Postup FN Motol při žádosti o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení výpisů, opisů a kopií

V případě, že pacient, který byl léčen ve Fakultní nemocnici v Motole (dále jen FN Motol), nebo osoba jím pověřená, případně osoba jemu blízká (dále jen žadatel), požaduje nahlédnout do zdravotnické dokumentace (dále jen ZD) vedené ve FN Motol, nebo požaduje-li pořídit výpis, opis nebo kopii ze zdravotnické dokumentace nebo její části, musí vyplnit přiložený formulář „Protokol o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, nebo o pořízení výpisů nebo kopií“.

Do tohoto protokolu žadatel uvede rozsah a formu požadovaných informací, způsob převzetí a vztah k pacientovi. Je nutné zvolit rozsah nahlédnutí či výčet kopií pořízených ze ZD.

Možnosti pořízení jsou:

  • kompletní ZD z celé FN Motol
  • kompletní ZD z jednotlivých zdravotnických pracovišť za určité období
  • pitevní protokol
  • kopie snímků ze zobrazovacích metod (RTG, MRI, CT apod.) pořízených na CD nosiči

Vyplněný formulář zašlete e-mailem na adresu nlpp@fnmotol.cz nebo poštou na adresu:
Fakultní nemocnice v Motole
Sekretariát náměstka pro léčebně preventivní péči
V Úvalu 84
150 06, Praha 5

Další možnost je osobní předání vyplněného formuláře na podatelně, příslušném zdravotnickém pracovišti či na sekretariátu náměstka pro léčebně preventivní péči. Všechny tyto žádosti musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v tabulce níže.

V případě dotazů se lze obrátit na sekretariát náměstka pro léčebně preventivní péči nebo telefonicky na čísle 224 431 026.

Pokud pacient v rámci poskytované péče neurčil v „Informovaném souhlasu“ žadatele jako osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů, je žadatel povinen prokázat vztah k pacientovi předložením příslušných dokladů. Viz tabulka níže.

Žadatel  Podmínky k poskytování informací ze zdravotnické dokumentace ošetřovaných pacientů Ověřování totožnosti žadatele 
Pacient osobně bez souhlasu občanský průkaz
Příbuzný pacienta zápis v „Informovaném souhlasu“ kde ošetřovaný pacient či zákonný zástupce souhlasí s poskytováním informací o zdravotním stavu ze zdravotnické dokumentace

plná moc s písemným souhlasem ošetřovaného pacienta

občanský průkaz, prokázání příbuzenského vztahu např. rodným listem, čestné prohlášení o osobě blízké
Příbuzný pacienta po jeho smrti zápis v „Informovaném souhlasu“ kde ošetřovaný pacient či zákonný zástupce souhlasí s poskytováním informací o zdravotním stavu ze zdravotnické dokumentace, nesmí být udělen zákaz ošetřovaného pacienta občanský průkaz

prokázání příbuzenského vztahu rodným listem nebo čestným prohlášením o osobě blízké

Za tyto služby je žadatel povinen uhradit náklady spojené s vyhledáním zdravotnické dokumentace a s pořízením vyžádaného výpisu nebo kopie dle aktuálního Ceníku výkonů FN Motol nehrazených ze zdravotního pojištění a případně i poštovné, jsou-li dokumenty zasílány na dobírku (dle aktuálního ceníku České pošty). Při osobním převzetí se úhrada provádí předem v pokladně FN Motol. Pokud fyzická osoba žádá pořízení kopií výhradně své vlastní zdravotnické dokumentace, je první pořízení kopie bezplatné. Povinnost úhrady vzniká při vyžádání další kopie totožné dokumentace.

Výpis z ceníku výkonů FN Motol nehrazených ze zdravotního pojištění, cena vč. DPH:

Administrativní úkon 180 Kč za každých započatých 10 min
Zhotovení kopie jednostranné A4 5 Kč
Zhotovení kopie oboustranné A4 7 Kč
Zhotovení snímku z Kliniky zobrazovacích metod na CD 133 Kč
Vyhledávání dokumentace v archivu 385 Kč

Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti uvádějte prosím vždy telefonní kontakt.

Sekretariát náměstka pro LPP nebo zdravotnická pracoviště žádost vyřídí do 30 dnů od obdržení (dle Zákona č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – zákon o zdravotních službách)

Skip to content