Oddělení krevní banky

Základní informace

Oddělení krevní banky/Department of blood bank

Část pro dospělé, 2. patro, uzel E / Adult Section, 2th Floor, Block E
Primář: MUDr. Eva Linhartová
Sekretariát: tel.: 224 435 164

Doporučený postup pro podání transfuze ke stažení zde

Úvodní slovo:

Léčba transfuzními přípravky je součástí léčby některých pacientů lůžkových oddělení nemocnic ale i součástí léčby v ambulantní péči. V mnoha případech transfuze zachrání pacientům to nejvzácnější - život.
Podání transfuzních přípravků je potřebné u pacientů s těžkými úrazy, popáleninami, při mnoha operacích (ortopedických, kardiochirurgických, po transplantacích apod.), při léčbě zhoubných onemocnění, některých typů anémie, při výměnné transfuzi krve u novorozence, výjimečně i při intrauterinní transfuzi plodu, při léčbě poruch krevní srážlivosti, hemodialýze a u celé řady dalších onemocnění.

Zásadním objevem, který umožnil bezpečnou transfuzi, byl objev krevních skupin. V roce 1901 vídeňský vědec Landsteiner objevil tři krevní skupiny - A, B a 0. Pár let nato se pak český psychiatr Dr. Jan Janský zasloužil o objev čtvrté krevní skupiny AB. Teprve ve 30. letech minulého století bylo zavedeno značení čtyř krevních skupin A, B, 0 a AB. Tento krevně skupinový systém musí být při transfuzi krve zásadně respektován. V České republice je nejčastěji zastoupena krevní skupina A (42%), 0 (39%), B (15%) a AB (4%). Další velmi důležitý krevně skupinový systém je systém Rh, objevený v roce 1941 Landsteinerem. Tento systém je dosti komplikovaný, jeho nejdůležitějším antigenem je antigen D, který je zodpovědný za to, zda jsme RhD pozitivní nebo RhD negativní (D antigen chybí). Většina populace je RhD pozitivní (85%). 
Krevní skupina 0 RhD negativní je tzv. univerzální skupina, dárce, který tuto skupinu má, je univerzálním dárcem pro transfuzní přípravky obsahující červené krvinky. Lidé s krevní skupinou AB jsou univerzálními příjemci erytrocytů.

Transfuzní přípravky jsou přípravky vyrobené z lidské krve odebrané zdravým dárcům v zařízeních transfuzní služby. Jednotlivé transfuzní přípravky se vyrábí z plné lidské krve odebrané klasickým způsobem na transfuzní přípravky erytrocytární (s obsahem červených krvinek), mraženou plazmu a transfuzní přípravky trombocytární (obsahující krevní destičky). Dále se transfuzní přípravky mohou připravit odběrem na přístroji separátoru, kdy se dárci odebere jen jedna složka krve (krevní destičky, červené krvinky nebo plazma). Mezi nejčastější přístrojové odběry patří transfuzní přípravky trombocytární (obsahující krevní destičky).

Cílem bezpečné transfuze je dosažení maximálního léčebného účinku při co nejmenším ohrožení příjemce vedlejšími účinky.
Chybějící složku krve u pacienta/příjemce transfuze je třeba nahradit transfuzním přípravkem s minimální příměsí ostatních složek krve.

 

MUDr. Eva Linhartová

tel: 224 435 165

Sekretariát 224 435 164

Expedice 224 435 160 

Lidé a kontakty

Vedení pracoviště 

Vedoucí lékař

MUDr. Eva Linhartová
tel.: 224 435 165
tel.: eva.linhartova@fnmotol.cz

Vedoucí NZO

Radka Schrollová
tel.: 224 435 180
e-mail: radka.schrollova@fnmotol.cz

Manažer kvality

Mgr. Martin Matějček, MBA
tel.: 224 435 180
e-mail: martin.matejcek@fnmotol.cz

Sekretariát

Božena Chvátalová
tel.: 224 435 164
e-mail: bozena.chvatalova@fnmotol.cz

Laboratoř

Expedice, tel.: 224 435 160
Speciální imunohematologie, tel.: 224 435 163

Umístění: Dospělá část FN v Motole, uzel E, 2. patro

Úsek autotransfuzí

Lékař

MUDr.  Žaneta Závadová
tel.: 224 435 166
e-mail: zaneta.zavadova@fnmotol.cz

 

O pracovišti

Historie oddělení

V 50. až 60.letech minulého století zajišťoval předtransfuzní vyšetření i transfuzní přípravky pro pacienty motolské nemocnice krevní sklad umístěný ve staré zástavbě, v pavilonu H, později pavilonu B. Krevní sklad byl součástí interního oddělení, které v té době vedl prof.MUDr. Jonáš a později prim.MUDr.Beran.

