práce s hospitalizovanými, ale i chronickými ambulantními pacienty. Aktivně jsme se také zúčastnili setkání profesních pracovních skupin, které spolupracují pod záštitou ISCoS.

Den poranění míchy 5. září

Mezinárodní společnost pro míšní léze (ISCoS) rozhodla na návrh své Preventivní komise ustanovit 5. září Dnem poranění míchy . Cílem je pomoci zvýšit povědomí mezi širokou veřejností, usnadnit tak začlenění lidí s disabilitou a zároveň pomoci zajistit větší úspěšnost preventivních programů.

Den poranění míchy provázely akce v zařízeních, která se v České Republice podílejí na péči o spinální pacienty. Informace o tomto dni, programech jednotlivých zařízení, ale například také o incidenci míšních lézí lze nalézt na www.sciday.cz

Na Spinální jednotce FN v Motole proběhl 5. září 2016 den otevřených dveří. Oddělením prováděli návštěvníky jednak zdravotníci spinální jednotky, ale zejména naši bývalí pacienti, kteří nás všechny obohatili o své postřehy a patří jim za to náš veliký dík. V tento den také lékaři, sestry, fyzioterapeuti a ergoterapeutky spinální jednotky představili v krátkém semináři komplexní péči o spinální pacienty.

Krátké video o tom, jak Den poranění míchy na spinální jednotce proběhl můžete vidět na odkazu níže.

https://www.youtube.com/watch?v=2rMCHHKydew

Kurz vyšetření spinálního pacienta

Od roku 2010 pořádá Spinální jednotka kurzy vyšetření spinálního pacienta. První kurz se konal v prostorách Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 8. a 9. ledna 2010, následující v roce 2012, 2013, 2015 a 2016.

Kurzy jsou určené pro lékaře, fyzioterapeuty a ergoterapeuty pracující s pacienty po míšní lézi. Náplní kurzů jsou specifická mezinárodně uznávaná vyšetření spinálních pacientů, která jsou považovaná za základní součást vyšetřovacího protokolu u pacientů v akutní i chronické fázi míšního poranění:

 • ISNCSCI – International Standards for Neurological Classification of SCI – neurologické vyšetření k určení neurologické výšky léze a rozsahu léze
 • SCIM – Spinal Cord Independence Measure – vyšetření soběstačnosti
 • chůzové testy – kvantitativní vyšetření chůze

Struktura kurzu zahrnuje teoretickou část, v níž se účastníci podrobně seznámí s prováděním zmíněných vyšetření a s jejich vyhodnocováním. V navazující praktické části má každý účastník možnost vyzkoušet si všechna vyšetření na konkrétním pacientovi s míšní lézí.

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2010

Kurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2010 - praktická část, vyšetření ISNCSCIKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2010 - praktická část, vyšetření ISNCSCIKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2010 - teoretická část

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2012

Kurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2012 - teoretická částKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2012 - praktická část, vyšetření ISNCSCIKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2012 - teoretickáčást

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2013

Kurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2013 - teoretická část, vyšetření ISNCSCIKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2013 - praktická část, vyšetření SCIMKurz vyšetření spinálního pacienta v roce 2013 - závěrečný test

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2015

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2016

Kurz vyšetření spinálního pacienta 2017

Setkání Spinálních jednotek ČR

Od roku 2004 se pravidelně konají Setkání spinálních jednotek a Spinálních rehabilitačních jednotek České Republiky. V roce 2009 bylo toto setkání společné pro spinální jednotky České a Slovenské Republiky. Setkání se dříve konala pod záštitou Paraplegiologického fóra, nyní pod záštitou České společnosti pro míšní léze.

Program kongresu je vždy rozdělen do několika tématických bloků, jejichž témata reagují na aktuální trendy v péči o spinální pacienty. Příspěvky přednášejí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, psychologové a všeobecné sestry pracující na spinálních jednotkách, spinálních rehabilitačních jednotkách, spondylochirurgických, neurochirurgických, urologických či rehabilitačních pracovištích v České a Slovenské republice, ale i zástupci neziskových organizací jako je Centrum Paraple, Paracentrum Fénix a CZEPA. Své zkušenosti pravidelně fóru sdělují i bývalí pacienti – vozíčkáři. Setkání spinálních jednotek se zúčastňují i zástupci farmaceutických firem a firem se zdravotními pomůckami.

I. Setkání Spinálních jednotek v Hradci nad Moravicí
pořádané Rehabilitačním ústavem Hrabyně, r. 2004

II. Setkání Spinálních jednotek v Liberci
pořádané Traumacentrem se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec, 6. – 8. 10. 2005

III. Setkání Spinálních jednotek v Brně
pořádané Úrazovou nemocnicí v Brně, 9. – 10. 11. 2006

IV. Setkání Spinálních jednotek v Praze
pořádané Fakultní nemocnicí v Motole, 25. – 26. 10. 2007

V. Setkání Spinálních jednotek v RÚ Kladruby
pořádané RÚ Kladruby, 2. – 3. 10. 2008

VI. Setkání Spinálních jednotek v Kováčové
pořádané NRC Kováčová, SVK, 1. – 2. 10. 2009

VII. Setkání Spinálních jednotek v Seči
pořádané Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé Luže-Košumberk, 16. – 17. 6. 2011

VIII. Setkání Spinálních jednotek Ostrava
pořádané Spinální jednotkou při neurochirurgické klinice FN s poliklinikou Ostrava, 16. – 17. 6. 2013

EMSCI – Annual membership meeting, Prague, July 3th 2009

V červnu 2009 se konalo na půdě FN Motol výroční setkání evropských spinálních center spolupracujících na společném projektu evropské databáze pacientů s míšním poraněním. V průběhu jednodenní konference byly zhodnoceny, za účasti vedoucích, vědeckých a výzkumných pracovníků ze 17 center, dosavadní výsledky, a proběhla diskuze o dalším směřování výzkumných záměrů. Dále byly prezentovány aktuálně probíhající výzkumy, např. výzkum biomarkerů míšního poranění, hodnocení validity a prognostického významu monitorace MEP na dolních končetinách u pacientů s míšním poraněním, asistovaná robotická rehabilitace horní končetiny u tetraplegiků, výzkum biologické léčby míšního poranění pomocí proteinu Nogo a další. Bylo představeno pracoviště žádající o členství v EMSCI – Spinální centrum v Glasgow, Irsko. Po ukončení odborného programu byli účastníci pozváni na společenský večer s hudebním programem. Další den byla pro zájemce zorganizována prohlídka po Praze

Společenské aktivity

Opel Handy Cyklo Maraton 2015

Poslední týden v červenci proběhl již třetí ročník Opel handy cyklomaratonu, týmového závodu okolo České a Slovenské republiky. Stejně jako v loňském roce se i letos hrdě postavil na start tým Spinálka Motol, aby za 4 dny prolétl trať dlouhou zhruba 2222 km. Jako o život po ní hnali svá kola motolští spondylochirurgové, motolské fyzioterapeutky a několik našich nemotolských cyklistických přátel, do čela týmu i letos zasedl primář Spinální jednotky.

Tento závod si i ve svém třetím ročníku zachoval svou hlavní myšlenku, a to že se jej v jednom družstvu účastní společně hendikepovaní sportovci s těmi „zdravými“. Každý tým má navíc svého patrona – hendikepovaného člověka, jehož svou účastí chce družstvo podpořit. Patronka Spinálky Motol, naše bývalá pacientka Martina Dvořáková, však rozhodně nehodlala hrát pasivní roli, mohutně nás po celou dobu závodu povzbuzovala a byla naší největší fanynkou.

Tým Spinálka Motol letos absolvoval celý závod v čase 87 hodin 15 minut a tímto časem se zařadil na 16. příčku. Na prvenství v závodě jsme sice nedosáhli, ale o to vlastně ani tak nešlo. Zažít atmosféru tak specifického závodu, sáhnout si na hranici svých sil a dorazit šťastně zpět bylo samo o sobě úžasné. A vidět ještě k tomu nadšení v očích patronky Marti, které sice nohy a ruce na kolo zatím dostatečně neslouží, ale cyklistický duch z ní srší, to bylo pro nás v cíli velkou odměnou. Děkujeme Ti, Marťo!

I letos bychom tu chtěli moc a moc poděkovat všem kamarádkám, kamarádům, kolegyním, kolegům, prostě všem blízkým, kteří nám moc pomohli s přípravou, zásobovali nás proviantem, povzbuzovali nás a někteří dokonce strávili noc a den s razítkem u stolečku posledního průjezdního bodu v Motole. Moc děkujeme a radujeme se, tak se radujte s námi 🙂

Více se o závodu můžete dozvědět na stránkách www.111hodin.cz

O setkávání a podpoře na Spinální jednotce

Spinální jednotka ve Fakultní nemocnici v Motole slaví letos 10. výročí svého otevření. Při této příležitosti jsme se rozhodli sestavit text zachycující atmosféru setkávání a rozhovorů s pacienty po poranění míchy.

Cílem bylo poukázat na to, jak je pro naše pacienty důležité slyšet z různých stran slova podpory a povzbuzení, ale také jak může být vzhledem k často se měnícím náladám obtížné zvolit správnou chvíli a formu této podpory. A že i jakkoliv dobře míněná slova mohou mít někdy zcela opačný dopad.

Proto jsme ve spolupráci s naším nemocničním kaplanem požádali současné i bývalé pacienty, aby se s námi o takové pozitivní i negativní zkušenosti podělili. Tato sdělení tvoří spolu s myšlenkami těch, kdo za pacienty na spinální jednotku přicházejí, páteř celého textu. Jsou doplněna slovy nás, kteří zde pracujeme.

Text jsme tematicky rozdělili na několik okruhů. Kromě částí týkajících se vlastních rozhovorů a způsobů podpory jsou zde také praktické informace, například kdy je možné přijít na návštěvu, na koho se obrátit s různými dotazy, a podobně. Brožurku jsme nazvali „O setkávání a podpoře na Spinální jednotce“, o ilustrace jsme požádali kreslíře Jiřího Slívu.

Přáli bychom si, aby alespoň trochu usnadnila překonat těžkou životní situaci, ve které se ocitli naši pacienti, ale i jejich blízcí.

10. výročí otevření Spinální jednotky v Motole

V roce 2014 slaví Spinální jednotka v Motole první kulaté narozeniny. A nemá se rozhodně za co stydět. Díky všem, kteří spinální jednotkou prošli, se posunula o veliký kus cesty dál. A protože je hezké, když je co slavit, slavili jsme i my. Ve čtvrtek 16. října 2014 se v Klubu Biograf sešli všichni, kteří se spinální jednotkou byli za těch deset let nějak spojeni. Při této příležitosti jsme také představili nově vzniklou brožurku O setkávání a podpoře na Spinální jednotce. Je určena rodinám a blízkým našich pacientů. Jejím cílem je alespoň trochu usnadnit začátek dlouhé cesty, kterou mají pacienti na spinální jednotce před sebou.

Narozeninový dort jsme sice neměli, ale kdybychom na nějakém sfoukávali svíčky, je zřejmé, co si budeme přát. Co nejvíc dobrých konců pro naše pacienty!

Opel Handy Cyklo Maraton 2014

111 hodin non-stop závod s aktivní účastí sportovců s handicapem

Na 2. ročník cyklistické pouti napříč Českou a Slovenskou Republikou se 30. 7. – 3. 8. 2014 vydal i tým Spinálka Motol. Osmičlenný motolský tým složený částečně z osazenstva spinální jednotky, částečně z oddělení spondylochirurgie  doplnily ještě tři spřízněné duše (a udatné nohy) mimotolské. Tento cyklistický svátek neměl za cíl zdaleka jen závod samotný, jeho myšlenkou je hlavně propojení zdravých a hendikepovaných sportovců a podpora těm hendikepovaným, kteří ji zrovna potřebují. Stejně jako ostatní zúčastněné týmy i my jsme v závodě jeli za jednoho člověka, kterého jsme svou účastí chtěli podpořit. Jako Spinálka Motol jsme jeli za Katju Voigtovou, kterou jsme poznali jako naši pacientku. Na cestu z posledního průjezdního bodu RÚ Slapy do cílového bodu ve FN Motol se k nám přidal a moc nás podpořil pan profesor MUDr. Pavel Pafko, Dr.Sc. Ještě štěstí, že jsme za sebou už měli pět dní a nocí závodění a tak nás jako zkušený cyklistický matador šetřil a tempo udával jen na hranici našich možností a ne až za ní 🙂 Pan profesor se stal také důležitou osobou na večerním slavnostním zakončení cyklomaratonu na Ladronce, kde předal ceny vítězům. Velice si vážíme Vaší podpory, pane profesore.

Stejně tak moc děkujeme všem ostatním, kteří nás podporovali a pomáhali v přípravách i v regeneraci 🙂 Moc si toho vážíme a budeme moc rádi, když s námi budete v roce 2015 stejně prožívat i další ročník cyklomaratonu. Po všech neuvěřitelných zážitcích z letošního závodu totiž už teď víme, že si ten příští nechceme nechat ujít!

Informace o závodě najdete na www.111hodin.cz

Trochu atmosféry můžete nasávat z několika následujících fotografií.

     Před startem na Staroměstském náměstí. Ještě usměvaví a voňaví, takže se k nám fanynky ještě hlásí :)

První den cesty, na etapě do Teplic.

Okamžiky před střídáním, všechno je přichystáno na předání štafety na další úsek.     On the road.

Výborné koláčky z průjezdního bodu v Uherském Hradišti. Podávané odbornou rukou fyzioterapeutky :)

Střídání posádek, krátká pauza na přeložení aut a vyrážíme přes Slovensko.     To ještě není vítězné gesto tým lídra, jen projev radosti ze studené vody na hlavě :)

Týmový dojezd do cíle - šplháme se k Motolu.       A je to. Je něco po šesté hodině ranní. Dokázali jsme to!!!!!!!!

