Obecné informace o atestačních zkouškách

Obecné informace k atestačním zkouškám

Následující text vychází z jednotlivých ustanovení Vyhl. č. 188/2009 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Oborová atestační komise

Atestační zkouška se koná před oborovou atestační komisí (dále jen „atestační komise“) zřízenou ministerstvem podle zákona. Atestační komise má nejméně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky je přítomen nejméně 1 člen atestační komise a školitel akreditovaného zařízení. Členové atestační komise zvolí předsedu, který řídí jednání atestační komise a odpovídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

Atestační zkouška je přístupná pro zdravotnické pracovníky  a dále pro zaměstnance, kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je neveřejná.

O výsledku atestační zkoušky nebo její části rozhoduje atestační komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášku k atestační zkoušce podává uchazeč pověřené lékařské fakultě (v základních oborech specializačního vzdělávání Všeobecné praktické lékařství, Praktické lékařství pro děti a dorost a v oborech specializačního vzdělávání farmaceutů na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Zaměstnanci FN Motol pouze podávají přihlášku k atestační zkoušce výhradně prostřednictvím Samostatného oddělení vzdělávání (postup je zveřejněn na intranetu FN Motol v rubrice Vzdělávání). Správnost údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel akreditovaného zařízení, v němž se uskutečňuje vzdělávací program, a zaměstnavatel uchazeče.

Pokud uchazeč získal odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v cizině, připojí k přihlášce k atestační zkoušce neověřenou kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Pokud uchazeči byla ministerstvem započítána odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná v jiném oboru specializace nebo v cizině, nebo část doby studia absolvované v doktorském studijním programu, uchazeč připojí k přihlášce k atestační zkoušce neověřenou kopii rozhodnutí ministerstva o tomto započtení.

Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky

Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem pro daný obor specializačního vzdělávání.

Termín a místo konání atestační zkoušky

Atestační zkouška se koná v termínech, které stanoví ministerstvo pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání; ministerstvo stanoví nejméně 2 termíny pro každý obor na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku. V případě potřeby stanoví ministerstvo další termíny pro vykonání atestační zkoušky.

Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace (LF/IPVZ), stanoví místo konání atestační zkoušky a potvrdí je společně s termínem konání atestační zkoušky nejméně 30 kalendářních dnů před termínem konání atestační zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku k atestační zkoušce podle § 3 a splnili předpoklady uvedené v § 4. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, rovněž vyrozumí členy atestační komise o termínu a místu konání atestační zkoušky. Ministerstvo zkoušku zruší, pokud se ve lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem konání atestační zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč v příslušném oboru.

Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech.

Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky

Atestační zkouška se skládá z části teoretické, a pokud tak stanoví vzdělávací program, i z části praktické. Praktická část atestační zkoušky se koná v akreditovaném zařízení a předchází teoretické části atestační zkoušky. Atestační zkouška probíhá zpravidla v jednom dni.

Před zahájením atestační zkoušky uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a předloží doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky. O předložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky se provede záznam do protokolu o atestační zkoušce. Skládá-li se atestační zkouška z více částí, může být prokázání totožnosti požadováno při každé části atestační zkoušky.

Obsah praktické části atestační zkoušky, která spočívá v ověření odborných praktických dovedností, je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 může být nahrazena obhajobou písemné práce. Otázky z teoretické části zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu o atestační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne atestační komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědí, nejméně však 15 minut.

V případě, že v teoretické části atestační zkoušky nebyla odpověď na některou ze zadaných otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může atestační komise položit uchazeči doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit pouze jednou v celém průběhu atestační zkoušky. Znění doplňující otázky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce.

Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový výsledek jsou hodnoceny prospěl nebo neprospěl.

Pokud uchazeč v praktické části atestační zkoušky neprospěl, v teoretické části atestační zkoušky se nepokračuje a uchazeč u atestační zkoušky neprospěl. Pokud uchazeč v teoretické části atestační zkoušky neprospěl, celkové hodnocení uchazeče u atestační zkoušky zní „neprospěl“.

Celkové hodnocení atestační zkoušky vyhlásí atestační komise po poradě o výsledku atestační zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí atestační zkoušky a celkové hodnocení atestační zkoušky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce. Předseda atestační komise nebo jím pověřený člen atestační komise zaznamenává do průkazu odbornosti jen úspěšně vykonanou atestační zkoušku.

Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení od atestační zkoušky, odložení a opakování atestační zkoušky

Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační zkoušce v termínu, na který byl pozván, může ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci svou neúčast omluvit. Za omluvu se považuje

  • písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, před termínem atestační zkoušky,
  • v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, do 10 kalendářních dnů po termínu konání atestační zkoušky, nebo
  • odstoupení od praktické nebo teoretické části atestační zkoušky před jejím zahájením.

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Úhrada nákladů spojených s organizací atestační zkoušky se nevrací.

Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze praktickou část zkoušky a omluvil se z teoretické části zkoušky, je tato část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání teoretické části dojde do 2 let ode dne vykonání praktické části zkoušky.

Pokud uchazeč odstoupí od atestační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce neprospěl.

Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce bez omluvy, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce neprospěl.

Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl, může atestační zkoušku vykonat
nejdříve za 12 měsíců ode dne termínu neúspěšně vykonané zkoušky. Atestační zkoušku může uchazeč ve stejném oboru opakovat nejvýše dvakrát.

Úhrada atestační zkoušky

Výše úhrady je stanovena nařízením vlády ČR č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, v platném znění takto:

a) za atestační zkoušku v částce 500 Kč, přičemž úhrada za

  1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,
  2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) za první opakování atestační zkoušky v částce 3 500 Kč, přičemž úhrada za

  1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
  2. praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,

c) za druhé opakování atestační zkoušky v částce 5 000 Kč, přičemž úhrada za

  1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,
  2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč.

Úhradu atestační zkoušky (za teoretickou i za praktickou část jako celek) provede uchazeč (nebo jeho zaměstnavatel) na základě výzvy k úhradě na bankovní účet pověřené organizace (LF / IPVZ).

Zaměstnancům FN Motol, jejichž specializační vzdělávání probíhá se souhlasem zaměstnavatele a v souladu s jeho potřebou, proplatí úhradu poplatku za atestační zkoušku FN Motol na základě vyplněného formuláře „Žádost o proplacení kurzovného“ (viz rubrika formuláře). Úhradu za první a za druhé opakování atestační zkoušky FN Motol zaměstnanci již neproplatí.

Skip to content