V roce 1970 po zprovoznění dětského monobloku a následně v roce 1971 došlo ke sloučení hematologické laboratoře motolské nemocnice, krevního skladu a hematologických laboratoří I. a II.dětské kliniky a ke vzniku nového Oddělení klinické hematologie a krevní transfuze, jehož vedoucím lékařem byla do roku 1990 prim. MUDr. Sieglová a po tomto roce prim. MUDr. Petrtýlová. V rámci generelu pražského zdravotnictví byl v 80. letech připravován projekt k výstavbě samostatné transfuzní stanice s odběrovou, výrobní a laboratorní částí. Tento projekt však nebyl realizován a krevní banka musela být v roce 1997 z důvodů nárůstu laboratorních vyšetření po zprovoznění nové části nemocnice pro dospělé přestěhována do současných prostor s novým a moderním vybavením pro skladování transfuzních přípravků, laboratorními přístroji a informačním systémem s programem pro laboratorní provoz, evidenci transfuzních přípravků a odběry autologní krve.

V roce 2000 došlo k osamostatnění Oddělení krevní banky.

Charakteristiky pracoviště

Oddělení krevní banky FN v Motole je součástí sektoru společných vyšetřovacích a léčebných složek.
Oddělení odpovídá za plnění úkolů transfuzní služby ve Fakultní nemocnici v Motole a zajišťuje služby pro pacienty lůžkové a ambulantní části klinik, center a oddělení.
Pravidelně ve dvouletých intervalech absolvuje Oddělení krevní banky úspěšně kontroly Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) pro získání povolení k činnosti pro odběry krve, zpracování odběrů krve na autologní plnou krev a laboratorní kontroly podle zákona č.378/2007 Sb.

V roce 2017 absolvovalo naše pracoviště úspěšně Dozorový audit B NASKL a nadále zvyšuje kvalitu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013. V lednu 2009 získala FN Motol certifikát o udělení akreditace SAK ČR s následnou reakreditací v dalších letech a naposledy v roce 2017.
Oddělení krevní banky se každý rok velmi úspěšně zúčastňuje systému externí kontroly kvality laboratorních imunohematologických vyšetření SEKK, na jehož podkladě získává certifikáty pro základní a specializovaná imunohematologická vyšetření.
Oddělení krevní banky je akreditováno pro specializační vzdělávání v oboru Hematologie a transfuzní lékařství pro lékaře i pro nelékaře.

Oddělení krevní banky zajišťuje:

 • nákup transfuzních přípravků (erytrocyty, klinická plazma, trombocyty, granulocyty, ale také přípravky pro potřeby intrauterinních a výměnných transfuzí) pro pacienty FN Motol
 • standardizované zásoby transfuzních přípravků pro pacienty FN Motol
 • provádění rutinních imunohematologických vyšetření (předtransfuzní vyšetření - vyšetření krevní skupiny, screeningu protilátek, testů kompatibility)
 • provádění specializovaných imunohematologických vyšetření (identifikace antierytrocytárních protilátek, typování antigenů, diagnostika AIHA, eluce, autoabsorpce apod.)
 • prenatální vyšetření těhotných žen
 • diagnostiku HON (hemolytické onemocnění novorozenců)
 • spolupráce s referenční imunohematologickou laboratoří ÚHKT Praha
 • ozařování transfuzních přípravků na přístroji Gammacell 3000 ELAN
 • autologní odběry plné krve pro pacienty FN Motol a Nemocnice Na Homolce před plánovanými operacemi
 • konziliární službu v transfuzním lékařství a spolupráci s klinickými obory FN Motol při zajištění účelné hemoterapie, včetně sledování nežádoucích účinků a řešení potransfuzních reakcí
 • semináře z oboru na svém i ostatních klinických pracovištích
 • školení pro lékaře a nelékaře FN Motol v oblasti transfuzní medicíny
 • výuku studentů 2.  LF UK, ČVUT, VOŠ, SZŠ
 • postgraduální výuku pro lékaře i NZO

Cíle Oddělení krevní banky:

