Dětská Fakultní nemocnice

Po osvobození Prahy v r. 1945 se Česká dětská nemocnice již nevrátila do majetku Spolku a byla zestátněna. Byly zrušeny všechny německé kliniky i v nalezinci a II. dětská klinika se přestěhovala do České dětské nemocnice. Později tam byla přesunuta i I. dětská klinika a ostatní zařízení se rozmístila částečně v dětské nemocnici a částečně v nalezinci. Po osvobození byl, v důsledku 6 letého uzavření vysokých škol, obrovský nedostatek lékařů a proto byly zřizovány nové lékařské fakulty – v Hradci Králové, v Plzni a v Olomouci a v roce 1951 byla zřízena dětská větev Fakulty všeobecného lékařství UK jejímiž proděkany byli profesoři Švejcar a Houštěk. V listopadu 1953 byla vládním rozhodnutím o změnách v organizaci vysokých škol zřízena Fakulta dětského lékařství UK (FDL UK), děkanem se stal profesor Houštěk a fakulta postupně zřizovala potřebné kliniky. V prvních dvou letech byla závislá na všeobecné fakultě ve výuce, kdy nebyly zřizovány ani pro FDL ani pro Hygienickou fakultu teoretické ústavy. Pro sedmdesátiletého prof. Brdlíka se již na FDL nenašlo žádné místo (sám říkal, že zůstal věren své mateřské fakultě) a místo přednosty musel přenechat prof. Houšťkovi.

Od 1. ledna 1953 došlo na základě zákona č. 103/1951 Úl. o jednotné preventivní a léčebné péči a v souvislosti s budováním systému jednotného zdravotnictví k zásadní změně v rozmístění pražského lůžkového fondu rozdělením bývalé Všeobecné nemocnice na Fakultní nemocnici I., která připadla Středočeskému kraji a na Fakultní nemocnici II., která byla určena potřebám pražské aglomerace. V souvislosti s tím byla vyčleněna všechna dětská zařízení, která byla soustředěna v bývalé České dětské nemocnici a v nalezinci a bylo k nim připojeno ještě několik klinik příbuzných oborů. Prvním ředitelem této nově vzniklé Dětské fakultní nemocnice byl MUDr. Jarmil Krůta, po něm MUDr. Jan Jarolímek a v roce 1959 nastoupila MUDr.Věra Kazimourová jako její třetí a poslední ředitelka.

Základem Dětské fakultní nemocnice a zejména Fakulty dětského lékařství byla bývalá Česká dětská nemocnice, kde byly umístěny I. dětská klinika profesora Švejcara, II. dětská klinika profesora Houšťka, Ústav výzkumu vývoje dítěte (ÚVVD), některé laboratoře a Děkanát FDL UK. V Nalezinci bylo jednak ředitelství nemocnice a III. dětská klinika Otakara Vychytila a IV. dětská klinika prof. Františka Blažka, které sloužily pro potřeby výuky studentů Fakulty všeobecného lékařství, klinika dětské chirurgie prof. MUDr.Václava Kafky (30.3.1902 – 1.4.1975) a klinika dětské ORL, kterou vedl prof. Wiškovský a později docent Chovojka. K nemocnici byla přičleněna ortopedická klinika profesora Hněvkovského na Karlově náměstí, která byla umístěna v budově bývalé německé Löschnerovy nemocnice a měla poměrně velké dětské oddělení. Významnou součástí DFN byla gynekologicko porodnická klinika v Londýnské ulici – bývalé Porodnicko – gynekologické sanatorium dr. Záhorský a dr. Jerie, kterou vedl prof. MUDr. Rudolf Peter , který je spolu s doc.MUDr. Karlem Veselým pokládán za zakladatele nejenom československé, ale i světové dětské gynekologie. Od r. 1979 do 30. března 1985 probíhala poněkud neuvážená rekonstrukce, prosazená tehdejším přednostou akademikem Alfrédem Kotáskem (a podporovaná vedoucím tajemníkem MV KSČ A. Kapkem), kdy byla klinika rozšířena o další tři činžovní domy. V restitucích v r. 1991/92 byly 3 ze 4 domů vráceny majitelům. Kromě toho nemocnici patřil Ústav klinické fyziologie profesora Skládala, který byl v budově bývalé Kupecké nemocnice (Nemocnice pražského obchodnictva, otevřena v říjnu 1862), novogotické stavbě podle plánu B. Gruebra a I. Ullmanna z let 1859 – 60, v ulici Ke Karlovu 4. Objekt patřil hygienické fakultě a ÚKF je užíval společně s Ústavem experimentální patologie. Dále k DFN patřil Dětský domov v Ratměřicích, který řídila Dr. Větrovská a v r. 1965 byly k nemocnici přičleněny Dětské domovy v Říčanské ulici, kde ředitelkou byla Edita Jančíková, na Lhotce a v Kunraticích, kde byl ředitelem Dr. Kříž Kojenecký ústav v Krči vedený primářem Ladislavem Zemanem. Kojenecký ústav vznikl zakoupením sanatoria Dr. Šimsy v Krči s pěti hektarovým pozemkem. Ten byl do roku 1922 upraven na „Nemocnici a útulek čsl. Ochrany matek a dětí v Krči“. Jeho primářem a ředitelem byl jmenován spolupracovník prof. Brdlíka Dr. Quido Mann (1887 – 1978), který tak založil ústav pro děti sociálně a tělesně poškozené. Hlavní jeho zásluha spočívala v tom, že zde již na podzim 1922 otevřel školu pro sociálně zdravotní pracovnice, což byl šesti měsíční kurz pro výchovu prvních dětských sester, které za byt a stravu v ústavu pracovaly. Byly to tak zvané sestry „manovky“ a byly výborně vyškoleny a velmi žádány. Koncem 50 let již v Praze existovalo několik zdravotnických škol, z nichž jedna vyučovala dětské sestry, ale celkový počet absolventek byl pro potřeby pražského zdravotnictví nedostačující.

