Centrum zrakových vad (CZV)

Základní informace

Centrum zrakových vad je jediným zdravotnickým zařízením v ČR, specializovaným na komplexní péči o zrakově postižené osoby všech věkových kategorií.

Již téměř 70 let se pracoviště stará o pacienty se zrakovými vadami a v současné době v něm pracuje tým zkušených odborníků v oborech oftalmologie, klinické psychologie, zrakové terapie, speciální pedagogiky, sociálního a profesního poradenství, ve spolupráci se zkušeným týmem zdravotních sester. Externě pracoviště spolupracuje se specializovaným očním optikem.

Centrum zrakových vad poskytuje svým pacientům zejména tyto služby:

 • Všeobecná oftalmologická ambulantní péče, včetně pediatrické oftalmologie – diagnostika, terapie, korekce refrakčních vad – očními lékaři se zkušenostmi i s problematikou zrakově postižených osob.
 • Vyzkoušení a předpis speciálních optických pomůcek (SOP) v kompletním sortimentu číselníku VZP - asférické lupy, hyperokulámí korekce, dalekohledové systémy, prismatické monokuláry (CZV je určeným pracovištěm k předepisování SOP).
 • Statická perimetrie na počítačovém perimetru Humphrey i pro pacienty kolegů oftalmologů či jiných specialistů – neurologů, endokrinologů, atd.
 • Aplikace měkkých kontaktních čoček i nejmenším dětem.
 • Funkční vyšetření zraku u dětí v preverbálním období (tj. od 0-3 let) a u pacientů s kombinovaným postižením metodou preferenčního vidění pomocí speciálních testů, sledováním spontánních projevů dítěte v reakci na zrakový podnět. Vyšetření zaměřené na crowding obtíže, vyšetření barvocitu a kontrastní citlivosti.
 • Vyzkoušení elektronických (tzv. televizních lup) zvětšovacích kompenzačních pomůcek - jak kamerových, tak i počítačových, objektivní posouzení jejich vhodnosti s ohledem na pacientovu diagnózu, stupeň a povahu jeho zrakové vady, na jeho rozumové a manuální schopnosti i sociální podmínky, včetně vystavení příslušných doporučení.
 • Nácvik dovedností nutných k efektivnímu využívání optických a elektronických pomůcek.
 • Nácvik schopností přizpůsobit běžné denní činnosti úbytku zrakových funkcí, doporučení na úpravu pracovního a domácího prostředí.
 • Psychologická diagnostika a psychoterapie dětí a dospělých se zrakovým postižením.
 • Sociální služby - poradenství o nárocích na výhody a dávky vyplývajících ze zrakového postižení.
 • Poradenství o rané péči a zrakové stimulaci dětí s těžkým a kombinovaným zrakovým postižením ve spolupráci se středisky rané péče.
 • Speciálně pedagogické poradenství o vhodném výchovném vedení, typu a způsobu vzdělávání, kontakty na školy a SPC (speciálně pedagogická centra) pro děti se zrakovým postižením.
 • Profesní poradenství - doporučení nejvhodnějšího pracovního uplatnění, zprostředkování kontaktu na rehabilitační a rekvalifikační pracoviště.
 • Kontakty na specializovaná pracoviště organizací nevidomých a slabozrakých -Střediska rané péče, Ranou péči EDA, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, Středisko výcviku vodících psů Jinonice, Domov pro zrakově postižené Palata, Tyfloservis, Tyflocenrum, Tyflokabinet, atd.
 • Prodej veškerého příslušenství ke KČ pro jejich uživatele, včetně umělých slz, prodej potravinových doplňků zaměřených na výživu očí.

Ambulance

Centrum zrakových vad se nachází v jihovýchodní části areálu Fakultní nemocnice v Motole v samostatném pavilonu č.16.

Ordinační hodiny:

Po-Čt: 8-15 Pá: 8-14
Telefon: 224 436 057, 774 436 057

Většina služeb Centra zrakových vad je hrazena ze zdravotního pojištění. Máme smlouvy se všemi stávajícími zdravotními pojišťovnami. Pacienty vyšetřujeme po předchozím objednání.

Specializace

Centrum zrakových vad je jediným zdravotnickým zařízením v ČR, specializovaným na komplexní péči o zrakově postižené osoby všech věkových kategorií.

Již téměř 70 let se pracoviště stará o pacienty se zrakovými vadami a v současné době v něm pracuje tým zkušených odborníků v oborech oftalmologie, klinické psychologie, zrakové terapie, speciální pedagogiky, sociálního a profesního poradenství, ve spolupráci se zkušeným týmem zdravotních sester. Externě pracoviště spolupracuje se specializovaným očním optikem.

Centrum zrakových vad poskytuje svým pacientům zejména tyto služby:

 •  Všeobecná oftalmologická ambulantní péče, včetně pediatrické oftalmologie –  diagnostika, terapie, korekce refrakčních vad – očními lékaři se zkušenostmi i s problematikou zrakově postižených osob.
 • Vyzkoušení a předpis speciálních optických pomůcek (SOP) v kompletním sortimentu číselníku VZP - asférické lupy, hyperokulámí korekce, dalekohledové systémy, prismatické monokuláry (CZV je určeným pracovištěm k předepisování SOP). 
 • Statická perimetrie na počítačovém perimetru Humphrey  i pro pacienty kolegů oftalmologů či jiných specialistů – neurologů, endokrinologů, atd.
 • Aplikace měkkých kontaktních čoček i nejmenším dětem. 
 • Funkční vyšetření zraku u dětí v preverbálním období (tj. od 0-3 let) a u pacientů s kombinovaným postižením metodou preferenčního vidění pomocí speciálních testů, sledováním spontánních projevů dítěte v reakci na zrakový podnět. Vyšetření zaměřené na crowding obtíže, vyšetření barvocitu a kontrastní citlivosti. 
 • Vyzkoušení elektronických (tzv. televizních lup) zvětšovacích kompenzačních pomůcek - jak kamerových, tak i počítačových, objektivní posouzení jejich vhodnosti s ohledem na pacientovu diagnózu, stupeň a povahu jeho zrakové vady, na jeho rozumové a manuální schopnosti i sociální podmínky, včetně vystavení příslušných doporučení.
 • Nácvik dovedností nutných k efektivnímu využívání optických a elektronických pomůcek.
 • Nácvik schopností přizpůsobit běžné denní činnosti úbytku zrakových funkcí, doporučení na úpravu pracovního a domácího prostředí.
 • Psychologická diagnostika a psychoterapie dětí a dospělých se zrakovým postižením.
 • Sociální služby - poradenství o nárocích na výhody a dávky vyplývajících ze zrakového postižená, včetně vystavování nálezů a doporučení ve spolupráci s lékařem a vyplňování formulářů pro příslušné orgány.
 • Poradenství o rané péči a zrakové stimulaci dětí s těžkým a kombinovaným zrakovým postižením ve spolupráci se středisky rané péče.
 • Speciálně pedagogické poradenství o vhodném výchovném vedení, typu a způsobu vzdělávání, kontakty na školy a SPC (speciálně pedagogická centra) pro děti se zrakovým postižením.
 • Profesní poradenství - doporučení nejvhodnějšího pracovního uplatnění, zprostředkování kontaktu na rehabilitační a rekvalifikační pracoviště.
 • Kontakty na specializovaná pracoviště organizací nevidomých a slabozrakých -Střediska rané péče, Raná péče EDA, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, Středisko výcviku vodících psů Jinonice, Domov pro zrakově postižené Palata, Tyfloservis, Tyflocenrum, Tyflokabinet, atd. 
 • Prodej veškerého příslušenství ke KČ pro jejich uživatele, včetně umělých slz, prodej potravinových doplňků zaměřených na výživu očí. 

Vybavenost přístroji

Kromě standardního vybavení oftalmologických ambulancí je pracoviště vybaveno statickým perimetrem Humprey, kompletními sadami optických a elektronických kompenzačních pomůcek k testování a zrakovému výcviku pacientů se zrakovým postižením, dále speciálními diagnostickými testy a stimulačními pomůckami k diagnostice a stimulaci zrakových funkcí zejména u těžce zrakově postižených dětí. Pro děti a kombinovaně postižené pacienty máme i přenosný automatický refraktometr k vyšetření refrakčních parametrů oka. K fotodokumentaci nálezů na předním očním segmentu a hlavně na očním pozadí disponujeme moderní funduskamerou. Na pracovišti je možné vyzkoušet orientační, signalizační a opěrné bílé hole pro zrakově postižené a hluchoslepé zařazené v číselníku VZP.

Společenské aktivity

Centrum zrakových vad  je Českou oftalmologickou společností (ČOS) určeným pracovištěm k předepisování speciálních optických pomůcek a zároveň pověřeno ČOS metodickým vedením a doškolováním oftalmologů S4 – předepisujících speciální optické pomůcky v jednotlivých  krajích celé ČR. Pracovníci Centra zrakových vad příležitostně přednášejí a publikují své poznatky a zkušenosti z péče o zrakově postižené osoby. Účastní se v hojném počtu většiny odborných  akcí  pořádaných ČOS. Lékaři jsou členy ČOS JEP a většiny odborných společností v jejím rámci, např. České glaukomové společnosti, České společnosti dětské oftalmologie a strabologie, atd. V Centru zrakových vad má sídlo Asociace zrakových terapeutů o.s., která podporuje rozvoj teorie a praxe oboru zrakové terapie a zrakové terapeutky pracující v Centru zrakových vad jsou jejími předními členkami.