 • rozvoj pracoviště v souladu se současnými trendy transfuzní medicíny
 •  
 • plnění požadavků SÚKL, NASKL, JACIE a akreditačních standardů SAK ČR
 • kvalitní výuka odborné praxe
 • zlepšení vzájemné informovanosti s klinickými obory

 

Autotransfuze

Informace pro pacienty :

Autotransfuze je transfuze krve, která pochází z cirkulace pacienta/příjemce. 
 Ve světě autotransfuze zaznamenala velký rozvoj v 70. a 80.letech minulého století. U nás se první autotransfuze začaly také provádět v těchto letech, ale hlavního rozmachu dosáhly až v 90.letech 20. století. Odběry autotransfuzí ve FN Motol prošly také svým vývojem. V 80. letech se prováděly sporadicky (60 odběrů za rok), v 90.letech pak docházelo stejně jako v ostatních zdravotnických zařízeních k postupnému nárůstu, zvláště pak v roce 1997 po přestěhování I.ortopedické kliniky do Motola. V posledních letech odebíráme zhruba 95 % všech autotransfuzí pro pacienty ortopedických klinik 1. a 2. LF UK před ortopedickými operacemi (převážně náhradami kyčelních a kolenních kloubů).
Pokud Vám ošetřující lékař nabídl tuto možnost, využijte ji. Před plánovaným operačním výkonem je to nejvýhodnější způsob zajištění krve k doplnění krevní ztráty v průběhu operace nebo po operaci. Autotransfuze můžeme odebírat i u pacientů ostatních operativních oborů po doporučení lékařem.
 V naší nemocnici odebíráme  plnou krev, která se dále nezpracovává. K plánovanému operativnímu zákroku můžeme provést i více odběrů (odborně se jeden odběr nazývá  transfuzní jednotkou), maximálně však tři. Obvyklý interval mezi jednotlivými odběry je týden, poslední odběr krve pro autotransfuzi se provádí týden před plánovanou operací. Množství  odebrané krve  a odběrové schéma  stanovuje lékař autotransfuzí  na základě požadavku operatéra, výsledků laboratorního vyšetření, klinického stavu a hmotnosti pacienta. Pro  jeden odběr odebíráme  maximálně 450 ml, u žen někdy 350 ml, u dětí 250 ml. 
Krev pro autotransfuzi se odebírá do  speciálních krevních vaků s obsahem protisrážlivého roztoku. Tento vak je označen štítkem s údaji o identifikaci pacienta/příjemce a údaji o přípravku. Odebraná krev pro autotransfuzi je pak uskladněna v samostatném  monitorovaném chladícím zařízení a doba její exspirace je 35 dní.
Krev odebranou pro autotransfuzi nesmíme podat jinému nemocnému.

Důležité informace:

 • Kde se autotransfuze provádějí ?
  Odběr autotransfuzí se provádí v budově pro dospělé pacienty FN v Motole na úseku autotransfuzí Oddělení krevní banky na 2.patře uzel E.
 • Kdy se autotransfuze provádějí?
  Odběr autotransfuzí se provádí v pondělí až pátek od 8 do 13 hodin.
  Termín odběru je třeba domluvit předem s lékařem nebo sestrou autotransfuze.
  Objednat se můžete  telefonicky na tel. 2 2443 5179 nebo osobně.
 • Jaké jsou výhody autotransfuze?
  Každá léčebná metoda, tedy i autotransfuze má své výhody, ale také je nutno počítat i s určitými riziky. U autotransfuzí výhody převažují. Jednou z výhod, kterou klademe na první místo je zamezení přenosu závažných infekčních onemocnění. Další výhodou je to, že u autotransfuze nemůže dojít k aloimunizaci, což je vytvoření protilátek proti červených krvinkám, které by mohly být v budoucnu příčinou potransfuzní reakce. Tato situace může nastat u pacientů, kteří dostávají opakované transfuze krve od dárců. Velkou výhodou bývá odběr autotransfuze  právě u těchto pacientů  s protilátkami, pokud jsou schopni si autotransfuzi darovat. Další výhodou je i to, že neexistuje věkové omezení jako u běžných dárcovských odběrů. To znamená, že autotransfuzi můžeme odebrat jak dítěti, tak nemocnému staršímu 70 let.

Kdo si nemůže nechat odebrat autotransfuzi , jaké jsou její kontraindikace?

