Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Pracoviště poskytuje komplexní bakteriologickou, virologickou, mykologickou a parazitologickou diagnostiku s využitím širokého spektra diagnostických laboratorních metod. Velkou pozornost věnuje využití molekulárně genetických postupů v diagnostice infekčních nemocí, a to jak rychlých metod k co nejčasnější detekci infekčních agens, tak i metody panbakteriální PCR se sekvenací, uplatnitelné zejména u infekcí způsobených obtížně nebo rutinně nekultivovatelnými mikroorganismy.

Specializuje se na včasný průkaz a typizaci patogenů u pacientů s cystickou fibrózou, diagnostiku a epidemiologii infekcí Clostridium difficile, virové a mykotické infekce u pacientů s imunosupresivní terapií (včetně pacientů po různých druzích transplantací) a na detekci závažných nozokomiálních patogenů s mnohočetnou rezistencí k antibiotickým přípravkům. Velký důraz je kladen na odpovídající interpretaci mikrobiologických nálezů včetně konzultační činnosti, která kromě jiného zahrnuje doporučení antimikrobiální léčby, a to zejména u kriticky nemocných a pacientů s imunodeficiencí. Součástí pracoviště je antibiotické středisko usilující o prosazování principů racionální antibiotické léčby do praxe.

Ústav je pregraduálním i postgraduálním výukovým pracovištěm a je akreditován pro obor lékařské mikrobiologie. Výzkumná a publikační činnost je zaměřena na evaluaci nových metod pro diagnostiku infekčních onemocnění, aktualizaci či formulaci doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu infekčních onemocnění, epidemiologii multirezistentních patogenů a objasňování mechanismů antimikrobiální rezistence.

Vedení a struktura ústavu

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Zdravotnický zástupce
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

Vrchní laborant
Vladimír Kryll
e-mail: vladimir.kryll@fnmotol.cz 

Manažer kliniky
Mgr. Anna Pavlíková Kutějová
e-mail: anna.pavlikova@fnmotol.cz

Manažer kvality
Petra Koblová
e-mail: petra.koblova@fnmotol.cz

Sekretariát
Romana Laušerová
e-mail:
 romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz

Vedoucí oddělení a laboratoří

Centrální příjem
MUDr. Václav Vaniš
e-mail: vaclav.vanis@fnmotol.cz

Oddělení molekulárních metod
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Oddělení bakteriologie a mykologie
MUDr. Daniela Lžičařová
e-mail: daniela.lzicarova@fnmotol.cz

Oddělení serologických metod a parazitologie
MUDr. Kamila Dundrová
e-mail: kamila.dundrova@fnmotol.cz

ATB středisko
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

Seznam lékařů a VŠ
Ing. Milena Antušková
MUDr. Eliška Bébrová
RNDr. Lucie Bořek-Dohalská Ph.D.
Ing. Aleš Briksí
Mgr. Marie Brajerová
prof. MUDr. Ondřej Cinek Ph.D.
Mgr. Barbora Dratvová
prof. MUDr. Pavel Dřevínek. Ph.D.
MUDr. Kamila Dundrová
MUDr. Anastázia Ešnerová
MUDr. Anežka Gryndlerová
MUDr. Petr Hubáček Ph.D.
MUDr. Jakub Hurych
MUDr. Vanda Chrenková
Mgr. Gabriela Jakubcová
MUDr. Petra Kabelíková
MUDr. Jakub Kantor
RNDr. Zdeněk Kepka
Mgr. Marcela Krůtová Ph.D.
Ing. Daniela Kryllová
Ing. Karolína Litošová
MUDr. Daniela Lžičařová
doc. MVDr. Oto Melter Ph.D.
MUDr. Otakar Nyč Ph.D.
MUDr. Alena Píšová
MUDr. Sergii Romanov
Mgr. Jan Tkadlec Ph.D.
MUDr. Lenka Tritová
MUDr. Václav Vaniš
Mgr. Miroslav Zajac

Fotogalerie

Kontakt

V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 435 390
tel.: 224 435 350
e-mail: mikrobiologie@fnmotol.cz
umístění: BUDOVA 20

Skip to content