DFN na Karlově byla vlastně útvar přechodný, protože se počítalo se zbouráním České dětské nemocnice v souvislosti s výstavbou mostu přes Nuselské údolí. Za 68 let, po která Česká dětská nemocnice sloužila svému účelu, dokázalo dětské lékařství mnohé. Léčba dětí se oddělila od dospělých, neobyčejný pokrok zaznamenala dětská chirurgie a ortopedie, rapidně se snížil výskyt nosokomiálních nákaz, výrazně klesla kojenecká i dětská úmrtnost a prakticky byly vymýceny některé dětské choroby. Zmizely dětské obrny, u kterých byly mnohdy zachváceny i dýchací svaly a pacienti byli dáváni do železných plic. Těžký průběh měl záškrt u dětí, které rodiče odmítly nechat očkovat. Proti spále neexistovalo očkování, černý kašel byl, zejména u kojenců, hrůzný svými projevy i vysokou úmrtností. Naštěstí se podařilo nalézt očkování v jedné dávce zároveň proti záškrtu a tetanu. S postupem doby vymizela tuberkulosa, díky očkování v porodnici a dalším přeočkováním, i tím, že se podařilo léčit tuberkulosu novými účinnými léky a izolováním bacilonosičů do sanatorií. Díky J. Brdlíkem, Q. Mannem a J. Švejcarem zavedeným dětským poradnám se zlepšila výchova žen k mateřství a péči o děti. Vznikem Fakulty dětského lékařství se zlepšila výchova dětských lékařů. Ke značnému pokroku došlo i v přípravě a dalším doškolování sester a především v pochopení jejich funkce jako rovnocenných partnerů lékařů v péči o nemocné dítě.

Díky obrovské předvídavosti, znalostem a organizačním schopnostem vedení nemocnice se podařilo položit již zde základy pro mnoho nových dětských oborů, které se naplno rozvinuly až v novém areálu v Motole. Vznikala tak nová nemocniční oddělení, neboť FDL UK neměla ani finanční ani kapacitní prostředky na vznik nových klinik.

Na 2. dětské klinice se kardiologii úspěšně věnoval asistent MUDr.Milan Šamánek. Ve spolupráci s FDL UK byl na dva roky (1964 a 65) vyslán na lékařskou fakultu Pensylvánské university ve Philadelphii, kde se seznámil s moderními vyšetřovacími kardiologickými metodami. Na klinice dětské chirurgie se vytvářela kardiochirurgická skupina, vedená prof. Kafkou a jeho zástupcem MUDr. Brodským, který však emigroval do Švédska. Z této skupiny byl vyslán perspektivní chirurg MUDr. Jaroslav Štark do Londýnské nemocnice Great Ormond Street, který tam také emigroval. Byl tam tedy vyslán asistent MUDr. Bohumil Hučín, pozdější primář dětské kardiochirurgie. Angiografii se velmi úspěšně věnovala doc. MUDr. Padovcová. To byl základ budoucího věhlasného Dětského kardiocentra FN v Motole.

Na klinice dětské chirurgie se o problematiku dětských onkologických pacientů začal zajímat MUDr.Josef Koutecký. Byl nemocnicí vyslán tuto problematiku studovat do německého Heidelbergu. Po návratu se pustil ve velmi skromných podmínkách – na jednom vyčleněném pokoji a malém komplementu v suterénu, kde vyšetřoval své pacienty – do budování oddělení dětské onkologie. Tento obor oficiálně vznikl v r. 1971, kdy byl doc. Koutecký jmenován ordinářem pro dětskou onkologii. V roce 1974 pak byla při Klinice dětské chirurgie zřízena samostatná stanice dětské onkologie.

Připravoval se rozvoj dalších oborů, které se plně prosadily až v nový prostorách motolského areálu. Byly to především dětská neurologie – prof. MUDr. Ivan Lesný, DrSc. (*1914), dětská anesteziologie – prim. MUDr. Miloš Drapka (1911 – ), dětská neurochirurgie – prof. MUDr. Vladimír Beneš, CSc., dětská stomatologie – prof. MUDr. Jaroslav Komínek, DrSc.(1920 – 1986), dětská rehabilitace – prof.Miloš Máček, DrSc., dětská psychiatrie – prof.MUDr. Jan Fischer, DrSc., nebo dětská gynekologie – prof. MUDr. Peter, DrSc.

Skip to content