Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol je největším pracovištěm dětské neurologie v České republice. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu dětem s nemocemi nervové soustavy od 4 týdnů do dovršených 18 let věku (výjimečně i pacientům starším). Snažíme se působit jako superkonziliární pracoviště pro všechny neurologické diagnózy dětského věku v rámci celé ČR. Některé diagnosticko-léčebné programy (např. epileptochirurgický program) poskytují péči i pacientům ze zahraničí.

Mezi diagnózy, kterými se na našem pracovišti cíleně zabýváme, patří epilepsie (od péče o děti po prvním prodělaném záchvatu po komplexní mezioborové programy jako jsou epileptochirurgický a epileptogenetický program), akutní i chronická zánětlivá a autoimunitní onemocnění nervového systému, nervosvalová onemocnění, neurokutánní syndromy (např. neurofibromatóza nebo tuberózní skleróza), neurovývojová onemocnění (např. dětská mozková obrna, vývojová dysfázie), vývojové anomálie CNS, podezření na nádory či jiné expanzivní procesy nervové soustavy, cévní choroby mozku a míchy, neurogenetická, neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění u dětí, neakutní poúrazové stavy včetně péče o děti v apalickém stavu, poruchy spánku.

Disponujeme dvěma lůžkovými stanicemi včetně jednotky intenzivní péče nižšího typu (tj. bez vybavení pro péči o pacienty se selháváním základních životních funkcí). Celkem máme k dispozici 40 lůžek pro pacienty, z toho 6 lůžek JIP a 6 lůžek video/EEG a polygrafického monitorování. Součástí kliniky je dále Elektrofyziologická laboratoř poskytující kompletní spektrum elektrofyziologické diagnostiky v dětském věku (tj. elektroencefalografii (EEG), elektromyografii (EMG), všechny modality evokovaných potenciálů (EP), intraoperační monitorování a spánková laboratoř) a DNA laboratoř zabývající se diagnostikou vybraných geneticky podmíněných chorob, např. dědičných neuropatií a epileptických encefalopatií. V rámci polikliniky dětské části FN Motol provozujeme všeobecnou neurologickou ambulanci i řadu specializovaných ambulancí. Ve spolupráci s ostatními pracovišti dětské části FN Motol poskytuje naše klinika širokou konziliární činnost.

Jako univerzitní pracoviště se intenzivně věnujeme i výukové a výzkumné činnosti. Na klinice probíhá pre- i postgraduální vzdělávání ve více oblastech, včetně předatestační přípravy dětských neurologů. Participujeme na řadě vědecko-výzkumných projektů, často v rámci mezioborové a mezinárodní spolupráce. V posledních letech se naše klinika umísťuje vysoko v hodnocení vědecko-výzkumných aktivit pracovišť 2. LF UK a FN Motol (data z r. 2019: 33 primárních publikací v časopisech s IF se souhrnným IF 167,65).

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Historie kliniky

Klinika byla založena 19.1.1971 jako první samostatné klinické pracoviště dětské neurologie v naší republice a jedno z prvních na světě. Jejím zakladatelem byl profesor Ivan Lesný (1914-2002), mimořádná osobnost světového významu, jeden ze zakladatelů oboru dětská neurologie nejen u nás, ale i v Evropě. Patřil k nejnadanějším žákům slavného neurologa akademika Kamila Hennera. Již v roce 1957 založil Sekci dětské neurologie při Československé neurologické společnosti J. E. Purkyně jako vůbec první vědeckou organizací dětské neurologie na světě. Vyjma toho založil profesor Lesný v rámci Československé neurologické společnosti také Sekci neurofysiologie a Českou ligu proti epilepsii. V devadesátých letech z těchto sekcí vznikly samostatné odborné společnosti ČLS JEP. Již v roce 1958 se svými spolupracovníky poprvé pořádal „Dny dětské neurologie“, které byly později ustanoveny jako tradiční platforma pro každoroční setkávání českých a světových neurologů.

Profesor Lesný vedl kliniku 11 let (do r. 1982). Po něm se ve vedení pracoviště vystřídali profesor Jaromír Svatý (1982), profesor Miloš Lehovský (1983-1990) a profesor Vladimír Komárek (1991-2016). Od ledna 2017 vede kliniku profesor Pavel Kršek.

Z dalších významných osobností historie našeho pracoviště připomeneme docenta Karla Brachfelda, docenta Miroslava Rösslera, primáře Pavla Kocuru a primářku Miluši Proškovou. Náš současný tým je představený na následujících stránkách.

Přednosta
Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
pavel.krsek@fnmotol.cz

Primářka
Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
jana.haberlova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Gabriela Pavlová
gabriela.pavlova@fnmotol.cz

Sekretariát – FN Motol
Alena Škrabánková, DiS.
224 433 301
alena.skrabankova@fnmotol.cz

Bc. Zuzana Peťová
224 433 304
zuzana.petova@fnmotol.cz

Sekretariát – 2. LF UK
Renata Todtová
224 433 302
renata.todtova@lfmotol.cuni.cz

Vedení a personál

Přednosta

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Tel.: 224 433 301, e-mail: pavel.krsek@fnmotol.cz

Zástupkyně přednosty pro léčebně preventivní činnost – primářka

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Tel.: 224 433 301, e-mail: jana.haberlova@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
Tel.: 224 433 358, e-mail: martin.kudr@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Gabriela Pavlová
Tel.: 224 433 305, e-mail: gabriela.pavlova@fnmotol.cz

Sekretariát FN Motol

Alena Škrabánková, DiS.
Tel.: 224 433 301, e-mail: alena.skrabankova@fnmotol.cz

Ing. Štěpánka Mizerová, e-mail: stepanka.mizerova@fnmotol.cz
Ivana Růžičková, e-mail: ivana.ruzickova@fnmotol.cz

Sekretariát 2. LF UK

Renata Todtová
Tel.: 224 433 302, e-mail: renata.todtova@lfmotol.cuni.cz

Vedoucí lékaři lůžkových oddělení

Oddělení 3C: MUDr. Lukáš Paulas
Tel.: 224 433 350, e-mail: lukas.paulas@fnmotol.cz

Oddělení 3B: MUDr. Alena Tesfayeová
Tel.: 224 433 374, e-mail: alena.tesfayeova@fnmotol.cz

Vedoucí lékař jednotky intenzivní péče (JIP)

MUDr. Miroslav Mamiňák
Tel.: 224 433 3357, e-mail: miroslav.maminak@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka Elektrofyziologické laboratoře

MUDr. Katalin Štěrbová
Tel.: 224 433 369, e-mail: katalin.sterbova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka ambulance

MUDr. Renata Cíbochová
Tel.: 224 433 834, e-mail: renata.cibochova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka Neurogenetické laboratoře

Doc. MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.

Tel.: 224 436 789, e-mail: petra.lassuthova@fnmotol.cz

Lékaři:

Lékaři se specializací

Lékaři bez specializace

Psychologové

Neurogenetická laboratoř

Informace pro pacienty

Ambulance

Ambulance Kliniky dětské neurologie se nachází ve 3. patře, uzel E (budova polikliniky).

Kontakt na ambulanci: 224 433 834 či ambulance.kdn@fnmotol.cz, pokud je Vaše dítě u nás již sledované.
Pokud má Vaše dítě akutní (neodkladný) neurologický problém, lze navštívit naší akutní ambulanci, která funguje každý pracovní den v době od 8.30 do 15.30 hod. Pořadí ošetření předem neobjednaných pacientů určuje s ohledem na naléhavost příznaků kvalifikovaný lékař. Upozorňujeme, že s ohledem na vytíženost akutní ambulance může být čekací doba u méně naléhavých případů i několik hodin. Vyšetření posledního pacienta je zahájeno v 15.00 hod. Pacienti, kteří přijdou mimo tuto dobu, jsou ošetřeni na Lékařské službě první pomoci (LSPP) nacházející se ve sníženém přízemí dětské části FN Motol. Provoz LSPP je nepřetržitý.

Pokud chcete Vaše dítě objednat do některé z našich ambulancí (všeobecné, specializované, v rámci některého z center) a nejedná se o neodkladný případ, je nutné předložit doporučení pediatra či dětského neurologa z místa bydlištěObjednáváme v pracovní dny nejlépe v následujících časech 7:30-8:00, 9:30-11:00 a 14:00-15:00 hod.

Pokud se na tento telefon nemůžete momentálně dovolat, sestry se právě věnují dalším pacientům. I u neakutních případů se při objednávání snažíme zohlednit naléhavost a možná rizika odkladu vyšetření, průměrná objednací doba do našich ambulancí však aktuálně činí 3-4 měsíce. Prioritu mají pacienti vyžadující centrovou péči, která není mimo FN Motol dostupná. V případě indikace rutinního vyšetření dětským neurologem (např. z důvodu specifických poruch učení, hyperaktivity, apod.) doporučujeme kontaktovat některou ambulanci dětské neurologie v místě bydliště. Děkujeme za pochopení!

Pokud je u nás Vaše dítě již sledované, můžete k objednání a další komunikaci využít naší emailovou adresu ambulance.kdn@fnmotol.cz. Je vždy nutné uvést jméno pacienta, jeho rok narození a srozumitelně formulovat Váš požadavek (např. termín ambulantní kontroly, přeobjednání, zaslání receptu, atd.). Na takový mail Vám sestra vždy odpoví. Tato e-mailová adresa není určená ke konzultaci zdravotního stavu dětí, které na naší klinice nejsou v dlouhodobém sledování!

Hospitalizace

K dispozici máme 2 plně zrekonstruovaná lůžková oddělení.

Kontakt na sesternu 3.B: 224 433 335
Kontakt na sesternu 3.C: 224 433 334

S případnými dotazy k plánovaným hospitalizacím se obracejte na sekretariát kliniky na tel. č. 224 433 301, pokud se jedná o hospitalizace s video EEG, kontaktujte laborantky na tel. č. 224 433 360.

Pacienty k plánované hospitalizaci přijímáme na základě zaslaného písemného doporučení od pediatra nebo dětského neurologa v místě bydliště. Každá žádost o hospitalizaci na Klinice dětské neurologie je u nás pečlivě posouzena kvalifikovaným lékařem, který určí prioritu tohoto požadavku. Přednost mají děti s akutními či progredujícími obtížemi a také s onemocněním, které vyžaduje vysoce specializovanou (centrovou) péči, která není na jiných lůžkových odděleních dětské neurologie v České republice dostupná. Dovolujeme si upozornit, že s ohledem na velké množství požadavků může být čekací doba na přijetí k hospitalizaci u pacientů s neakutními obtížemi i více než 3 měsíce. Děkujeme za pochopení.

O termínu hospitalizace budete informováni z našeho sekretariátu, zpravidla formou dopisu zaslaného na adresu Vašeho bydliště přibližně 1 měsíc před plánovaným přijetím.

Délka hospitalizace se zcela odvíjí od potřeb konkrétního případu (je uzpůsobena diagnosticko-léčebnému programu dítěte). Podrobnější informace o pobytu na klinice rodiče obdrží při příjmovém pohovoru s lékařem.

Hospitalizace doprovodu dítěte na oddělení je možná do 6-ti let věku dítěte, event. u držitele ZTP průkazu, pokud to dovolí aktuální provozní možnosti kliniky. Ostatní rodiče mohou na přespání využít ubytovnu v areálu nemocnice (není potřeba rezervace).

Nadstandardní pokoje ani garsoniéry k dispozici nemáme, dítě s případným doprovodem je přijato na 2-3 lůžkový pokoj, většinou s vlastním sociálním zařízením.

Podrobnější informace (např. co si vzít s sebou k hospitalizaci) naleznete  ZDE či na písemné pozvánce zasílané spolu s termínem přijetí na adresu rodičů. V případě potřeby se v areálu nemocnice nachází lékárna, zdravotnické pomůcky, obchod s potravinami, teplé občerstvení, případně občerstvovací automaty.

Elektrofyziologická laboratoř

V případě, že jste objednání na vyšetření v elektrofyziologické laboratoři a nemohli byste se v daném termínu dostavit, přeobjednání je možné na čísle 224 433 360.

