Podmínky pro vykonání praktické části AZ ve FN Motol

Podmínky pro vykonání praktické části atestační zkoušky ve FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole umožní lékařům nebo zubním lékařům, kteří se přihlásili k atestační zkoušce na 1. LF UK a na 2. LF UK složení praktické části atestační zkoušky, při které dochází k poskytování zdravotních služeb, pouze v rámci specializační stáže realizované na základě platně uzavřené smlouvy o zajištění stáže.

Délku specializační stáže za účelem vykonání atestační zkoušky určí přednosta zdravotnického pracoviště FN Motol, na kterém má být praktická část atestační zkoušky vykonána a to podle rozsahu a náročnosti činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb v rámci atestační zkoušky a s přihlédnutím k nutnosti seznámení uchazeče o atestační zkoušku s pravidly a s postupy při poskytování zdravotních služeb ve FN Motol. Pokud lékař nebo zubní lékař v rámci svého specializačního vzdělávání absolvoval ve FN Motol na zdravotnickém pracovišti, na kterém má být atestační zkouška vykonána, povinnou praxi stanovenou vzdělávacím programem, může přednosta zdravotnického pracoviště specializační stáž před vykonáním praktické části atestační zkoušky zkrátit nebo zcela prominout. V takovém případě se uzavírá smlouva o zajištění stáže pouze na den konání praktické části atestační zkoušky.

Smlouva o zajištění stáže za účelem vykonání atestační zkoušky – postup pro uchazeče:

Uchazeč o atestační zkoušku (dále rovněž stážista) postupuje při vyřízení Smlouvy o zajištění stáže dle pokynů uvedených v rubrice Stáže.

Skip to content