Tým dospělé podpůrné a paliativní péče

V roce 2019 vznikl ve Fakultní nemocnici v Motole Konziliární tým podpůrné a paliativní péče – dospělá část tvořená vybranými zaměstnanci. Její vznik umožnila podpora z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277)“, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného z Evropského sociálního fondu.

Paliativní péče zlepšuje kvalitu života jak lidí, kteří čelí život ohrožujícím onemocněním, tak i jejích rodin. Předchází utrpení a snižuje jeho sílu, tiší fyzickou i psychickou bolest a spirituální trápení. Hlavní město Praha se zavázalo ve svém Strategickém plánu pečovat o občany ve chvíli nemoci, podporovat integraci zdravotních a sociálních služeb, paliativní péči nevyjímaje. Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s týmem expertů vytvořil Záměr rozvoje paliativní péče na území hlavního města Praha pro léta 2020-2025. Tým podpůrné a paliativní péče pro dospělé FN Motol se zapojil do tohoto programu v r. 2021. Díky finanční podpoře hlavního města Prahy zlepšujeme dostupnost a kvalitu péče o pacienty s nevyléčitelným, život ohrožujícím onemocněním jak ve FN Motol, tak i v Praze.

Tým tvoří řada zkušených odborníků, kteří nabízejí specializovaný paliativní přístup k chronicky a nevyléčitelně nemocným pacientům. V následujících odstavcích Vám představíme odbornosti, kterými tým disponuje.

Lékař

Lékař konziliárního týmu paliativní péče (dále KTPP) po přijetí požadavku na konzilium nejprve upřesňuje s ošetřujícím lékařem, jakou konkrétní pomoc nebo podporu pacient potřebuje. Po návštěvě pacienta a často i jeho blízkých v souladu s ošetřujícím lékařem rozhoduje, zda je vhodné rozšířit stávající obecnou paliativní péči primárního pracoviště o péči intenzivnější, specializovanou, poskytovanou členy KTPP. Zapojení konkrétních odborností se pak odvíjí od potřeb daného pacienta. Lékař paliativního týmu zajišťuje např. konzultace účinné terapie průvodních symptomů pokročilých onemocnění (bolesti, úzkosti, neklidu aj.), vyjasnění cílů a plánu péče s pacientem, s jeho blízkými i s ošetřujícím lékařem (např. nezbytnost plánovaných vyšetření, nutnost zvažovaných lékařský zákroků či různých typů intenzivní terapie, prognostický výhled pacienta apod.), nebo upřesnění limitace zdravotní péče (např. indikace neresuscitovat či nezavádět intenzivní péči na monitorovaném lůžku), a to včetně možnosti sestavit a vyhotovit tzv. „dříve vyslovené přání“.

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra v paliativním týmu se snaží dívat na člověka nejen s ohledem na jeho zdravotní problémy, ale klade důraz i na to, jak kvalitní bude pacientův život jeho očima, ukazuje mu možnosti, aby se dokázal na naplňování svých potřeb podílet.

Pomáhá pacientovi porozumět jeho onemocnění, zjišťuje, jaké informace a v jakém rozsahu si přeje a potřebuje znát, komunikuje s jeho rodinou. Zajištuje kontinuální kontakt s pacientem s ohledem na jeho potřeby, předává informace o aktuálním stavu a změnách ostatním členům týmu. Přijímá konzilia, eviduje pacienty, spolupracuje s primárním ošetřovatelským týmem.

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice v dospělém paliativním týmu zahajuje péči o paliativní pacienty na základě indikace lékaře – paliatra. Prvním krokem bývá zmapování celkové sociální situace a potřeb pacienta a jeho pečujících. Po zjištění informací o sociální situaci a zdravotním stavu stanovuje s kolegy v paliativním týmu další postup péče o pacienta dle jeho přání, ale také reálných možností. č

Do plánování péče se vždy snažíme zapojit pečující osoby, které jsou mnohdy významným zdrojem podpory. Pacientům a pečujícím poskytujeme základní a odborné sociální poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb, sociálních dávek a nadací. Na základě aktuálního zdravotního stavu zprostředkováváme potřebnou následnou péči:

  1. v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče)
  2. ve zdravotnickém zařízení (lůžka následné péče, oddělení paliativní péče)
  3. v „kamenném“ hospici event. v dalších pobytových sociálních zařízeních

Součástí naší práce je také péče a podpora pozůstalých. Naší snahou je usnadnit pacientovi a jeho pečujícím tuto náročnou situaci.

Psycholog

Psychologickou péči ve FNM zajišťují dvě psycholožky, které své působení dělí mezi paliativní tým a Oddělení klinické psychologie. Díky tomu jsou v úzkém kontaktu s kmenovými psychology jednotlivých klinik, mohou s nimi komunikovat a péči o pacienty flexibilně uzpůsobovat tak, aby co nejlépe odpovídala jejich individuálním potřebám. Pokud pacient již před zahájením péče paliativního týmu navázal terapeutický vztah
s kmenovým psychologem dané kliniky, je pokračování jejich spolupráce podporováno. Paliativní psycholog může poskytovat péči rodinným příslušníkům pacienta a společně s kolegou z příslušné kliniky vývoj terapie konzultovat.

Způsob práce paliativního psychologa se odvíjí vždy od potřeb a přání daného pacienta. Psycholog se připojuje k pacientovi tam, kde mu může být užitečný, poskytuje prostor pro projevení a zpracování emocí, průběžně ověřuje porozumění pacienta aktuálnímu dění a zprostředkovává a podporuje komunikaci mezi primárním ošetřujícím a paliativním týmem, i mezi zdravotníky, pacientem a jeho blízkými.


Konto darů

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. U darů do 5 000,- Kč není třeba sepisovat darovací smlouvu. Při přijetí finančního daru nad 5.000,- Kč nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě.

Číslo účtu: 50008-17937051/0710
Variabilní symbol: 7026


Tým dospělé podpůrné a paliativní péče

ČLENOVÉ TÝMU

MUDr. Sergej Gricajev, lékař – sergej.gricajev@fnmotol.cz

MUDr. Petr Urie, lékař – petr.urie@fnmotol.cz

Bc. Barbora Šašková, sociální pracovnice – barbora.saskova@fnmotol.cz, tel: 601 359 333

Kateřina Petříčková, koordinátor – katerina.petrickova@fnmotol.cz

PhDr. Věra Reichlová, psycholog – vera.reichlova@fnmotol.cz, tel: 777 650 600

Mgr. Filip Gärtner, kaplan – filip.gartner@fnmotol.cz

Markéta Ryšavá, DiS., sociální pracovnice – marketa.rysava2@fnmotol.cz

Mgr. Blanka Richterová, všeobecná zdravotní sestra – blanka.richterova@fnmotol.cz

KONTAKT NA CELÝ TÝM

tel.: 727 972 023 – Mgr. Blanka Richterová
Jsme dostupní v pracovní dny od 08:00 – 16:00 hod.

MUDr. Sergej Gricajev

Lékař s atestací v oborech geriatrie a paliativní medicína. Od roku 2004 dosud pracuje na Centru následné péče FN Motol.
Od roku 2017 se věnuje budování nemocniční paliativní péče. Od června 2019 je vedoucím lékařem týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty FN Motol.

MUDr. Petr Urie, lékař

Po ukončení studia 1. LF UK v Praze pracoval na interním odd. v Thomayerově nemocnici a v Benešově. V roce 2003 složil atestaci z vnitřního lékařství 1.stupně. V roce 2004 v Íránu na misi s Lékaři bez hranic. Od roku 2005 do roku 2017 pracoval na Onkologické klinice FN Motol, v roce 2010 složil atestační zkoušku z klinické onkologie. Od roku 2018 do poloviny roku 2019 pracoval jako ambulantní onkolog a lékař v domácím hospicu sv. Hedviky na Kladně. V červnu 2019 složil zkoušku z paliativní medicíny a od té doby pracuje zpět na Onkologické klinice FN Motol a jako konziliární paliatr nemocničního týmu.

Mgr. Blanka Richterová, všeobecná zdravotní sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra, získala bakalářský titul v oboru Výživy a Hygieny na 3. LF UK, dále dokončila magisterské studium Obecné Antropologie na UK a 8 semestrů PGS Preventivní medicíny při 3. LF UK. V rámci PG studia pracovala jako vědecký pracovník Ústavu tělovýchovného lékařství. Má rozsáhlé zkušenosti s domácí časnou i terminální paliativní péčí. Pracovala jako staniční sestra na geriatrickém oddělení. Od roku 2021 pracuje jako všeobecná zdravotní sestra konziliárního podpůrného a paliativního týmu, dospělá část.

Bc. Barbora Šašková, sociální pracovnice

Vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě, následně získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotně – sociální pracovník. Absolvovala intenzivní vzdělávací kurz ELNEC. Dále se vzdělávala v oblasti paliativní péče – kurzy Kroky k dobré komunikaci (Basic, Advanced), Kroky k právní jistotě a Výzkum v paliativní péči. V Konziliárním týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty Fakultní nemocnice v Motole pracuje na pozici zdravotně – sociální pracovnice od června 2019.

Markéta Ryšavá, DiS.Markéta Ryšavá, DiS., sociální pracovnice

Vystudovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. V současné době absolvuje akreditovaný kurz zdravotně-sociální pracovník v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Ve Fakultní nemocnici v Motole pracuje na pozici sociální pracovnice od prosince 2022, a od června 2023 současně také na pozici sociální pracovnice v konziliárním týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé. Absolvovala intenzivní vzdělávací kurz ELNEC.

Kateřina Petříčková – koordinátor

Po složení maturitní zkoušky na humanitním gymnáziu, získala vědomosti na VOŠ JABOK v oboru sociální pedagogiky a teologie. Má zkušenosti z pracovní pozice referentky pomoci v hmotné nouzi z Úřadu městské části Prahy 14 a ve Středisku ucelené pomoci při DMO. V tomto středisku v pozici sociální pracovnice pomáhala při řešení aktuálních problémů uživatelů formou sociální práce s jednotlivci i skupinami. Absolvovala certifikovaný kurz Komunikace a komunikační dovednosti, Emoční inteligence apod. Působila také jako lektorka primární prevence sociálně patologických jevů. Vzdělání a zkušenosti v oblasti paliativní péče získala v rámci kurzů Kroky k dobré komunikaci (Basic, Advanced), Kroky k právní jistotě v paliativní péči, Kurzu paliativní péče v nemocnici a intenzivní vzdělávací kurz ELNEC.

PhDr. Věra ReichlováPhDr. Věra Reichlová – psycholog

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě na Karlově univerzitě obor jednooborová psychologie. Před nástupem do paliativního týmu pro dospělé v FN Motol pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 2. Od 1. 6. 1993 nastoupila do FN Motol, kde se nejdříve starala o děti s akutní leukémií, útlumem kostní dřeně a o děti po transplantaci kostní dřeně v rámci Hematologického oddělení II. DK FN Motol, později Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Nyní se stará i o onkologicky nemocné děti a jejich rodiče.
Společně s profesorem MUDr. Janem Starým, DrSc., MUDr. Vladimírem Komrskou, CSc. a MUDr. Ivanou Hadačovou založila v roce 1991 občanské sdružení, nyní spolek HAIMA CZ, která úzce spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Je členem Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti při ČLS JEP a České onkologické společnosti při ČLS JEP.

Mgr. Filip Gärtner – kaplan

Vystudoval evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, během studií pracoval jako sociální pracovník v Azylovém domě pro rodiny s dětmi v Praze 9 (SKP HOPO), věnoval se také skupině zneužívaných žen, absolvoval kurzy řízení neziskových organizací a fundraisingu. Následně zde založil kaplanskou službu a poskytuje spirituální péči rodinám, orientuje se na romské etnikum. Pracoval také jako terapeut a supervizor v nízkoprahovém zařízení pro mládež Maják v Praze 2. Je duchovním Evangelické církve metodistické a zajímá se o pastorační doprovázení, psychoterapii, vnitřní modlitbu, liturgii, mezináboženský dialog a zavádění supervize do církve. Absolvoval sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii (500 hodin + 200 hodin teorie, IAPSA). Ve FN Motol působí jako nemocniční duchovní v týmu spirituální péče a v Konziliárním týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty pracuje jako kaplan od září 2021. Doprovází pacienty a jejich rodiny v jejich životním příběhu, při duchovní podpoře vychází z jejich přesvědčení. Podporuje pacienty v hraniční zkušenosti závažné nemoci a pomáhá jim při objevování a upevňování životních hodnot a nacházení smyslu života.

Záznam z online konference

Videozáznam

Skip to content