Ošetřovatelství

Cílem ošetřovatelství je poskytování kvalitní a efektivní ošetřovatelské péče všem hospitalizovaným a ambulantním pacientům ve FN v Motole.

V souladu s hlavním cílem se management nemocnice soustředí především na:

 • podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
 • zvyšování kvality ošetřovatelské péče a bezpečnosti pacientů v nemocnici,
 • zlepšení komunikace mezi zdravotníky,
 • dobrou komunikaci s pacienty a jejich rodinami a veřejností,
 • zlepšení prostředí nemocnice z hlediska estetického a bezpečnostních podmínek,
 • zabezpečení provozu při další fázi rekonstrukce DFN.

Moderní ošetřovatelství je samostatnou vědeckou disciplínou, která je tvořena systémem specifických vědeckých poznatků a metodou praxe. Tvoří nedílnou součást zdravotní péče. Základní cíle ošetřovatelství jsou:

 • udržení a podpora zdraví;
 • navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti;
 • zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocných a zajištění klidného umírání a smrti.

Podstatou ošetřovatelského povolání je aktivní péče o zajišťování potřeb nemocných. Charakteristickým rysem je celostní přístup k osobnosti pacienta. Ošetřovatelská péče je zaměřena na individuální péči o pacienta a využívá metodu ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelství v dnešním slova smyslu proto není jen plněním lékařských ordinací a zajišťování terapeutických a diagnostických úkonů, ale odborná a samostatná činnost vykonávaná erudovanými a profesionálně zdatnými pracovníky různých odborností.

Ošetřovatelskou péči poskytují:

 • všeobecná sestra, porodní asistentka, sestra specialistka.

Na ošetřovatelské péči se podílejí:

 • zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář, kteří pracují pod odborným dohledem sestry.

Další odborníci, jejichž práce s ošetřovatelstvím úzce souvisí jsou:

 • fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, nutriční terapeut,
 • zdravotní laborant, radiologický asistent,
 • asistent ochrany veřejného zdraví, farmaceutický asistent,
 • zubní technik, dentální hygienista, ortoptista.

Ošetřovatelství je specifický obor, který vyžaduje od pracovníků specializované znalosti a současně i vysokou motivaci a morální předpoklady k výkonu náročného povolání.

Ošetřovatelskou péči poskytují zdravotničtí pracovníci:

 • způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti.(jsou registrováni v Registru zdravotnických pracovníků)
 • způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením
  Způsobilost k výkonu povolání získávají v kvalifikačním studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Specializované znalosti a dovednosti získávají zdravotničtí pracovníci v postgraduálním studiu, které se zaměřuje na určité obory.

FN v Motole získala do současnosti akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro řadu vzdělávacích programů. Realizuje programy pro sestry v oboru perioperační péče, anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii, intenzívní péče v pediatrii, pro laboranty v oboru klinická biochemie, lékařská imunologie, hematologie a transfúzní služby, pro zdravotně-sociální pracovníky.

Nemocnice dále pořádá kurzy zaměřené na určitou problematiku jako je certifikovaný kurz role sestry v zajištění a péče o cévní přístupy, v zajištění enterální a parenterální výživy, akreditovaný kurz pro sanitáře a další.

Vzdělávací programy a kurzy jsou určené jak pracovníky FN Motol, tak i pro zájemce z jiných zdravotnických zařízení (více na www.fnmotol.cz odborná veřejnost).

V rámci profesního rozvoje zdravotnických pracovníků v nemocnici probíhají po celý rok semináře a další školící akce jednak na úrovni jednotlivých pracovišť a jednak na úrovni celé nemocnice.

Vzdělávací akce organizuje a pořádá samostatné oddělení vzdělávání ve spolupráci s útvarem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Skip to content