Paliativní péče

Potkali jste se někdy s člověkem, který trpěl nevyléčitelnou nemocí? Znáte někoho, komu už lékaři nedávají šanci na uzdravení? Máte starost o svého příbuzného, který umírá? Cítíte se bezmocní? Bojíte se, že umírání bude nedůstojné a plné bolesti? Výše uvedenými otázkami se zabývá obor zvaný paliativní medicína.

Paliativní péče - Fakultní nemocnice v Motole

Co je to „paliativní“?

Máte dojem, že paliativní medicína se věnuje pouze umírajícím pacientům? Zaslechli jste někde termín „paliativní péče“ a polekali jste se, že bude řeč o smrti?

Ať žijí mýty o paliativní medicíně!

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím onemocně­ním, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací a dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolesti a dalších problémů, fyzických, psychosociálních i duchovních (definice Světové zdravotnické organizace, 2002). Co to znamená v praxi? Odpovědí je tzv. bio-psycho-socio-spirituální přístup. Člověk totiž není jen lidské tělo složené z buněk a tkání, nýbrž komplexní lidskou bytostí s myšlenkami, touhami a obavami, zasazenou v kontextu rodiny a kolektivu, bytost se zkušenostmi, vědomostmi a vlastní spiritualitou. Nestačí řešit pouze strádání fyzické, je potřeba věnovat pozornost pacientovi jako člověku. U lidí s život ohrožujícím nebo nevyléčitelným onemocněním, je tento komplexní přístup nedomyslitelnou podmínkou ke zvýšení kvality života, který má pacient před sebou: přes sebelepší nastavení léčby bolesti nemůžeme pacientovi zajistit dobrou kvalitu života, pokud žije v nedůstojných podmínkách. Perfektní ošetřovatelská péče a pravidelné návštěvy domácí agentury nepřinesou dobrou kvalitu života, trápí-li pacienta nevyřešené konflikty v rodině. Dokonalá podpůrná léčba nedokáže pacientův život zkvalitnit dostatečně, sžírají-li jej obavy z blížící se smrti, které nemá s kým sdílet. Paliativní péče pomáhá řešit celou škálu potřeb: fyzických (bolest, dušnost, zvracení, mobilizace pacienta, rehabilitace), psychických (úzkost, deprese, truchlení), sociálních (ekonomická situace rodiny, socializace pacienta,…) a duchovních (problematika naděje, filozofické otázky týkající se života a smrti). Paliativní péče je proto doménou práce týmu odborníků, jehož nedílnou součástí týmu je krom lékaře a zdravotní sestry také sociální pracovník, často též psycholog, duchovní, fyzioterapeut, učitel apod. Jde o tzv. multidisciplinární a multiprofesnípřístup, kdy se v péči o pacienta jeho rodinu angažuje řada odborností a profesí, přičemž někteří členové paliativního týmu jsou nezdravotničtí pracovníci a poskytují tudíž jinou než zdravotnickou péči. Jedině tento přístup umožňuje paliativnímu týmu pečovat o pacienta komplexně, s přihlédnutím ke všem jeho potřebám, a s cílem co nejefektivněji zvýšit kvalitu jeho života. Uvědomme si, že podle definice Světové zdravotnické organizace se paliativní péče netýká pouze geriatrických nebo onkologických pacientů, a už vůbec nepředstavuje péči pouze pro umírající.

Skip to content