Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Motto: Cílem našeho pracoviště je propojit aplikovaný klinický výzkum, inovativní výuku spolu s poskytováním kvalitní zdravotní péče založené na použití nejmodernějších poznatků lékařské vědy a dobře sladěné týmové práce spokojených zaměstnanců.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol poskytuje komplexní léčebnou i preventivní péči v infekčním lékařství a cestovní medicíně od 15 let. Odborné zaměření pracoviště a poskytovaná péče vychází z moderní koncepce oboru a je inspirována pozicí infekčního lékařství v zahraničí s důrazem na ambulantní péči a konziliární služby pro ostatní kliniky a oddělení v rámci FN Motol. Klinika zajišťuje akutní a specializovanou ambulantní péči v celém rozsahu infekčního lékařství (mimo infekce HIV) a disponuje lůžkovou kapacitou pro hospitalizaci dospělých pacientů, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

Mezi nejčastější diagnózy, které na naší klinice konzultujeme a léčíme, patří horečnaté a zánětlivé stavy, průjmová onemocnění, infekce dýchacích a močových cest, exantémové infekce (infekce, které se projevují výsevem vyrážky), neuroinfekce, infekce jater či infekce kůže a měkkých tkání. Klinika se specializuje na diagnostiku a léčbu horečnatých stavů nejasné etiologie, importovaných tropických infekcí, oportunních infekcí u imunodeficientních pacientů, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a infekcí u rizikových skupin pacientů (senioři, pacienti se závažným chronickým onemocněním apod.).

Na klinice je zřízeno Očkovací centrum, zajišťující i očkování proti covid-19, a Centrum cestovní medicíny. Centrum cestovní medicíny poskytuje komplexní předvýjezdové poradenství i diagnostiku a léčbu zdravotních obtíží u cestovatelů po návratu z rizikové oblasti. V rámci pražských nemocnic je zcela unikátní Centrum pro léčbu infekcí u intravenózních uživatelů drog, které poskytuje ambulantní i lůžkovou péči pro drogově závislé pacienty. Hospitalizovaným nemocným zajišťuje psychiatrickou i psychologickou péči, pomáhá se zařizováním léčby u motivovaných nemocných, poskytuje substituční léčbu během hospitalizace a zajišťuje interní vyšetření před zahájením substituční léčby metadonem. Péče o pacienty s chronickou hepatitidou B či C je zajištěna v Centru pro léčbu virových hepatitid.

Klinika se podílí na výuce studentů bakalářských i magisterských studijních programů na 2. LF UK a slouží jako výukové pracoviště Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Vědecko-výzkumná činnost kliniky je založena na spolupráci s příbuznými laboratorními a klinickými obory ve FN Motol. Hlavní výzkumná témata zahrnují antibiotickou terapii a preskripci, cestovní medicínu, infekce u rizikových skupin pacientů a epidemiologii infekčních onemocnění.

Vedení a personál

Přednosta kliniky:
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
tel.: 22443 6900/6901

Zástupce přednosty pro zdravotnickou činnost:
MUDr. Martin Tulach
tel.: 22443 6903

Zástupce přednosty pro výuku:
MUDr. Aneta Nyčová

Zástupce přednosty pro vědu a klinický výzkum:
MUDr. Vyacheslav Grebenyuk

Vedoucí lůžkového oddělení:
MUDr. Grigorij Mesežnikov
tel.: 22443 6948/6928/6929

Hlavní konziliární lékař:
MUDr. Marek Štefan, MBA
tel.: 22443 6911

Konziliární lékař (dětská infektologie):
MUDr. Zuzana Červenková
tel.: 22443 6911

Sekundární lékaři (akutní a odborné ambulance):
MUDr. Tereza Ernestová
MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
MUDr. Martin Hodík
MUDr. Veronika Jegorova
MUDr. Pavlína Kadeřávková
MUDr. Jan Kubík
MUDr. Sylvia Polívková
MUDr. Sarah Schwottová
MUDr. Dan Veselý

Sekundární lékaři (lůžkové oddělení):
MUDr. Ondřej Beránek
MUDr. Lukáš Kohout
MUDr. Aneta Nyčová
MUDr. Barbora Píšová
MUDr. Zuzana Uhříková
MUDr. Martin Vidlička

Konziliář (interní lékařství):
MUDr. Katarína Široká

Externí lékaři (Očkovací centrum FN Motol):
MUDr. Dan Dražan
MUDr. Veronika Hvizdová
MUDr. Olga Malá
MUDr. Magdaléna Roubínková
MUDr. Monika Tóthová

