Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Laboratoře ÚLM zajišťují laboratorní diagnostiku bakteriologickou, virologickou, parazitologickou a mykologickou s využitím přímých a nepřímých metod. Zajišťuje konzultační a konziliární služby v oblasti antibiotické terapie a diferenciální diagnostiky infekčních onemocnění pro klinická pracoviště FN Motol. Spolupracuje s Oddělením nemocniční hygieny a epidemiologie FN Motol v oblasti prevence šíření epidemiologicky nebezpečných infekcí včetně nemocničních. Prostřednictvím antibiotického střediska ovlivňuje racionální antibiotickou politiku v praxi.

ÚLM zajišťuje výuku předmětu lékařská mikrobiologie v rámci pregraduálního vzdělávání 2. LF UK a v rámci postgraduálního vzdělávání ve spolupráci s katedrou lékařské mikrobiologie IPVZ a 2. LF UK. ÚLM má tato oddělení: oddělení bakteriologie, virologie a molekulární diagnostiky, které zahrnují jednotlivé laboratorní úseky. Provádějí rutinní vyšetření biologických vzorků. Rovněž provádí vysoce specializovaná vyšetření k vyhledávání vybraných patogenů převážně s využitím molekulárně biologických metod: laboratoř cystických fibróz, která úzce spolupracuje s Centrem cystických fibróz FN Motol při včasné detekci a typizaci B. cepacia a P. aeruginosa, úsek anaerobních infekcí oddělení bakteriologie zajišťuje molekulární typizaci kmenů Cl. difficile a laboratoř tkáňových kultur oddělení virologie spolupracuje s  Neurologickou klinikou při stanovování neutralizačních protilátek proti interferonu beta.

Hlavním posláním ÚLM je zajištění diagnostické laboratorní činnosti, přičemž pracovníci mají na paměti, že prospěch pacienta je  prioritou. Další činnosti jako je pedagogické a vědecké aktivit jsou organizovány v souladu a v návaznosti na rutinní laboratorní diagnostiku, aniž by došlo k riziku narušení léčebně preventivního zaměření pracoviště.

Primář

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Kontakt na primáře

224 435 353
otakar.nyc@fnmotol.cz

Další kontakty

Sekretariát
224 435 351
jana.palacka@fnmotol.cz

Vedení a personál

Vedení

Přednosta

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
tel.: 224 435 350
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Primář

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
tel.: 224 435 353
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

Vrchní laborantka

Bc.Vilma Klemensová
tel.: 224 435 354
e-mail: vilma.klemensova@fnmotol.cz

Sekretariát

Jana Palacká
tel.: 224 435 351
e-mail: jana.palacka@fnmotol.cz

Romana Laušerová
tel.: 224 435 390
e-mail: romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz

Personál

ATB středisko

MUDr.Otakar Nyč, Ph.D.
tel.: 224 435 353
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

MUDr. Eliška Bébrová
tel.: 224 435 371
e-mail: eliska.bebrova@fnmotol.cz

MUDr. Petra Kabelíková
tel.: 224 435 360
e-mail:
 petra.kabelikova@fnmotol.cz

MUDr. Daniela Lžičařová
tel.: 224 435 388
e-mail: daniela.lzicarova@fnmotol.cz

Bakteriologie:

MUDr. Alena Píšová – vedoucí oddělení
tel.: 224 435 386
e-mail: alena.pisova@fnmotol.cz