Informace pro děti ze Slovenska a další cizince naleznete ZDE

Informace pro rodiče dětí pozvaných v rámci epileptochirurgického programu najdete ZDE

Informace pro rodiče dětí pozvaných k vyšetření ve spánkové laboratoři naleznete ZDE

Struktura kliniky

Standardní lůžkové oddělení – 3. patro B

18 standardních lůžek (stanice DNS2)

Popis oddělení:

 • 1x 2-lůžkový pokoj
 • 4x 3-lůžkový pokoj
 • 2x 1-lůžkový a 1x 2-lůžkový pokoj pro video/EEG a polygrafické monitorování

Standardní lůžkové oddělení – 3. patro C 

16 standardních lůžek (stanice DNS1) + 6 lůžek JIP nižšího typu včetně 1 vyhřívaného lůžka (stanice DNJ)

Popis oddělení:

 • 1x 2-lůžkový pokoj, 2x 4-lůžkový pokoj, 2×3-lůžkový pokoj
 • 2x 2-lůžkový pokoj pro JIP pacienty
 • 1x 2-lůžkový pokoj video/EEG

Elektrofyziologická laboratoř – 3. patro D

 • 2x vyšetřovna EEG
 • 2x vyšetřovna EMG
 • 1x vyšetřovna evokovaných potenciálů
 • 1x popisovna a archiv EEG záznamů

Ambulance – 3. patro E

 • 4x ambulantní místnost – viz Ambulance.

Komplement – 3. patro D

 • pracovny vedení kliniky a lékařů, sekretariát, knihovna.

Komplement – 10. patro C

 • lékařské pokoje

Neurogenetická laboratoř – pavilon 23

Specializovaná centra

Centra uznaná Ministerstvem zdravotnictví ČR

Centrum pro epilepsie Motol (Centrum vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie)
Vedoucí lékař:
Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., e-mail: pavel.krsek@fnmotol.cz

Centra s mezinárodní akreditací v rámci Evropské referenční sítě vzácných onemocnění (European Reference Network – ERN)

ERN pro vzácné a komplexní epilepsie (ERN EpiCARE)
Vedoucí lékaři:
Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., e-mail: pavel.krsek@fnmotol.cz;
MUDr. Katalin Štěrbová, e-mail: katalin.sterbova@fnmotol.cz

ERN pro vzácná neuromuskulární onemocnění (ERN NMD)
Vedoucí lékařka:
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., e-mail: jana.haberlova@fnmotol.cz

Centrum hereditárních ataxií v rámci ERN vzácných neurologických onemocnění (ERN  RND)
Vedoucí lékařka:
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D., e-mail: alena.zumrova@lfmotol.cuni.cz

Centra uznaná odbornou společností ČLS JEP

Centrum pro poruchy spánku u dětí
Vedoucí lékařky:
MUDr. Katalin Štěrbová, e-mail: katalin.sterbova@fnmotol.cz;
MUDr. Alena Tesfayeová, e-mail: alena.tesfayeová@fnmotol.cz

Neurogenetická laboratoř

Neurogenetická laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol (NGL) je vysoce specializované univerzitní a nemocniční laboratorní pracoviště, které spojuje oblast léčebně preventivní péče, výzkumnou i pedagogickou. Laboratoř má více než dvacetiletou tradici a svým zaměřením je unikátní na celorepublikové úrovni. Laboratoř je akreditována dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189.

Léčebně preventivní péče NGL je zaměřena na diagnostiku genetických příčin dědičných neurologických onemocnění, zejména dědičné neuropatie Charcot-Marie-Tooth, dědičné spastické paraparézy a dalších nervosvalových onemocnění, závažné epilepsie dětského věku, neurodegenerace s rychlým a závažným průběhem a dědičné nesyndromové poruchy sluchu.

Laboratoř spolupracuje zejména s klinikami dětské a dospělé neurologie v rámci celé České republiky, poskytuje laboratorní služby pro FN Motol a další nemocnice v České republice, a to jak v oblasti diagnostiky, tak i léčby a výzkumu všech onemocnění, kterými se zabývá. Dlouhodobě se laboratoř účastní externího hodnocení kvality v rámci mezinárodního systému kontroly kvality The European Molecular Genetics Quality Network (EMQN).