Vrchní sestra:
Mgr. Milena Chybová
tel.: 22443 6905

Staniční sestra:
Hana Černá
tel.: 22443 6907

Očkovací centrum:
Bc. Denisa Ličáková
tel.: 22443 2330
mobil: 775 939 710

Sekretariát:
Bc. Martin Mecerod
tel.: 22443 6900/6901
mobil: 720 932 246

Jarmila Marešová
tel.: 22443 6910

Kateřina Ulrychová
tel.: 22443 6902

Očkovací centrum a Centrum cestovní medicíny

Očkovací centrum FN Motol

Očkovací centrum FN Motol svým klientům nabízí kvalitní poradenství v oblasti komerčního očkování. Jsme schopni zajistit všechna dostupná očkování, která jsou vhodná v tuzemských podmínkách (např. očkování proti chřipce, klíšťové meningoencefalitidě, hepatitidě A/B, meningokokovým a pneumokokovým nákazám, planým neštovicím, spalničkám, zarděnkám, příušnicím, tetanu, záškrtu, dávivému kašli, pásovému oparu či infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry…).

Naše centrum dále zajišťuje očkování proti covid-19 a očkování rizikových skupin pacientů, u kterých je očkování indikováno ze zdravotních důvodů (např. pacienti vyššího věku, nemocní s oslabenou imunitou, po odnětí sleziny…) a je případně i hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Centrum cestovní medicíny FN Motol

Centrum cestovní medicíny FN Motol poskytuje nejen komplexní a kvalitní předvýjezdové poradenství, očkování, ale zajišťuje rovněž diagnostiku a léčbu zdravotních obtíží u pacientů po návratu z tropů či rizikových oblastí. Předvýjezdové poradenství zahrnuje zhodnocení zdravotního stavu, posouzení možných zdravotních rizik, sestavení očkovacího plánu, zajištění antimalarické chemoprofylaxe, poskytnutí informací o nejčastějších potenciálních rizicích a možnostech jejich prevence či terapie. Poskytované služby v rámci předvýjezdového poradenství nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a řídí se aktuálně platným ceníkem, který je uveřejněn na stránkách kliniky.

V případě akutních zdravotních obtíží po návratu z tropů či jiné rizikové oblasti pacient může pacient vyhledat akutní a pohotovostní ambulanci naší kliniky (např. v případě horečnatých stavů), v případě dlouhodobějších obtíží se může objednat k vyšetření na níže uvedeném telefonním čísle. Ošetření v případě zdravotních obtíží po návratu z tropů je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Naše komerční služby poskytujeme za výhodné ceny, přičemž klienti u nás neplatí poplatek za samotnou konzultaci či aplikaci vakcíny. Všichni studenti mají v našem centru 10% slevu na poskytnuté služby. Aktuální cenovou nabídku naleznete v přiloženém ceníku. Platba je možná pouze platební kartou.

Proč využít služeb Očkovacího centra a Centra cestovní medicíny FN Motol?

 • Nabízíme nejen samotné očkování, ale komplexní a kvalitní poradenské služby
 • Objednat se můžete jednoduše prostřednictvím elektronického rezervačního systému
 • Nabízíme krátké objednací lhůty
 • Termíny pro objednání máme nejen v dopoledních hodinách, ale i odpoledne a podvečer
 • Při cestovním poradenství vycházíme pouze z kvalitních a ověřených mezinárodních doporučení, využíváme zdrojů amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a německého Centra pro cestovní medicínu (CRM)
 • Při doporučení jednotlivých očkování pečlivě zvažujeme i nákladovou efektivitu pro klienta
 • Máme výhodné ceny vakcín a nabízíme 10% slevu pro studenty a smluvní partnery
 • V případě, že se necháte naočkovat u nás, neplatíte poplatek za konzultaci, ani za aplikaci vakcíny
 • S našimi lékaři se domluvíte i v anglickém jazyce
 • U rizikových skupin pacientů či osob vyššího věku můžeme doplnit i očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • Antimalarika, repelenty či další potřeby do cestovní lékárničky si můžete výhodně zakoupit přímo v areálu FN Motol
 • O své klienty se postaráme kdykoliv i v případě zdravotních obtíží po návratu z tropů či rizikových oblastí

Kde nás najdete:

Očkovací centrum (včetně očkování proti onemocnění covid-19) a Centrum cestovní medicíny je od 1. února 2023 bude umístěno v budově G ve sníženém přízemí (spojovací chodba mezi dětskou a dospělou částí).

Elektronický rezervační systém: https://objednavky.fnmotol.cz
Elektronický rezervační systém covid-19: https://registrace.mzcr.cz/

Kontaktní telefon: 224 43 2336 (pracovní dny 8:00 – 15:00 hod)

Centrum pro léčbu virových hepatitid

Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou všech typů virových hepatitid, akutních i chronických. Patříme mezi garantovaná centra pro léčbu chronických virových hepatitid (Společnost infekčního lékařatví a Česká hepatologická společnost ČLS JEP). Pacientům zaručujeme interdisciplinární léčbu týmem zkušených lékařů podle aktuálních léčebných poznatků.

Centrum pro léčbu infekcí u intravenózních uživatelů drog

Léčíme infekční choroby v celém spektru (mimo infekce HIV), ambulantně vyšetřujeme či hospitalizujeme pacienty s febrilními stavy ke stanovení diagnózy, pacienty s infekční endokarditidou (zánět srdečních chlopní), spondylodiscitidou či sakroileitidou (záněty obratlů, meziobratlových plotének či skloubení pánevních kostí a páteře), záněty jater (hepatitidou) či infekcemi kůže a měkkých tkání. Ve spolupráci s dermatovenerology zajišťujeme péči i o nemocné s pohlavně přenosnými infekcemi. Ambulantně léčíme a sledujeme pacienty s chronickými virovými hepatitidami (záněty jater). U hospitalizovaných pacientů je možné zajištění i krátkodobé detoxikace. Neposkytujeme ambulantní substituční program či samotnou detoxikaci. Pacientům léčeným v naše centru poskytujeme zdarma očkování proti virové hepatitidě typu A i B. Spolupracujeme s nízkoprahovými zařízeními a řadou adiktologických i kontaktních center a komunitami.

Infekční nemoci a infekční lékařství

Infekční nemoci ovlivnily vývoj celé lidské civilizace, přičemž ještě koncem 19. století představovaly nejčastější příčinu úmrtí. V průběhu 20. století, zejména díky zlepšení hygienických podmínek, zavedení očkovacích programů a objevu nových léčebných možností, došlo k dramatickému poklesu výskytu i počtu úmrtí na infekční nemoci, čímž se podařilo významně snížit jejich celospolečenský dopad ve vyspělých zemích. Nicméně původně optimistické představy o vyřešeném problému s infekčními nemocemi se z dnešního pohledu jeví jako zcela nereálné. Díky značným demografickým, ekologickým a klimatickým změnám se lidstvo v posledních desetiletích stále častěji setkává s epidemickým výskytem zcela nových či nově se objevujících nákaz, jakými jsou např. covid-19, SARS, MERS, či hemoragické horečky (např. ebola), které v současném globalizovaném světě mohou představovat potenciální riziko pro lidskou populaci. Ve vyspělých zemích se znovu objevují epidemie nemocí, kterým lze předcházet očkováním, což mimo jiné souvisí s trendem odmítání doporučeného i povinného očkování. Významný problém dále představuje narůstající rezistence mikroorganismů na dostupná antiinfektiva, čímž se značně omezují naše léčebné možnosti.

Zásadní změnu pro obor infekčního lékařství však představuje narůstající délka dožití a zvyšující se zastoupení pacientů se závažným chronickým onemocněním či poruchou imunity, neboť právě infekce představují pro tyto pacienty významné a mnohdy i závažné komplikace. Proto se stále častěji v odborných kruzích hovoří o nutnosti zajištění dobře dostupné a kvalitní ambulantní a konziliární infektologické péče.

Infekční lékařství v současnosti představuje moderní a dynamicky se rozvíjející obor, který se věnuje racionální diagnostice, léčbě, prevenci a výzkumu infekčních onemocnění, přičemž na rozdíl od zažité představy již neplatí, že infektologická pracoviště slouží především k izolaci osob s přenosnými infekcemi. Naopak většina případů onemocnění, se kterými se infektolog setká a která řeší, mezilidsky přenosné nejsou. Mezi nejčastější diagnózy, kterým se infektologové věnují, patří horečnaté a zánětlivé stavy, infekce dýchacích a močových cest, průjmová onemocnění, infekce jater, neuroinfekce, infekce kůže a měkkých tkání, zoonózy (infekce přenosné od zvířat) nebo infekce spojené se zdravotní péčí.

Historie kliniky

30. léta
Budova současné kliniky byla postavena podle projektu architekta Rudolfa Kvěcha a otevřena byla v únoru 1937 jako Masarykův ústav k léčení lupusu Českého zemského spolku proti tuberkulóze. Budova byla připojena k motolské nemocnici dne 5. srpna 1948.

50. léta
Oddělení bylo založeno v roce 1951 v prostorách SANOPSZ (Sanatorium okresní pojišťovny soukromých zaměstnanců) v pozdější budově Státního sanatoria na Praze 5 (Na Cihlářce).
Stoupající počet případů infekčních hepatitid vedl v r. 1953 k přemístění oddělení do současné budovy v motolské nemocnici. Přednostou byl MUDr. Otakar Souček, zaměřením gastroenterolog, který původně pracoval na interní klinice motolské nemocnice pod vedením prof. MUDr. Miloše Netouška, DrSc.

70. léta
V roce 1971 převzal vedení oddělení MUDr. V. Hazuka - internista, gastroenterolog. Oddělení provádělo v oboru gastroenterologie endoskopická vyšetření a neinvazivní i invazivní vyšetření jater pro Prahu a Středočeský kraj.

90. léta
Od roku 1992 bylo oddělení vedeno MUDr. Janou Železnou, v té době byla zaváděna léčba chronických virových hepatitid interferonem. V roce 1998 byla dokončena rekonstrukce přízemí pavilónu a začal probíhat program péče o drogově závislé pacienty s hepatitidami. V roce 1999 odešla MUDr. Železná do důchodu.

2000
V roce 2000 převzala primariát oddělení MUDr. Jiřina Hobstová CSc., která původně působila ve FN Bulovka. Pod vedením dr. Hobstové oddělení pokračovalo v péči o drogově závislé pacienty, nicméně program byl rozšířen na všechna infekční onemocnění, která se u drogově závislých vyskytují. Oddělení se podílelo na výuce studentů 3. LF UK a 1. LF UK.

2013
V roce 2013 byl v rámci reorganizace změněn statut oddělení, a z Infekčního oddělení FN Motol se stala 6. stanice Interní kliniky 2. LFUK a FN Motol. Vedoucím stanice byl jmenován MUDr. Jan Dvořák. Náplň práce oddělení se nezměnila, rozšířila se směrem k péči o interně nemocné pacienty.

2016
Z pozice vedoucího oddělení odešel MUDr. Jan Dvořák a ve funkci ho nahradil MUDr. Martin Tulach.

2022
Dne 1.9.2022 byla zřízena nová Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Prvním přednostou kliniky byl jmenován MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., který původně působil na Klinice infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka. Primářem kliniky je MUDr. Martin Tulach.

Výuka

Pracoviště zajišťuje výuku v bakalářském, magisterském i doktorském studiu na 2. lékařské fakultě UK. Klinika je rovněž školícím pracovištěm Katedry infekčního lékařství IPVZ.

Magisterské studium

Všeobecné lékařství

Pracoviště se podílí na výuce předmětu Infekční lékařství společně s partnerským pracovištěm ve FN Bulovka. Výuka na Klinice infekčního lékařství a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol probíhá ve třídenním bloku (úterý až čtvrtek) v prvním týdnu stáží. Klinika sídlí v areálu FN Motol v budově č. 22. Mezi hlavní vyučovaná témata patří horečnaté stavy (včetně horečky nejasného původu), zánětlivé ukazatele a jejich význam v diagnostice infekcí, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, infekce u imunodeficientních pacientů, virové hepatitidy, HIV (epidemiologie, pre- a postexpoziční profylaxe) a cestovní medicína. Podrobnější informace o výuce a výukové materiály naleznete v SIS.

Klinika se podílí na interdisciplinární výuce v příbuzných předmětech a organizuje volitelné předměty se zaměřením na odborný profil pracoviště. Pracoviště se dále podílí na zajištění stáží studentů v tropech.

Zaměstnanci kliniky vítají zájem studentů o individuální stáže v rámci předmětu K10 či případné extrakurikulární aktivity.

Bakalářské studium 

Ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství

Pracoviště zajišťuje výuku předmětu Ošetřovatelská péče v infekčním lékařstvíOšetřovatelská péče o děti v infekčním lékařství ve 3. ročníku studia.

Doktorské studium

Pracovníci kliniky jsou školiteli studentů ve studijním programu Preventivní medicína a epidemiologie (2. LF UK) a Mikrobiologie (LF v Plzni UK). Témata studia odpovídají odbornému zaměření kliniky a jedná se zejména o problematiku cestovní a tropické medicíny, epidemiologie infekčních nemocí či antibiotické terapie a preskripce.

Věda a klinický výzkum

Vědecko-výzkumná činnost kliniky je založena na spolupráci s příbuznými laboratorními a klinickými obory ve FN Motol. Hlavní výzkumná témata zahrnují antibiotickou terapii a preskripci, cestovní medicínu, infekce u rizikových skupin pacientů a epidemiologii infekčních onemocnění.

Kontakt

Sekretariát kliniky 
22443 6900/6901

Ambulance

Akutní ambulance (7:00-19:00, sdělování výsledků v pracovní dny od 8:30 do 12:00): 22443 6945

Specializované ambulance (sdělování výsledků a objednávání v pracovní dny od 8:30 do 12:00): 22443 6930, e-mail: infekce@fnmotol.cz

Lékař ve službě (19:00-7:00, pouze urgentní stavy): 22443 7777

Očkovací centrum
22443 2336 (8:00-15:00), e-mail: ockovani@fnmotol.cz

Elektronický rezervační systém: objednavky.fnmotol.cz

Elektronický rezervační systém covid-19: https://registrace.mzcr.cz

Lůžkové oddělení
22443 6928

Kontakt na lékaře (překlady, přijetí k hospitalizaci)
22443 7777

Skip to content