MUDr. Eliška Bébrová
tel.: 224 435 371
e-mail: eliska.bebrova@fnmotol.cz

MUDr. Anastázia Ešnerová
tel.: 224 435 357
e-mail: anastazia.esnerova@fnmotol.cz

MUDr. Jakub Hurych
tel.: 224 435 355
e-mail: jakub.hurych@fnmotol.cz

MUDr. Vanda Chrenková
tel.: 224 435 376
e-mail: vanda.chrenkova@fnmotol.cz

MUDr. Petra Kabelíková
tel.: 224 435 360
e-mail: petra.kabelikova@fnmotol.cz

MUDr. Muna Kayalová
tel.: 224 435 386
e-mail: muna.kayalova@fnmotol.cz

MUDr. Daniela Lžičařová
tel.: 224 435 388
e-mail: daniela.lzicarova@fnmotol.cz

MUDr. Jana Matějková
tel.: 224 435 949
e-mail: jana.matejkova@lfmotol.cuni.cz

doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
tel.: 224 435 356
e-mail: oto.melter@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Lenka Tritová
tel.: 224 435 949
e-mail: lenka.tritova@fnmotol.cz

MUDr. Václav Vaniš
tel.: 224 435 394
e-mail: vaclav.vanis@fnmotol.cz

Laboratoř pro cystické fibrózy

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
tel.: 224 435 350
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
tel.: 224 435 356
e-mail: oto.melter@lfmotol.cuni.cz

Laboratoř pro diagnostiku C.difficile

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
tel.: 224 435 353
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

MUDr. Jana Matějková
tel.: 224 435 356
e-mail: jana.matejkova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.
tel.: 224 435 355
e-mail: marcela.krutova@fnmotol.cz

Mykologie

MUDr. Vanda Chrenková
tel.: 224 435 358
e-mail: vanda.chrenkova@fnmotol.cz

MUDr. Daniela Lžičařová
tel.: 224 435 388
e-mail: daniela.lzicarova@fnmotol.cz

Sérologická a parazitologická laboratoř

MUDr. Kamila Dundrová
tel.: 224 435 365
e-mail: kamila.dundrova@fnmotol.cz

Virologie

Mgr. Miroslav Zajac – vedoucí oddělení
tel.: 224 435 380, 224 435 381
e-mail: miroslav.zajac@fnmotol.cz

MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
tel.: 224 435 380, 224 435 381
e-mail: petr.hubacek@fnmotol.cz

Ing. Aleš Briksí
tel.: 224 435 380, 224 435 381
e-mail: ales.briksi@fnmotol.cz

RNDr. Zdeněk Kepka
tel.: 224 435 380, 224 435 381
e-mail: zdenek.kepka@fnmotol.cz

Laboratoř molekulární genetiky

prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
tel.: 224 432 026
e-mail: ondrej.cinek@lfmotol.cuni.cz

Laboratoř molekulární mikrobiologie

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
tel.: 224 435 350
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Ing. Milena Antušková
tel.: 224 435 387
e-mail: milena.antuskova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Barbora Dratvová
tel.: 224 435 387
e-mail: barbora dratvova@fnmotol.cz

Mgr. Kateřina Farkašovská
tel.: 224 435 387
e-mail: katerina.farkasovska@fnmotol.cz

Mgr. Gabriela Jakubcová
tel.: 224 435 387
e-mail: gabriela.jakubcova@lfmotol.cuni.cz

Ing. Daniela Kryllová
tel.: 224 435 387 
e-mail: daniela.kryllova@fnmotol.cz

Mgr. Jana Prášilová
tel.: 224 435 387
e-mail: jana.prasilova@fnmotol.cz

Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D.
tel.: 224 435 387
e-mail: jan.tkadlec@lfmotol.cuni.cz

Specializace

Pracoviště poskytuje rozsáhlou rutinní bakteriologickou , virologickou, mykologickou a parazitologickou diagnostiku s využitím širokého spektra přímých i nepřímých laboratorních metod. Kromě jiného se zaměřuje na komplexní průkaz Helicobacter pylori, stejně jako diagnostiku Burkholderia cepacia u pacientů s cystickou fibrózou, dále na průkaz a
genotypovou charakterizaci Clostridium difficile, včetně charakterizace cytotoxinů nebo na včasnou detekci závažných nosokomiálních patogenů obecně.

Velký důraz je kladen na odpovídající interpretaci včetně konzultační a konsiliární činnosti. Součástí pracoviště je antibiotické středisko usilující především o prosazování principů racionální antibiotické léčky do praxe.

Struktura ústavu

Oddělení virologie

Oddělení virologie ÚLM se zabývá širokou diagnostikou virových infekcí založených jak na serologické nepřímé detekci, tak na přímé virové detekci pomocí detekce antigenu či molekulární biologie.

Hlavním zaměřením jsou pak virové infekce u imunosuprimovaných pacientů, zejména u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby a pacientů po transplantacích plic a ledvin. U těchto skupin pacientů se oportunní virové infekce významně podílejí na zvýšení morbidity i mortality, a proto jsme již delší dobu zapojeni do různých projektů řešících význam detekce jednotlivých virů pro klinický stav pacienta. I proto se snažíme spektrum poskytovaných vyšetření rozšiřovat, a to mimo již dlouhou dobu fungujících detekcí DNA virových infekcí (herpesviry, polyomaviry, adenoviry, parvovirus B19) také o detekce RNA virů, zejména pak respiračních (Influenza, RSV, hMPV, …). Danou problematikou se také zabývá laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (www.lmg.cz).

V poslední době se také významněji věnujeme rezistencím zejména lidského cytomegaloviru (CMV) a herpes simplex viru (HSV) k terapeuticky podávaným virostatikům.

Součástí naší práce je pak také detekce a kvantifikace viru hepatitidy C.

Díky znalosti klasických virologických technik se pak v naší laboratoři provádí ve spolupráci s Neurologickou klinikou také detekce protilátek proti interferonu β, podávaného terapeuticky u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Úzká spolupráce s většinou klinik, zejména pak s Klinikou dětské hematologie a onkologie, nám následně umožňuje relevantněji hodnotit virovou detekci ve smyslu jejího dopadu na stav a prognózu pacienta.

Antibiotické středisko

Součástí Ústavu lékařské mikrobiologie je Antibiotické středisko, jehož činnost má v motolské nemocnici již dlouhodobou tradici. Kromě konzultační činnosti v oblasti antibiotické léčby, kategorizace a schvalování antimikrobních přípravků,  navrhuje a podílí se na doporučeních týkajících se některých speciálních oblastí používání antiinfektiv jako např. chirurgická profylaxe, febrilní neutropenie apod. Hlavní snahou komplexního přístupu k antibiotické politice je omezit nepříznivé trendy ve vývoji antibiotické rezistence a udržet v rámci FN Motol účinnost co nejširšího spektra antibiotik.

Laboratoř mykologie

 

Součástí Ústavu lékařské mikrobiologie je od 1.12.2009 také samostatná laboratoř mykologie, kde provádíme zejména diagnostiku invazivních mykotických infekcí.

Nabízíme konvenční mikroskopickou a kultivační detekci invazivních mykotických infekcí, u detekovaných patogenů ověřujeme citlivost na antifungální léčiva. Dále vyšetřujeme respirační vzorky na přítomnost Pneumocystis jiroveci pomocí PCR. Léčba mykotických infekcí je konzultována s ATB střediskem ÚLM.

Ve spolupráci s Klinikou dětské hematoonkologie FN Motol provádíme analýzu výskytu invazivních mykotických infekcí u významně imunokompromitovaných pacientů a účastníme se projektu CELL (Czech leukaemia study group for life) a studie invazivních zygomykóz ECMM (Evropské konfederace pro lékařskou mykologii).

Mikrobiologické vyšetření vzorků z dýchacích cest od pacientů s cystickou fibrózou

Diagnostika je zaměřena na průkaz běžných nebo nových původců infekcí pacientů s cystickou fibrózou (CF).