Autotransfuzi nemůžeme odebrat pacientům:

 • s akutní infekcí
 • s pozitivními výsledky vyšetření na HIV, hepatitidu B a hepatitidu C a syfilis
 • pacientům s akutním infarktem myokardu
 • s nestabilní anginou pectoris
 • významným zúžením levé koronární tepny
 • s těsnou aortální stenózou
 • cyanotickou srdeční vadou
 • neléčenou aortální hypertenzí

Konečné rozhodnutí o provedení odběru, množství odebrané krve dává lékař autotransfuzí, který zhodnotí zdravotní stav i laboratorní výsledky vyšetření (KO, moč).

Jak se stravovat před odběrem?

 24 hodin před vlastním odběrem držte dietu, nejezte tučná, těžce stravitelná jídla. Můžete konzumovat chléb, pečivo, vařené těstoviny, rýži, brambory, zeleninu, libové maso a podobně. Pijte dostatečné množství tekutin. Alkohol je zakázán. V den odběru posnídejte čaj, rohlík, džem (pokud nejste diabetik). Vypijte půl litru tekutin (čaj, voda).

Co je nutné přinést k odběru?

 • žádanku k provedení odběru, kterou vystaví Váš odborný lékař (ortoped, urolog...) a na které je vyznačen počet požadovaných odběrů a datum plánovaného výkonu.
 • výsledky předoperačních vyšetření (krevní obraz, moč chemicky+sediment, EKG, závěr interních vyšetření, u dětí pediatrického vyšetření
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • lehké občerstvení a asi 1 litr tekutin (čaj, voda, džus)

Ostatní:

Pokud pravidelně užíváte nějaké léky, ráno v den odběru je neberte. Léky si přineste s sebou, vezmete si je po odběru. Jste-li na pochybách, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Je vhodné, aby s Vámi přišel doprovod. U dětí a mladistvých do 18 let je doprovod nutný! 4 hodiny po odběru nesmíte řídit motorové vozidlo.  den odběru odpočívejte, pijte více tekutin a jezte stravu bohatou na bílkoviny (jogurty, tvarohy, sýry apod.). Případné podání přípravku s obsahem železa Vám doporučí lékař.

Pokud se k plánovanému odběru nemůžete z nějakých důvodů dostavit, dejte prosím předem telefonicky vědět. K odběrům v žádném případě nechoďte s teplotami (akutním infektem) - odběr není možný.

Děkujeme předem za dobrou spolupráci a přejeme Vám úspěšné provedení plánovaného operačního výkonu.

Semináře a odborné akce

Semináře na oddělení

Plán

Zajímavé imunohematologické nálezy, výsledky EHK, zprávy ze vzdělávacích akcí apod. jsou prezentovány formou semináře v rámci ranních hlášení nebo provozních porad pracoviště dle potřeby a výskytu v průběhu celého kalendářního roku.

MUDr. Eva Linhartová

Radka Schrollová

OKB FN Motol

Odborné akce v České republice

http://www.transfuznispolecnost.cz/

Výuka a specializace

Výuka studentů 2.LF UK

Oddělení krevní banky se podílí na výuce:

 • II. a V.ročníku studentů medicíny 2.LF UK 
 • I.ročníku bakalářského studia v oboru oboru Všeobecná sestra
 • studentů ČVUT v oboru Zdravotní laborant
 • studentů VOŠ A SZŠ Alšovo nábřeží v oboru Zdravotní laborant a Laboratorní asistent

Specializace v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba

Oddělení krevní banky je akreditováno MZČR pro teoretickou i praktickou výuku lékařů v oboru Hematologie a transfuzní služba dle zákona 95/2004 Sb.

Oddělení krevní banky je akreditováno MZČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro zdravotní laboranty v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba dle zákona 96/2004 Sb. Akreditace byla udělena pro praktickou výuku speciální modul vzdělávacího programu "Laboratorní metody v imunohematologii".

Odd. krevní banky FN Motol je od akreditováno pro praktickou část výuky v rámci specializačního vzdělávání zdravotních laborantů v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba (imunohematologie). 

Garant odborné praxe ve FN Motol (pro zdravotní laboranty v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba):

 Tel.: 2 2443 5180, MT: 737 226 607
 

Školitel odborné praxe:
Mgr. Hermine-Ecaterina Oswald
Michaela Bechyňová
Tel.: 224 435 163

V případě zájmu o stáž na našem akreditovaném pracovišti kontaktujte prosím garanta odborné praxe.

Průkaz kvality laboratoře

Osvědčení o splnění podmínek Auditu ||

Fotogalerie

Skip to content