Cyklistický pas - strana prvníCyklistický pas - strana druhá

Křest knihy A život jede dál a představení Kurz negativního myšlení ve Švandově divadle

Křest knihy fotografií a jejich vernisáž ve Švandově divadle na Smíchově společně s divadelním představením Kurz negativního myšlení byly 24. září 2012 krásnou tečkou za časosběrným dokumentárním projektem. Fotografové Alena Dvořáková a Viktor Fišer strávili v roce 2010-2011 spoustu času se třemi mladými lidmi – s Hankou, Kamilou a Martinem, aby zaznamenali jejich život od doby těsně po úrazu míchy až po jejich návrat do běžného života. Soubor fotografií mapuje jejich nelehkou cestu přes různé typy zdravotnických zařízení až k domovu.

Večerem, na kterém byla slavnostně pokřtěna kniha těchto fotografií, provázel Jan Potměšil. Atmosféru po divadelním představení poté doladilo k dokonalosti Kokeš Jazz Trio.

Návštěva pana Jaroslava Duška na Spinální jednotce FN Motol

22. června 2009 se uskutečnilo vystoupení herce Jaroslava Duška na spinální jednotce. Na improvizovaném jevišti na chodbě oddělení se rozezněly tajemné tóny tibetské mísy a indiánských bubínků, zazněly úryvky z divadelního představení „Čtyři dohody“ a „Svět Toltéků“, které pan Dušek doplnil zážitky z cest a setkávání s Máyskou kulturou a filozofií. Rozesmál a jistě potěšil všechny pacienty, kteří se i přes svůj zdravotní stav téměř v plném počtu představení zúčastnili. Závěrem oblíbený herec obdržel jako poděkování květiny a malou pozornost od spoluorganizátorů představení, zástupců vedení nemocnice a Nemocniční duchovní služby.

Odkazy

Odborné lékařské společnosti:

Spolupracující oddělení:

Rehabilitační ústavy:

Rehabilitační centra:

Sdružení a organizace:

 • Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz
 • Komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poraněním páteře a míchy  www.vozejkov.cz

Další odkazy:

 • European Multicenter Study about Spinal Cord Injury  www.emsci.org

Kontakt

Adresa:

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Umístění: část pro dospělé (modrá budova), uzel C, -1. patro

Primář:

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
tel.: 22443 9207
e-mail: jiri.kriz@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Hana Jirků
tel.: 22443 9208
fax: 22443 9221
e-mail:
 hana.jirku@fnmotol.cz

Zdravotnický tým

Lékaři:

MUDr. Veronika Hyšperská
tel.: 22443 9253
e-mail: 
veronika.hysperska@fnmotol.cz

MUDr. Anna Lottmann
tel.: 22443 9253

e-mail: anna.lottmann@fnmotol.cz

MUDr. Michal Schützner
tel.: 22443 9253
e-mail: michal.schutzner@fnmotol.cz

MUDr. Zuzana Meisterová
tel.: 22443 9253
e-mail:zuzana.meisterova@fnmotol.cz

MUDr. Rybka Vojtěch
tel.: 22443 9253
e-mail: 
vojtech.rybka@fnmotol.cz

Fyzioterapeuti:

Jan Mikeš, Dis.
tel.: 22443 9284
e-mail: jan.mikes@fnmotol.cz

Bc. Kristýna Šedivá
tel.: 22443 9284
e-mail: kristyna.sediva@fnmotol.cz

Bc. Lenka Špačková
tel.: 22443 9284
e-mail: lenka.spackova@fnmotol.cz

Mgr. Lenka Vinciková
tel.: 22443 9284
e-mail: lenka.vincikova@fnmotol.cz

Mgr. Karolína Hrbáčková
tel.: 22443 9284
e-mail: karolina.hrbackova@fnmotol.cz

Bc. Terézia Šedivá
tel.: 22443 9284
e-mail: terezia.sediva@fnmotol.cz

Ergoterapeutky:

Bc. Alena Ulmanová
tel.: 22443 9239
e-mail: alena.ulmanova@fnmotol.cz

Bc. Balková Josefína
tel.: 22443 9284, 22443 9239
e-mail: josefina.balkova@fnmotol.cz

Ošetřující personál:

Eliška Daníčková, DiS.
tel.: 22443 9254
e-mail: eliska.danickova@fnmotol.cz

Sociální poradenství

Bc. Magda Vrábelová
tel.: 22443 1175
e-mail: magda.vrabelova@fnmotol.cz

Psycholožka

Mgr. Kurcová Petra
tel.: 22443 3488
e-mail: petra.kurcova@fnmotol.cz