Zdravá nemocnice

Fakultní nemocnice v Motole se jako jedna z prvních nemocnic ČR v roce 2003 zapojila do mezinárodního programu Zdravá nemocnice – Health Promoting Hospitals. V praxi to znamená, že nemocnice realizují principy podpory zdraví deklarované WHO.

V rámci programu bylo vytvořeno pět standardů podpory zdraví zaměřené na oblast posuzování potřeb pacientů, informování pacientů, mezioborovou spolupráci a kontinuitu poskytované péče, podporu zdravého prostředí a na oblast řízení. Účinnost a plnění standardů se posuzuje na základě měřitelných kritérií formou sebehodnocení. Výstupy sebehodnocení slouží ke stanovení nápravných opatření. Nedílnou součástí je i monitorování dopadu nápravného opatření (např.: zvýšení dostupnosti informačních a edukačních materiálů posílí účast pacientů na podpoře vlastního zdraví; výsledný efekt zjistí průzkum spokojenosti pacientů).

Program Zdravá nemocnice zahrnuje komplexní problematiku podpory zdraví, projekty jsou zacíleny jak na pacienty tak i zdravotnické pracovníky.

V letošním roce pokračují projekty:

Ptejte se svého lékárníka, tento projekt nabízí lékárna FN v Motole. Je určen pro pacienty, zaměstnance a ostatní zájemce z řad návštěvníků nemocnice. Témata, na která je možné se ptát jsou k dispozici ve výdejnách lékárny. Kontaktní telefon pro informace – 224 435 714.

Informační a edukační materiály, ve spolupráci s klinikami se zaměříme na tvorbu a také dostupnost edukačních materiálů pro pacienty.

Projekt Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví je realizován ve spolupráci s Ústavem veřejného zdravotnictví 2.LF UK formou průzkumného šetření. V lednu a únoru probíhá na Pneumologické klinice, LDN, KAR. V letním období bude průzkum probíhat na Interní, Ortopedické a Pediatrické klinice. V loňském roce již proběhlo šetření na oddělení centrálních operačních sálů  a  na klinice I. a III. chirurgie.

Kampaň – Ex kuřáci jsou nezastavitelní, je evropským projektem na podporu odvykání kouření. Jde o motivační program odvykání kouření, jehož cílem je poskytnout podporu kuřákům, kteří jsou rozhodnuti s kouřením přestat, a zároveň také pomoci všem ex-kuřákům v jejich odhodlání se k cigaretě nevracet. Odkaz najdou zájemci na intranetu v permanentních zprávách.

Programy pro zlepšování tělesné kondice pacientů a zaměstnanců se uskutečňují ve spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK. Pacientům i zaměstnancům jsou nabízeny programy zaměřené na udržení tělesné zdatnosti, na prevenci bolesti zad, na stabilizaci hmotnosti a snížení nadváhy. Nabídka programů pro zaměstnance je zveřejňována na intranetu.

MUDr. Soňa Czémyová tel. 224 436 667
Kontakt ambulance centra tel. 224 436 646
(Pneumologická klinika 2.LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 15006)

Edukační poradny kde je Poradna pro pacienty s poruchami lipidového metabolizmu, s poruchami kostního metabolizmu, s poruchami nutrice

PROMOTING A HEALTHY WORKPLACE MOTOL UNIVERSITY HOSPITAL (933,68 KB)

Skip to content