Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Podmínky pro umožnění návštěv hospitalizovaných pacientů 2021/2022

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle klinického stavu pacienta, konkrétních provozních podmínek na oddělení a dle aktuálně platných opatření MZ ČR.

NÁVŠTĚVY U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ změna od 22. 11. 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou do odvolání zakázané návštěvy na:

 • Centru následné péče - LDN 
 • Klinice spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol 
 • Spinální jednotce při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF a FN Motol
 • Onkologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Interní klinice 2. LF UK a FN Motol
 • 1. ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol
 • Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Kardiologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol - pouze dospělá část
 • Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol - NIP, DIOP
 • Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol - pouze dospělá část
 • Chirurgické klinice 2. LF UK a FN Motol
 • Neurochirurgické klinice dětí a dospělých UK 2.LF a FN Motol
 • III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol
 • Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol - oddělení JIP, pooperační oddělení
 • Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Vyjímka ze zákazu je možná pouze u pacientů v terminálním stádiu a řídí se níže uvedeními podmínkami.

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle klinického stavu pacienta, konkrétních provozních podmínek na oddělení a dle aktuálně platných opatření MZ ČR.

Standardní lůžková oddělení – návštěvy povoleny za níže uvedených podmínek.

Oddělení intenzivní a pooperační péče – o vhodnosti návštěvy rozhoduje ošetřující lékař, režim návštěvy se pak řídí níže uvedenými podmínkami.

Návštěvy u pacientů v izolačním režimu:

 • dodržují nastavená protiepidemická a izolační opatření,
 • návštěva není povolena u pacientů s diagnózou COVID-19, výjimky povoluje ošetřující lékař.

V případě, že je návštěva umožněna, dodržují se následující pravidla:

 • bez příznaků onemocnění COVID-19, či jiných respiračních onemocnění,
 • předložit jeden z dokladů:
  • doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 72 hodin nebo
  • doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 24 hodin nebo
  • doklad o očkování proti onemocnění COVID-19
  národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití;
  • doklad o prodělání onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (nebo nanorouška) po celou dobu návštěvy, [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének],
 • při příchodu na oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou,
 • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, když to stav pacienta dovoluje (venkovní prostory, jídelny, herny nebo denní místnosti pacientů na oddělení za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.),
 • návštěva ve vícelůžkovém pokoji na oddělení probíhá za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.,
 • setrvání u pacienta po nezbytně nutnou dobu.

Nařízení MZ ČR nařizuje mimořádné opatření při epidemii všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb spočívající v zákazu návštěv pacientů. Více se dočtete zde: 

Návštěvy pacientů

Návštěvy příbuzných a známých jsou možné denně. Doporučené návštěvní hodiny jsou zejména od 14.00 do 18.00 hod. Návštěvní doba se však na jednotlivých odděleních liší podle charakteru, proto se na ně informujte u ošetřujícího lékaře.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY