Speciální školy při FN Motol

Vážení rodiče,
pokud je předpokládaná délka pobytu vašeho dítěte v nemocnici delší než jeden týden a nebo jedná-li se o opakované pobyty, bude vaše dítě po dobu hospitalizace vyučováno ve Speciální základní škole při FN Motol. Zařazení do výuky a rozsah zátěže školní prací stanoví ošetřující lékař. V nemocniční škole v případě potřeby půjčíme žákům učebnice a některé pomůcky. Vzhledem k vysokému počtu vyučovaných žáků a různosti učebnic je však vhodné, aby děti měly, pokud možno i v nemocnici, vlastní učebnice, pracovní sešity a školní pracovní potřeby. V zájmu plynulé návaznosti na práci kmenové školy je dobré, má-li dítě (zejména žáci mladšího školního věku) sebou i informaci o posledním probíraném učivu.

Po propuštění z nemocnice posílá naše škola zprávu o výuce a klasifikaci za uplynulé období kmenové škole dítěte. Podle výnosu MŠMT žák, který je v době nemoci vyučován ve škole při nemocnici a je tam klasifikován, nepodrobuje se po návratu do své kmenové školy přezkoušení a škola přebírá klasifikaci za dané období z nemocniční školy.

V případě, že hospitalizace probíhá v době závěru 1. pololetí a na konci školního roku šest týdnů a déle, odesílá nemocniční škola kmenové škole návrh klasifikace. Při tříměsíčním a delším pobytu může i vydat, po dohodě s kmenovou školou, naše škola žákovi vysvědčení.

Pro případ dlouhodobé školní absence vašeho dítěte v době, kdy je v domácím ošetřování, vás upozorňujeme na možnost žádat kmenovou školu o jeho individuální výuku.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Žákovi, který pro svůj zdravotní stav nemůže docházet do školy a byl ředitelem školy osvobozen od této povinnosti a je v domácím ošetřování, zajistí ředitel kmenové školy individuální vyučování v potřebném rozsahu.

Zástupce žáka je povinen vytvořit pro individuální vyučování podmínky. Nemá-li škola právní subjektivitu, zabezpečí individuální vyučování příslušný školský úřad.

O děti od 2 – 7 let pečují učitelky mateřské školy s náplní stejnou jako v ostatních MŠ.

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se laskavě na ředitelství školy ve sníženém přízemí budovy ředitelství FNM. Telefon: 224 435 700 – 03

Historie školy

Škola při FN Motol byla založena 1.1.1950 při I. dětské klinice v Praze 2. Jejímu zřízení předcházela dlouhá jednání profesora MUDr. Švejcara se školními úřady. Byla prvním zařízením tohoto druhu u nás a velmi brzy podle jejího vzoru vznikaly další školy po celé republice. Od té doby prošla škola dlouhým vývojem – od stěhování do nové budovy v Motole v roce 1970 až k hledání nejvhodnějších proporcí mezi vzdělávací a výchovnou psychoterapeutickou činností. Ukázalo se, že vyučování nemocných dětí má pozitivní vliv i na jejich zdravotní stav. Pan profesor tehdy prohlásil: “Vyučování nemocných dětí je nejlepší cesta k terapii.”

Současnost

V současné době škola zajišťuje výuku dětí na jednotlivých odděleních I. a II. Dětské kliniky ve FN Motol. Učitelé naší školy vyučují děti s nemocemi interními, chronickými, mentálně, tělesně, sluchově i zrakově postižené a také děti s vývojovými vadami. Proto je možné označit naší školu jako integrovanou, poskytující komplexně výchovně – vzdělávací péči všem těmto skupinám. Její součástí jsou kromě základní, zvláštní také škola mateřská, školní družina a školní klub. Vzdělávány jsou zde děti od dvou do patnácti let.

Pedagogický sbor se skládá z 22 speciálních pedagogů a vychovatelů, kteří se dětem věnují nejen u lůžka, ale i v hernách a speciálních třídách. Všichni učitelé se dále průběžně vzdělávají, každoročně se zúčastňují akreditovaných seminářů, nácviku nových forem výukových programů a dalších pedagogických aktivit.

Hlavní snahou celého pedagogického sboru je zajištění vyučování v nemocničním prostředí tak, aby se všechny děti mohly po ukončení léčby vrátit do své školy a zapojit se bez problémů do výuky. Naším cílem však není jen výuka, ale i starost o dětskou duši a zpříjemnění pobytu v nemocnici.

Úkoly a cíle

Respektovat vzdělávací program všech typů škol s možnými úpravami ve prospěch individuálního přístupu k žákům a se zaměřením k využití školních projektů.

Spolupracovat s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem při rozhodování o zařazení do výuky a míře zátěže dítěte.
Navazovat kontakt s kmenovými školami, spolupráce s třídními učiteli, návaznost na tematické plány, respektování individuálního plánu žáka.
Korespondence se školami – po propuštění z nemocnice zasíláme zprávu o výuce a klasifikaci za uplynulé období. Při dlouhodobé absenci /tříměsíční a delší pobyt/ lze vydat vysvědčení.

Spolupráce s rodiči, poradenství, řešení stresových situací, individuální a speciální péče při výuce, respektování přání rodičů.
Vytváření optimálních podmínek pro posílení psychické odolnosti nemocného dítěte, prevence hospitalizmu, snaha o maximální zpříjemnění pobytu dítěte.

Zásady a formy práce

Využívání speciálních metod, moderních pomůcek, audio, video nahrávek, PC, notebooků s příslušnými verzemi výukových programů např. Terasoft, Langmaster, Matik aj.

Aktivní využívání internetu, výukových projektů např. www.zaskolou.cz volnočasové aktivity např. – www.lifebook.czwww.majaky.cz

Snaha o optimalizaci školní práce vhodnou motivací, nepřetěžováním a individuálním přístupem.

Výuka probíhá dle zdravotního stavu žáka individuálně nebo v malých skupinkách, a to ve speciálních třídách, kde počet žáků nepřesáhne osm nebo na herně oddělení, na pokoji dítěte, když jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje výuku na herně, na pokoji s izolací, přímo u lůžka, v případě, že zdravotní stav vylučuje kontakt s ostatními dětmi.

Speciální mateřská škola při nemocnici pracuje s dětmi ve věku od 2-7let. Působí zde 3 učitelky mateřské školy. Prioritním cílem je vytvořit pro děti takové podmínky, které jsou nejvhodnější pro adaptaci na prostředí nemocnice, pro přirozený osobní rozvoj a úspěšné výchovně-vzdělávací působení pro každého z nich, v souladu s podmínkami nemocnice.

Kvalitní pedagogická práce je základním předpokladem pro spokojený návrat do primárního prostředí rodiny a kmenové školské instituce.

Školní družina a školní klub při nemocnici jsou školská zařízení výchovy mimo vyučování. V současné době zde působí 2 vychovatelky, které pracují s dětmi ve věkové kategorii od 6-12 let. Podle situace na oddělení zapojují do činností i děti starší, a to jak žáky základních škol, zvláštních škol, tak i žáky škol pomocných.

Činnosti školní družiny a školního klubu jsou zaměřeny především na tyto:

  • kreativní
  • výtvarné
  • literárně
  • dramatické

Děti se nejraději zapojují do zábavných a didaktických her, soutěží a námětů na praktické činnosti. Někteří z nich se pak podílejí na výtvarných i literárních soutěžích a projektech.

Vzhledem ke specifickým zdravotním problémům dětí je prioritním cílem vychovatelek, aby děti zvládly hospitalizaci a léčebné procedury s ní spojené bez závažnějších psychických problémů a mohly se s radostí vrátit do svých kmenových škol mezi své kamarády.