Fyziologické vlastnosti bakteriálních izolátů od pacientů s CF se mohou výrazně lišit od vlastností typických pro jednotlivé druhy, což výrazně limituje jejich průkaz a stanovení jejich citlivosti k antibiotikům. Nejznámějšími fenomény jsou např. disociace bakteriální kultury na několik morfotypů s odlišným antibiogramem, výskyt mutant (auxotrofů) vyžadující přídavek růstového faktoru v růstovém médiu, výskyt hypermutantních kmenů s originálními mechanizmy rezistence nebo mukózní fenotyp v případě tvorby biofilmu in vivo. Přímý průkaz a klonální charakterizace chronických patogenů (Pseudomonas aeruginosaBurkholderia cepacia complex) pomocí amplikace specifické DNA ze vzorku a analýzy typizačními metodami umožní časné zahájení specifické terapie a provádění praktických protiepidemických opatření v případě výskytu epidemických kmenů v průběhu ambulantních návštěv nebo hospitalizace pacientů s CF. Kromě klasických původců infekcí pacientů s CF (S. aureusHaemophilus spp, P. aeruginosa a B. cepacia komplex) se diagnostika věnuje rovněž novým patogenům jako jsou například zástupci rodu Pandorea.

Pracovníci laboratoře jsou členy mezinárodních aktivit zabývajících se problematikou CF (např. European Cooperation in Science and Technology). Činnost laboratoře je přímo propojena s činností Centra pro cystickou fibrózu při Pediatrické a Pneumologické klinice ve FN Motol, kde pečují o pacienty s CF.

Pro odbornou věřejnost

Výzkum

 • Clostridium difficile – laboratoř se zaměřuje průkaz toxinů Clostridium difficile ve vyšetřovaném vzorku, kultivaci kmene a stanovení citlivosti k antibiotikům volby. Paralelně je ověřena přítomnost toxinů C.difficile nejmodernějšími genetickými metodami, včetně ribotypizace narostlých kultur.
 • Cystická fibróza – mikrobiologická diagnostika u pacientů s cystickou fibrózou a charakterizace původců onemocnění pomocí fenotypových a genotypových metod v úzké spolupráci s Centrem pro cystickou fibrózu při Pediatrické klinice FN v Motole.

Publikace

 Pracovníci oddělení pravidelně prezentují data na tuzemských i mezinárodních kongresech a publikují je v časopisech.

 Seznam zahraničních publikací, které byly připraveny za našeho přičinění  od roku 2007:

