Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Speciální školy při FN Motol

Vážení rodiče,
pokud je předpokládaná délka pobytu vašeho dítěte v nemocnici delší než jeden týden a nebo jedná-li se o opakované pobyty, bude vaše dítě po dobu hospitalizace vyučováno ve Speciální základní škole při FN Motol. Zařazení do výuky a rozsah zátěže školní prací stanoví ošetřující lékař. V nemocniční škole v případě potřeby půjčíme žákům učebnice a některé pomůcky. Vzhledem k vysokému počtu vyučovaných žáků a různosti učebnic je však vhodné, aby děti měly, pokud možno i v nemocnici, vlastní učebnice, pracovní sešity a školní pracovní potřeby. V zájmu plynulé návaznosti na práci kmenové školy je dobré, má-li dítě (zejména žáci mladšího školního věku) sebou i informaci o posledním probíraném učivu.

Po propuštění z nemocnice posílá naše škola zprávu o výuce a klasifikaci za uplynulé období kmenové škole dítěte. Podle výnosu MŠMT žák, který je v době nemoci vyučován ve škole při nemocnici a je tam klasifikován, nepodrobuje se po návratu do své kmenové školy přezkoušení a škola přebírá klasifikaci za dané období z nemocniční školy.

V případě, že hospitalizace probíhá v době závěru 1. pololetí a na konci školního roku šest týdnů a déle, odesílá nemocniční škola kmenové škole návrh klasifikace. Při tříměsíčním a delším pobytu může i vydat, po dohodě s kmenovou školou, naše škola žákovi vysvědčení.

Pro případ dlouhodobé školní absence vašeho dítěte v době, kdy je v domácím ošetřování, vás upozorňujeme na možnost žádat kmenovou školu o jeho individuální výuku.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Žákovi, který pro svůj zdravotní stav nemůže docházet do školy a byl ředitelem školy osvobozen od této povinnosti a je v domácím ošetřování, zajistí ředitel kmenové školy individuální vyučování v potřebném rozsahu.

Zástupce žáka je povinen vytvořit pro individuální vyučování podmínky. Nemá-li škola právní subjektivitu, zabezpečí individuální vyučování příslušný školský úřad.

O děti od 2 - 7 let pečují učitelky mateřské školy s náplní stejnou jako v ostatních MŠ.

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se laskavě na ředitelství školy ve sníženém přízemí budovy ředitelství FNM. Telefon: 224 435 700 - 03

Historie školy

Škola při FN Motol byla založena 1.1.1950 při I. dětské klinice v Praze 2. Jejímu zřízení předcházela dlouhá jednání profesora MUDr. Švejcara se školními úřady. Byla prvním zařízením tohoto druhu u nás a velmi brzy podle jejího vzoru vznikaly další školy po celé republice. Od té doby prošla škola dlouhým vývojem - od stěhování do nové budovy v Motole v roce 1970 až k hledání nejvhodnějších proporcí mezi vzdělávací a výchovnou psychoterapeutickou činností. Ukázalo se, že vyučování nemocných dětí má pozitivní vliv i na jejich zdravotní stav. Pan profesor tehdy prohlásil: "Vyučování nemocných dětí je nejlepší cesta k terapii."

Současnost

V současné době škola zajišťuje výuku dětí na jednotlivých odděleních I. a II. Dětské kliniky ve FN Motol. Učitelé naší školy vyučují děti s nemocemi interními, chronickými, mentálně, tělesně, sluchově i zrakově postižené a také děti s vývojovými vadami. Proto je možné označit naší školu jako integrovanou, poskytující komplexně výchovně - vzdělávací péči všem těmto skupinám. Její součástí jsou kromě základní, zvláštní také škola mateřská, školní družina a školní klub. Vzdělávány jsou zde děti od dvou do patnácti let.

