Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Rozvíjení spirituální péče ve FNM

Současná medicína v dnešní době většinou již bez předsudků uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče o „duši“.

Požadavky na poskytování spirituální péče v nemocnicích, a tím uspokojování duchovních potřeb pacientů, se stále zvyšují, vzhledem k obecně uznávanému bio-psycho-sociálně-spirituálnímu modelu člověka dle WHO. V českém zdravotnictví je to ale stále jev nový, někdy překvapující, a vyvolává mnoho otázek. Od těch co to vlastně spirituální péče je, až po ty, zda je vůbec nutné ji v naší, převážně sekulární společnosti, poskytovat. Tato péče totiž bývá často chápána pouze jako zajišťování duchovních potřeb pacientům religiózním – organizovaným v církvích – a zapomíná se na to, že duchovní rozměr má každá bytost, nehledě k jejímu osobnímu přesvědčení. Zvláště patrné to bývá v obdobích zdravotní krize, kterou vážná nemoc či dokonce umírání přinášejí. V tomto čase si totiž  většina pacientů klade tzv. existenciální otázky, týkající se smyslu života, utrpení, umírání a smrti, i mnoho dalších otázek s tím souvisejících, které je dříve – dokud byli zdrávi – nenapadaly. Podobné otázky si může pokládat i ošetřující personál, který se v nemocnici opakovaně setkává s utrpením a umíráním.

Vedení Fakultní nemocnice v Motole si je této skutečnosti vědomo a proto podpořilo myšlenku integrování spirituální péče do péče ošetřovatelské, a vynaložilo úsilí ke vzniku tzv. Prostoru ticha. Zde mohou spočinout vážně nemocní pacienti, jejich blízcí, ale i personál po těžké službě a načerpat další síly, potřebné pro zvládnutí náročné životní situace.

Vzhledem k velkému počtu pacientů různých národností, kultur a osobního přesvědčení, kteří jsou v motolské nemocnici hospitalizováni,  jsme se rozhodli vybudovat prostor nadnáboženský, aby se zde cítili dobře všichni lidé různého vyznání či bez vyznání. Aby nebyla zvýhodňována pouze některá skupina návštěvníků, nejsou zde trvale umístěny žádné náboženské symboly; při bohoslužbách či kdykoliv na požádání je tam ale instalujeme.

Otevření Prostoru ticha

Slavnostní otevření Prostoru ticha proběhlo 1. listopadu 2007 v hlavní budově dospělé části Fakultní nemocnice v Motole (přízemí vstupní haly za informacemi). Zúčastnili se ho zástupci nemocnice i sponzorů, neboť se na jeho vybudování finančně podílela nejen FN v Motole, ale i jednotliví dárci, Arcibiskupství pražské, Ekumenická rada církví v ČR, Nadace „Národ dětem“, Pražská plynárenská, přátelé z USA a dále výtěžek z dobrovolné sbírky Českobratrské církve evangelické a Ekumenické rady církví.
Za vybudování Prostoru ticha obdržela Fakultní nemocnice v Motole cenu od Ekumenické rady církví  ČR při  hodnocení tzv. Počinu roku 2007, jako poděkování za vytváření podmínek pro celostní péči o člověka.

 

Semináře o spirituální péči

Abychom upozornili zdravotníky na duchovní potřeby nejen vážně nemocných pacientů, uspořádali jsme v motolské nemocnici, společně s britskou lékařskou vzdělávací společností PRIME (Partnerships in International Medical Education) v květnu 2007 první seminář o spirituální péči pro naše zaměstnance. V říjnu téhož roku ve spolupráci s PRIME a 2. LF UK mezinárodní konferenci na téma spirituální péče pro zdravotníky pro lékaře, sestry, psychology a sociální pracovníky též z mimopražských nemocnic.

Pozvání z Velké Británie přijal ředitel organizace PRIME John Geater, MD a jeho spolupracovníci:  Linda Ross, PhD, Ruth Sims, MD, Prof. Andrew Sims, MD a nemocniční kaplan Paul Plumley.
Za českou stranu přednesli své příspěvky Prof. MUDr. J. Koutecký, MUDr. P. Příhoda, PhDr K. Balcar, Mgr. J. Vítová a MUDr. E. Kalvínská. 


Z obou akcí vyplynul závěr, že si personál nemocnice většinou uvědomuje, že péče o duchovní stránku člověka může být v mnoha situacích stejně důležitá, jako péče o jeho biologické, psychické či sociální potřeby, bez ohledu na to, zda je či není členem některé z církví. Ale že povědomí o této péči není v řadách zdravotníků ani pacientů dostatečné, takže je třeba je i nadále rozvíjet v mnoha směrech. 