 • Alterations of CHEK2 forkhead-associated domain increase the risk of Hodgkin lymphoma.
  Havranek O., Spacek M., Hubacek P., Mocikova H., Markova J., Trneny M., Kleibl Z.
  Neoplasma. 2011;58(5):392-5.
 • Havranek O., Spacek M., Hubacek P., Mocikova H., Benesova K., Soucek P., Trneny M., Kleibl Z.
  No association between the TP53 codon 72 polymorphism and risk or prognosis of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma.
  Leuk Res. 2011 2011 Aug;35(8):1117-9.
 • Spacek M., Hubacek P., Markova J., Zajac M., Vernerova Z., Kamaradova K., Stuchly J., Kozak T.
  Plasma EBV-DNA monitoring in Epstein-Barr virus-positive Hodgkin lymphoma patients.
  APMIS. 2011 Jan;119(1):10-6.
 • Król L., Stuchlý J., Hubáček P., Keslová P., Sedláček P., Starý J., Hrušák O., Kalina T.
  Signature profiles of CMV-specific T-cells in patients with CMV reactivation after hematopoietic SCT.
  Bone Marrow Transplant. 2010 Aug;46(8):1089-98
 • Spacek M., Hubacek P., Markova J., Zajac M., Vernerova Z., Kozak T.
  Can we use EBV-DNA monitoring to predict disease relapse in EBV-positive hodgkin lymphoma patients?
  Acta Haematol. 2010;124(1):23-6.
 • Bojar M., Zajac M., Meluzínová E., Houžvičková E., Libertinová J., Lišková P., Mat'oška V., Nyč O., Mináriková M.
  Treatment with azathioprine and cyclic methylprednisolone has little or no effect on bioactivity in anti-interferon beta antibody-positive patients with multiple sclerosis.
  Mult Scler. 2010 Dec;16(12):1529-30; author reply 1531-2. Epub 2010 Sep 9.
 • Hubáček P., Virgili A., Ward K.N., Pohlreich D., Keslová P., Goldová B., Marková M., Zajac M., Cinek O., Nacheva E.P., Sedláček P., Cetkovský P.
 • HHV-6 DNA throughout the tissues of two stem cell transplant patients with chromosomally integrated HHV-6 and fatal CMV pneumonitis.
  Br J Haematol. 2009 May;145(3):394-8.
 • Hubáček P., Mužíková K., Hrdličková A., Cinek O., Hynčicová K., Hrstková H., Sedláček P., Starý J.
  Prevalence of HHV-6 integrated chromosomally among children treated for acute lymphoblastic or myeloid leukemia in the Czech republic.
  Journal of Medical Virology. J Med Virol. 2009 Feb;81(2):258-63.
 • Hubáček P., Keslová P., Formánková R., Pochop P., Cinek O., Zajac M., Lochmanová J., Starý J., Sedláček P.
  Cytomegalovirus encephalitis/retinitis in allogeneic haematopoietic stem cell transplant recipient treated successfully with combination of cidofovir and foscarnet.
  Pediatr Transplant. 2008 Nov 1.
 • Sedláček P., Formánková R., Mejstříková E., Keslová P., Hubáček P., Dobrovolná M., Vrana M., Kupková L., Pittrová H., Starý J.
  Allogeneic stem cell transplantation in children with leukemia using human leukocyte antigen-mismatched unrelated donors.
  Pediatr Transplant. 2008 Feb;12(1):24-31.
 • Hubáček P., Sedláček P., Keslová P., Formánková R., Starý J., Kulich M., Cinek O.
  Incidence of HHV7 in donors and recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Pediatr Blood Cancer. 2008 Apr;50(4):935
 • Hubáček P., Maalouf J., Zajíčková M., Kouba M., Cinek O., Hynčicová K., Fales I., Cetkovský P.
  Failure of multiple antivirals to affect high HHV-6 DNAaemia resulting from viral chromosomal integration in case of severe aplastic anaemia.
  Haematologica. 2007 Oct;92(10):e98-e100.
 • Hubáček P., Hynčicová K., Mužíková K., Cinek O., Zajac M., Sedláček P.
  Disappearance of pre-existing high HHV-6 DNA load in blood after allogeneic SCT.
  Bone Marrow Transplant. 2007 Oct;40(8):805-6. Epub 2007 Aug 20.
 • Janda A., Sedláček P., Mejstříková E., Zdráhalová K., Hrušák O., Kalina T., Sieglová Z., Žižková H., Formánková R., Keslová P., Hubáček P., Šedivá A., Bartůňková J., Dlask K., Starý J.
  Unrelated partially matched lymphocyte infusions in a patient with complete DiGeorge/CHARGE syndrome.
  Pediatr Transplant. 2007 Jun;11(4):441-7.

Vyhledávač laboratorních vyšetření

Vyhledávač laboratorních vyšetření

Fotogalerie

Kontakt

Vedení

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
tel.: 224 435 350
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Zdravotnický zástupce
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
tel.: 224 435 353
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

Vrchní laborantka
Bc. Vilma Klemensová
tel.: 224 435 354
e-mail: vilma.klemensova@fnmotol.cz 

Manažer kliniky
Mgr. Anna Pavlíková Kutějová
tel.: 224 435 351
e-mail: anna.pavlikova@fnmotol.cz

Sekretariát
Romana Laušerová
tel.: 
224 435 390
e-mail: romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz

Skip to content