Historie

Pracoviště nevzniklo najednou, ale vyvíjelo se pozvolna. Jeho začátkem bylo zřízení školního očního ambulatória při fyzikátu hl.m.Prahy v r.1940. Tím byla zahájena odborná péče o zrak pražských školních dětí. Kromě toho vyhledával školní oftalmolog formou depistáže na všech pražských školách děti s nejrůznějšími zrakovými vadami a poruchami, nebo s očními chorobami. Školní oftalmolog  MUDr. Bohumil Fafl (1907 -1998) se postaral v r.1943 o zřízení první školy pro slabozraké děti v Praze. Zprvu to byly 2 třídy „pro šetření zraku“, zřízené při obecné škole ve Štěpánské ulici. V r.1945 se podařilo zřídit samostatnou školu pro slabozraké děti v Praze, první toho druhu v našem státě, v budově bývalé vily v Praze – Vinohradech, v Koperníkově ul.č.12. Do školní budovy bylo přechodně umístěno i oční školní ambulatórium a postupně přeměněno v oftalmopedické oddělení zdravotního referátu ÚNV-ÚNZ hl.m.Prahy a přemístěno v r.1952 do blízkého objektu bývalé vily v Koperníkově ul.č.8 a to již jako Oftalmopedický ústav. V r.1953 se stal tento ústav součástí ÚNZ-NVP Dětské fakultní nemocnice s poliklinikou, později Fakultní nemocnice v Motole. Oftalmopedický ústav zavedl každoroční depistážní vyšetřování zraku školní mládeže do věku 15 let, které vykonávaly instruované dětské sestry na školách všech pražských obvodů. Zvláštní pozornost věnoval dětem se slabozrakostí různého stupně. Byly pro ně zřizovány školy všech typů – od MŠ až po gymnázium. Tyto školy se staly vzorem ke zřizování analogických školských zařízení v různých městech našeho státu i v cizině. Ve všech těchto školách prováděl školní oftalmolog odborný lékařský dozor při zrakové činnosti i při tělesné výchově dětí. Nezbytnou se stala úzká spolupráce s pedagogy a vychovateli slabozrakých dětí. V 60. letech byl změněn název pracoviště na Ústav pro nápravu vad zraku mládeže. Primář MUDr.Bohumil.Fafl vedl pracoviště do r. 1970, v letech 1970 -1981 byla přednostkou MUDr. Cecilie Drastíková. Na současné podobě poskytování služeb má zásluhu přednosta MUDr. Stanislav Rodný (1946-2001), který vedl pracoviště v letech 1981 - 2001. Během jeho působení se pracoviště přestěhovalo nejprve do Kaprovy ulice po oddělení foniatrie FN v Motole a následně v r.1996 do Bělehradské ul. a v tomtéž roce změnilo název na Centrum zrakových vad. V r.1999 se pracoviště přestěhovalo do současného působiště v pavilonu 16 v areálu FN v Motole. Během osmdesátých a devadesátých let rozšířilo CZV svou působnost na pacienty všech věkových kategorií a stalo se komplexním zdravotnickým centrem péče o zrakově postižené osoby. Od roku 2001 vedla Centrum zrakových vad MUDr. Jitka Řehořová. V lednu 2002 bylo Centrum zrakových vad připojeno k Oční klinice děti a dospělých 2.LF UK. Od ledna r.2008 je Centrum zrakových vad, s.r.o. nestátním zdravotnickým zařízením s jednateli MUDr.Jitkou Řehořovou a MUDr.Filipem Beránkem, jeho působiště i veškerá činnost zůstaly zachovány.

Fotogalerie

Kontakt

Kartotéka:

Tel.: 224 436 057, 774 436 057

Fax : 224 436 182

E-mail: info@iczv.cz

               czv@post.cz

Lékaři :

MUDr. Jitka Řehořová
tel.: 224 436 167
e-mail: jitka.rehorova@fnmotol.cz, Jitka.Rehorova@email.cz

MUDr. Filip Beránek
tel.: 224 436 210
e-mail: filip.beranek@fnmotol.czFilip.Beranek@seznam.cz

Psycholog:

PhDr. Anna Jílková
tel.: 224 436 214

Zrakové terapeutky:

PhDr. Dagmar Moravcová
PaedDr. Markéta Skalická

Mgr. Eva Makovcová
tel.: 224 436 213, 224 436 184

Sociální pracovník:

Mgr. Václav Ježek
tel.: 224 431 178
e-mail: v.jezek@fnmotol.cz

Umístění:

Samostatný pavilon č. 16 - nízká budova, v jihovýchodní části areálu FNM.

Spojení:

metro B – stanice Anděl, dále autobus č.167 – výstup:

- stanice Pod Šafránkou – vstup do areálu brankou – po schodech doleva a nahoru (kratší cesta)

- stanice Kudrnova – vstup do areálu jižní vrátnicí a dále první cestou vpravo (bezbariérová cesta)

Skip to content