Pedagogická činnost – NGL zajišťuje pregraduální výuku domácích i zahraničních studentů 2. LF UK, a postgraduální výuku lékařů i VŠ z jiných oborů.

Vědecko-výzkumná činnost představuje dlouhodobě významnou náplň činnosti laboratoře s mnoha výstupy v podobě četných publikací v zahraničních impaktovaných časopisech. Tým laboratoře je úspěšným řešitelem mnoha grantů a členové týmu jsou držitelé mnoha významných ocenění za publikační a výzkumnou činnost. Laboratoř se věnuje hledání nových příčin dědičné neuropatie, výzkumu méně častých typů neuropatie, spastické paraparézy, těžké dětské epilepsie a dědičné hluchoty. Dlouhodobě laboratoř spolupracuje s několika významnými zahraničními pracovišti (Rakousko, Německo, USA). Vědecká činnost se úzce prolíná s činností léčebně preventivní a představuje dynamicky se rozvíjející formu propojení výzkumu s praxí.

Semináře pro odbornou veřejnost

Semináře Kliniky dětské neurologie jaro 2024 naleznete ZDE.

Úspěchy kliniky

Úspěchy kliniky na webu 2. lékařské fakulty

Činnost kliniky v roce 2022

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol pomáhá již 50 let 

Činnost kliniky v roce 2019 

Akreditace Neuromuskulárního centra PPMD

Neuromuskulární centrum bylo akreditováno akreditace pacientskou organizací Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD), jako první v Evropě.

Činnost kliniky v roce 2018

Konto darů

Případné dary přijímáme na základě darovací smlouvy, kterou vystaví sekretariát kliniky (224 433 301 či e-mail: alena.skrabankova@fnmotol.cz) ve spolupráci s Právním odborem Fakultní nemocnice v Motole.

Číslo účtu: 50008 – 17937051/0710, Česká národní banka
v.s. 2119

Děkujeme panu Pavlovi Jechovi a firmě JECH CZ s.r.o. za renovaci rozkládacích křesel pro doprovody našich pacientů.

Během epidemie COVID-19 nás podpořili:

 • paní Marie Maulisová
 • MUDr. Jana Kabelková
 • Ing. Jana Hlavacká
 • paní Veronika Strnadová

Kliniku dětské neurologie v r. 2023 podpořili:

 • Ing. Martin Hrubeš
 • Firma FREKOMOS s.r.o.
 • Boheminium Mariánské Lázně , s.r.o.

Kliniku dětské neurologie v r. 2022 podpořili:

 • INTAX, spol. s r.o.
 • pí. Martina Lovčíková
 • JUDr. Daniela. Křížková
 • Život dětem o.p.s.
 • Ing. Ivan Heczko

Kliniku dětské neurologie v r. 2019 podpořili:

 • Jan Barta
 • Ing. Tomáš Jeník -PROJEKTANT
 • Firma FREKOMOS s.r.o.
 • Milan Zářický
 • Mgr. Daniela Saifrtová
 • Firma DRAKO Investment, s.r.o.
 • Firma VAVRUŠKA production s.r.o.
 • Firma KRBY – KURKA
 • Studenti 2. LF UK (článek na webu 2. lékařské fakulty)

Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Kontakt

Adresa

Klinika dětské neurologie 2. LF UK
V Úvalu 84
Praha 5
150 06

Sekretariát FN Motol

Alena Škrabánková, DiS.
Tel.: 224 433 301, e-mail: alena.skrabankova@fnmotol.cz

Ing. Štěpánka Mizerová, e-mail: stepanka.mizerova@fnmotol.cz
Ivana Růžičková, e-mail: ivana.ruzickova@fnmotol.cz

Sekretariát 2. LF UK

Renata Todtová
Tel.: 224 433 302, e-mail: renata.todtova@lfmotol.cuni.cz

Sekretariáty se nachází v budově dětské nemocnice, 3. patro, uzel D

Ambulance:
Tel.: 224 433 834

Sesterna 3. B:
Tel.: 224 433 335

Sesterna 3. C:
Tel.: 224 433 334