V roce 2008 jsme obdrželi dotaci MZ ČR na projekt „Důstojné stonání, důstojný život s handicapem, důstojné umírání – smysl poskytování spirituální péče ve zdravotnictví“. Mohli jsme realizovat celkem pět seminářů pro zdravotníky, jejichž cílem bylo seznámit účastníky s možnostmi péče o spirituální potřeby nemocných z pohledu lékaře-psychoterapeuta, psychologa a teologa; dále jsme nabídli prostor pro společné hledání odpovědí na otázky účastníků formou interaktivního pojetí seminářů. Výsledky jsme v roce 2009 publikovali v časopisu Sestra. Díky finanční podpoře dotačního programu MZ ČR v rámci projektu „Zdravá nemocnice“ jsme mohli vytisknout v roce 2008 i informační letáky o spirituální péči ve FNM.

Od roku 2009 opakovaně pořádáme řadu setkání na jednotlivých klinikách, informujeme zdravotnický personál v menších skupinách o náplni a možnostech spirituální péče v motolské nemocnici a diskutujeme o jejich pozorováních, přáních, i názorech na naplňování této péče, s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých klinik. 

Nemocniční duchovní

V březnu 2008 bylo díky řediteli nemocnice Ing. JUDr. M.Ludvíkovi, MBA. a náměstkyni ošetřovatelské péče Mgr. Janě Novákové, MBA. zřízeno první místo nemocničního duchovního – interního pracovníka. Na toto místo nastoupili tři teologové na část pracovního úvazku, kteří začali pravidelně docházet na sedm vytipovaných oddělení, kde jsou pacienti hospitalizováni opakovaně či dlouhodobě nebo trpí vážnými onemocněními. Jednalo se o oddělení plicní, interní, onkologická, neurologická, LDN, transplantační jednotku plic III. chirurgické kliniky a spinální jednotku. Od roku 2010 začali pravidelně docházet na další oddělení III. chirurgické kliniky, oddělení Kliniky dětské hematologie a onkologie a postupně i na oddělení spondylochirurgie, kardiologie, kardiovaskulární chirurgie, rehabilitační, traumatologická a na Centrum bolesti.

Na ostatní oddělení docházejí na zavolání. O jejich návštěvu je možno požádat kdykoliv během 24 hodin, tedy v naléhavých případech i v noci.

Nemocniční duchovní provázejí všechny pacienty, kteří o to požádají, bez rozdílu vyznání či světového názoru, a jejich péče je součástí péče ošetřovatelské.

Požadavky na poskytování spirituální péče stále narůstají a proto byla postupně zřízena další 2,0 pracovní místa. Celý interní tým se postupně obměnil, takže dnes čítá šest lidí, které představujeme v části o „Poskytování spirituální péče v Motole“.
Od podzimu 2008 úzce spolupracujeme s různými externími duchovními, kteří jsou vysláni a placeni svými církvemi, ale jsou též připraveni i otevřeni provázet všechny lidi bez rozdílu vyznání (nejen religiózní).
Dlouhodobě k nám dochází například doktorka teologie husitského vyznání, duchovní Církve bratrské a pravoslavný duchovní, jenž je k dispozici také členům personálu, kterých v naší nemocnici pracuje velké množství. 

Dosavadní výsledky spirituální péče v naší nemocnici

  • Překvapilo nás, že se požadavky na spirituální péči v jednotlivých věkových kategoriích lišily jen nepatrně, tj. ve skupině pacientů od 21-30 let, od 31-40 let, od 41-50 let, od 51-60 let, od 61-70 let, od 71-80 let i od 81-90 byly velmi podobné. Kolísaly v rámci jednoho až tří procent rozdílu (12%-15%), a to nezávisle na typu onemocnění.
  • Genderové rozdělení nám potvrdilo podobné zkušenosti, jaké známe z psychoterapie, že ženy vyhledávají podporu častěji (70%), než muži (30%).
  • Kromě pacientů (80%) vyhledávají pomoc i jejich blízcí (10%) a personál (10%).
  • Nejvyšší počet konzultací byl uskutečněn na odděleních, kde jsou pacienti hospitalizováni dlouhodobě, tedy v LDN-CNP (38%), na interních odděleních (11%) a na spinální jednotce (9,5%); také však v Prostoru ticha (13%).

Během sledovaného období od března 2008 do konce roku 2013 se uskutečnilo celkem 28 920 konzultací u 12 891 klientů, z nichž bylo 23 025 pacientů, 2 990 příbuzných a 2905 personálu. Dále mnoho klientů, ošetřených externími duchovními.

To potvrdilo náš původní předpoklad, že si pacienti  tuto péči žádají nejen bez ohledu na své vyznání, ale i věk či diagnózu, z čehož pro nás vyplývá, že zařazení spirituální péče v širším slova smyslu do péče ošetřovatelské, tak, abychom zajistili možnost poskytování komplexní péče všem pacientům, kteří si to budou přát, bylo na místě. Zároveň však jsme schopni zajistit i specifickou náboženskou podporu těm, kteří si ji žádají.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY