Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky

FN Motol má platnou akreditaci k uskutečňování odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře v délce 6 měsíců.

Školící kapacita FN Motol pro realizaci odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky byla MZ ČR stanovena na 5 uchazečů po dobu jednoho vzdělávacího cyklu (6 měsíců).

Předpoklady pro zařazení uchazeče na odbornou praxi:

  • úspěšné složení písemné části aprobační zkoušky, tj. písemných testů;
  • platné rozhodnutí MZ ČR o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékaře na dobu výkonu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky;
  • absolvovaný vstupní pohovor s garantem praktické části aprobační zkoušky, který ověří znalost českého jazyka uchazeče a určí termín zařazení uchazeče na odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky;
  • uzavření platné smlouvy o zajištění stáže na celou dobu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky podle pokynů uvedených zde;
  • odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky je zpoplatněna v souladu s platným ceníkem FN Motol částkou 7.500,00 Kč/měsíc.

Průběh odborné praxe

  • odborná praxe bude probíhat pod přímým odborným vedením lékaře (školitele) po dobu 1 měsíce a to v těchto oborech:  Anesteziologie a intenzivní medicína, Pediatrie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Vnitřní lékařství a v jednom měsíci v některém z uvedených oborů (dle volby uchazeče a kapacitních možností FN Motol);
  • odborná praxe bude probíhat v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby;
  • odbornou praxi nelze dělit – musí probíhat uceleně, tj. kontinuálně po dobu šesti měsíců;
  • odborná praxe musí jako celek probíhat ve FN Motol, nelze ji z části realizovat v jiném zdravotnickém zařízení;
  • do odborné praxe nelze započítat žádnou předešlou praxi realizovanou v ČR nebo v zahraničí.

Podmínky pro ukončení odborné praxe a praktické části aprobační zkoušky

Předpokladem k úspěšnému vykonání praktické části aprobační zkoušky je absolvování odborné praxe v požadované délce a rozsahu a vypracování pěti případových studií podle stanovených pokynů. Z těchto případových studií komise vybere jednu, kterou uchazeč bude v průběhu ústní závěrečné zkoušky obhajovat.

Kontakt:
Zuzana Krátošková
tel.: 224 439 041
e-mail: zuzana.kratoskova@fnmotol.cz

Skip to content