Pedagogický sbor se skládá z 22 speciálních pedagogů a vychovatelů, kteří se dětem věnují nejen u lůžka, ale i v hernách a speciálních třídách. Všichni učitelé se dále průběžně vzdělávají, každoročně se zúčastňují akreditovaných seminářů, nácviku nových forem výukových programů a dalších pedagogických aktivit.

Hlavní snahou celého pedagogického sboru je zajištění vyučování v nemocničním prostředí tak, aby se všechny děti mohly po ukončení léčby vrátit do své školy a zapojit se bez problémů do výuky. Naším cílem však není jen výuka, ale i starost o dětskou duši a zpříjemnění pobytu v nemocnici.

Úkoly a cíle

Respektovat vzdělávací program všech typů škol s možnými úpravami ve prospěch individuálního přístupu k žákům a se zaměřením k využití školních projektů.
Spolupracovat s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem při rozhodování o zařazení do výuky a míře zátěže dítěte.
Navazovat kontakt s kmenovými školami, spolupráce s třídními učiteli, návaznost na tematické plány, respektování individuálního plánu žáka.
Korespondence se školami - po propuštění z nemocnice zasíláme zprávu o výuce a klasifikaci za uplynulé období. Při dlouhodobé absenci /tříměsíční a delší pobyt/ lze vydat vysvědčení.
Spolupráce s rodiči, poradenství, řešení stresových situací, individuální a speciální péče při výuce, respektování přání rodičů.
Vytváření optimálních podmínek pro posílení psychické odolnosti nemocného dítěte, prevence hospitalizmu, snaha o maximální zpříjemnění pobytu dítěte.

Zásady a formy práce

Využívání speciálních metod, moderních pomůcek, audio, video nahrávek, PC, notebooků s příslušnými verzemi výukových programů např. Terasoft, Langmaster, Matik aj.

Aktivní využívání internetu, výukových projektů např. www.zaskolou.cz volnočasové aktivity např. - www.lifebook.cz, www.majaky.cz

Snaha o optimalizaci školní práce vhodnou motivací, nepřetěžováním a individuálním přístupem.

Výuka probíhá dle zdravotního stavu žáka individuálně nebo v malých skupinkách, a to ve speciálních třídách, kde počet žáků nepřesáhne osm nebo na herně oddělení, na pokoji dítěte, když jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje výuku na herně, na pokoji s izolací, přímo u lůžka, v případě, že zdravotní stav vylučuje kontakt s ostatními dětmi.

Speciální mateřská škola při nemocnici

Speciální mateřská škola při nemocnici pracuje s dětmi ve věku od 2-7let. Působí zde 3 učitelky mateřské školy. Prioritním cílem je vytvořit pro děti takové podmínky, které jsou nejvhodnější pro adaptaci na prostředí nemocnice, pro přirozený osobní rozvoj a úspěšné výchovně-vzdělávací působení pro každého z nich, v souladu s podmínkami nemocnice.

Kvalitní pedagogická práce je základním předpokladem pro spokojený návrat do primárního prostředí rodiny a kmenové školské instituce.

Školní družina a školní klub při nemocnici

Školní družina a školní klub při nemocnici jsou školská zařízení výchovy mimo vyučování. V současné době zde působí 2 vychovatelky, které pracují s dětmi ve věkové kategorii od 6-12 let. Podle situace na oddělení zapojují do činností i děti starší, a to jak žáky základních škol, zvláštních škol, tak i žáky škol pomocných.

Činnosti školní družiny a školního klubu jsou zaměřeny především na tyto:

  • kreativní
  • výtvarné
  • literárně
  • dramatické

Děti se nejraději zapojují do zábavných a didaktických her, soutěží a námětů na praktické činnosti. Někteří z nich se pak podílejí na výtvarných i literárních soutěžích a projektech.

Vzhledem ke specifickým zdravotním problémům dětí je prioritním cílem vychovatelek, aby děti zvládly hospitalizaci a léčebné procedury s ní spojené bez závažnějších psychických problémů a mohly se s radostí vrátit do svých kmenových škol mezi své kamarády.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY