Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči ambulantním a hospitalizovaným pacientům spádové oblasti a superkonziliární služby nemocným z celých Čech.

Její činnost se soustřeďuje na kardiologii a angiologii, gastroenterologii s hepatologií, metabolické poruchy a nefrologii. V rámci širší spolupráce je ve fakultní nemocnici dostupná také péče osobám s chorobami žláz s vnitřní sekrecí a plic.

Zaměření pracoviště

Komplexní péče o nemocné interními chorobami. Komplexní diagnostika, invazivní a neinvazivní léčba onemocnění trávicí trubice a jater. Komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus, včetně gestačního, a specifických komplikací, obezitologie, endokrinologie. Diagnostika a léčba onemocnění ledvin. Intenzivní péče při poruchách vnitřního prostředí, použití eliminačních metod. Péče o pacienty s poruchami lipidového metabolismu a výživy, diagnostika a léčba onemocnění cév. Péče o nemocné s kardiologickou problematikou. Diagnostika a léčba revmatických chorob.

Pregraduální výuka českých a zahraničních studentů magisterského studia a posluchačů studia bakalářského v rozsahu odbornosti kliniky a nemocnice. Postgraduální specializované doškolování zaměřené na gastrointestinální endoskopickou diagnostiku a terapii, sonografii a diabetologii.

Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
 

Přednosta
prof. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
224 434 000, 224 434 001
radan.keil@fnmotol.cz

Primář
MUDr. Jindra Lochmannová
224 434 014
jindra.lochmannova@fnmotol.cz

Vrchní sestra
Mgr. Kateřina Lisová
224 434 005
katerina.lisova@fnmotol.cz

Sekretariát
224 434 001
interna@fnmotol.cz

Recepce
tel. č.: 224 434 082
tel. č.: 224 434 027


Umístění:

Část pro dospělé, 4. patro, uzel D / Adult Section, 4th Floor, Block D

Kontakty na jednotlivá pracoviště

Odborné ambulance

Lůžkové stanice

Angiologická ambulance

224 434 023

 

 

Diabetologická poradna

224 434 082
224 434 027

1. lůžková stanice

224 434 035

Endokrinologická a osteologická ambulance

224 434 082
224 434 027

2. lůžková stanice

224 434 037

Gastroenterologická a hepatologická poradna

224 434 049

3. lůžková stanice

224 434 032

Kardiologická ambulance

224 434 041

5. lůžková stanice

224 433 066

Nefrologická poradna

224 434 060

7. lůžková stanice

224 433 061

Lipidová ambulance

224 434 067

Metabolická jednotka

224 434 031

Nutriční ambulance

224 434 084

 

 

Obezitologická poradna

224 434 082
224 434 027

 

 

Podiatrická poradna

224 434 067

 

 

Příjmová interní ambulance

224 434 026

  

Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.INTERNÍ KLINIKA / DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE       

Část pro dospělé, 4. patro, uzel D / Adult Section, 4th Floor, Block D

Přednosta: Prof. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
Sekretariát: tel.: 224 434 001     
E-mail: interna@fnmotol.cz
kartotéka: 224 434 026      

Interní klinika poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči ambulantním a hospitalizovaným pacientům spádové oblasti a superkonziliární služby nemocným z celých Čech.

Její činnost se soustřeďuje na kardiologii a angiologii, gastroenterologii s hepatologií, metabolické poruchy a nefrologii. V rámci širší spolupráce je ve fakultní nemocnici dostupná také péče osobám s chorobami žláz s vnitřní sekrecí a plic.

Zaměření pracoviště

Komplexní péče o nemocné interními chorobami. Komplexní diagnostika, invazivní a neinvazivní léčba onemocnění trávicí trubice a jater. Komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus, včetně gestačního, a specifických komplikací, obezitologie, endokrinologie. Diagnostika a léčba onemocnění ledvin. Intenzivní péče při poruchách vnitřního prostředí, použití eliminačních metod. Péče o pacienty s poruchami lipidového metabolismu a výživy, diagnostika a léčba onemocnění cév. Péče o nemocné s kardiologickou problematikou. Diagnostika a léčba revmatických chorob.

Pregraduální výuka českých a zahraničních studentů magisterského studia a posluchačů studia bakalářského v rozsahu odbornosti kliniky a nemocnice. Postgraduální specializované doškolování zaměřené na gastrointestinální endoskopickou diagnostiku a terapii, sonografii a diabetologii.

Z důvodu nárůstu akutních respiračních onemocnění vyhlašujeme na všech stanicích Interní kliniky zákaz návštěv.

Na těchto stránkách naleznete nejdůležitější informace, které jak doufáme zodpoví všechny vaše dotazy a přiblíží Vám fungování naší kliniky. Naleznete zde mimo jiné:

  • podrobné informace o hospitalizaci (co si vzít do nemocnice, jak vypadá příjem pacienta, kde se má pacient k hospitalizaci dostavit atd.) 
  • podrobné informace o jednotlivých odděleních naší kliniky a jejich zaměření
  • informace o lékařích, kteří o pacienty na jednotlivých odděleních pečují
  • důležitá telefonní čísla k objednání vyšetření, ambulantní návštěvy

a mnoho dalších užitečných informací, které Vám zjednoduší a usnadní orientaci na naší klinice.

Gastroenterologie a endoskopie

Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.Úsek gastroenterologie a endoskopie Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol se zabývá diagnostikou a terapií onemocnění gastrointestinálního traktu, jater, žlučových cest a slinivky břišní. Gastroenterologie a endoskopie FNM poskytuje kompletní spektrum gastroenterologické a hepatologické péče a endoskopických výkonů díky špičkovým expertům ve svém oboru a nejmodernější přístrojové technice.
Pracoviště disponuje statutem centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii dle kritérií MZČR a má akreditaci pro postgraduální přípravu lékařů ve specializačním oboru gastroenterologie a hepatologie.

Nefrologie

Úsek nefrologie Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol se zabývá diagnostikou a léčbou onemocněním ledvin, diferenciální diagnostikou sekundární hypertenze a poruch vnitřního prostředí. Vytváříme lůžkové zázemí pro diferenciální diagnostiku a léčbu pacientů Revmatologického centra FNM. Součástí pracoviště je oddělení hemoeliminačních metod. Součástí pracoviště je všeobecná a predialyzační nefrologická ambulance a ambulance peritoneální dialýzy.
Pracoviště je terciálním centrem zdravotní péče a je držitelem akreditace pro postgraduální přípravu lékařů ve specializovaném oboru nefrologie.

Diabetologické centrum

Vítejte na stránkách Diabetologického centra Interní kliniky FN v Motole.
Naše pracoviště poskytuje ambulantní i hospitalizační péči pacientům se všemi typy diabetu mellitu.
Naším cílem je Vám poskytnout nejlepší možnou péči, a to včetně potřebných znalostí, aby cukrovka neměla šanci Vám ubližovat.
V návaznosti na diabetologické ambulance je naší součástí i odborná lipidologická ambulance a endokrinologické ambulance.

Centrum léčby obezity

Centrum léčby obezity je specializované pracoviště, které zajišťuje diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči pro pacienty s obezitou (BMI nad 30 kg/m²) a s přidruženými metabolickými komorbiditami, včetně farmakoterapie obezity a bariatricko - metabolické chirurgie.

Péče o pacienty v obezitologickém centru probíhá na vysoké úrovni a za dodržování všech doporučených standardních diagnostických a terapeutických postupů.

Centrum léčby obezity tvoří edukační, vědeckou i výzkumnou základnu pro problematiku léčby obezity za použití nejmodernějších metod léčby jak farmakologické, tak endoskopické a chirurgické.

Centrum léčby obezity se podílí na pregraduální a postgraduální výuce.

Cílem Centra je nabídnout pacientům nejmodernější možnosti léčby obezity v celé šíři spektra, včetně moderní farmakoterapie a metod bariatricko-metabolické chirurgie. Na jednom pracovišti bychom rádi obéznímu pacientovi nabídli péči obezitologa, nutričního specialisty, psychologa, spolupráci s fyzioterapeuty, s návazností na další specializace jako je chirurgie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, ev. ortopedie a další.

Odborná ambulance disponuje nejmodernějším typem bioimpedančního přístroje In Body 970, pomocí kterého lze přesně měřit tělesné složení, včetně obsahu viscerálního tuku, objemu kosterních svalů, množství vody a mnoho dalších parametrů. Lze tak zpřesnit postup, který by pacient měl použít pro úspěšnou redukci nadváhy.

K dispozici je též zkušený nutriční terapeut, který pomůže sestavit správný jídelníček a bude pacienty pravidelně sledovat a dále edukovat. Je možné spolupracovat také s psychologem, protože často jsou problémy spojené s nadváhou a obezitou silně ovlivněné psychikou, aktuálním laděním pacienta, a nebo prožíváním obtížného  životního období.

V ambulanci běžně pracujeme s moderními antiobezitiky - léky, které dopomohou k redukci nadváhy a mají minimum nežádoucích účinků. Jedná se o tabletovou i injekční formu terapie. Tyto léky velmi účinně pomáhají mírnit chutě a hlad, pacient je sytý už po malé porci a nemá tendence dál jíst, nebo ujídat mezi jídly či mlsat. Může se tak lépe soustředit na zdravý jídelníček, který mu doporučí nutriční terapeut. Tyto moderní léky na rozdíl od starších typů mají jen minimum nežádoucích účinků, jsou velmi dobře snášeny a mohou se brát dlouhodobě či dokonce doživotně. Navíc budou v Centru probíhat klinické studie s novými léky.

Centrum léčby obezity nabízí i chirurgické řešení obezity pomocí nejmodernějších metod bariatricko - metabolické chirurgie.  Ve spolupráci s |Chirurgickou klinikou FN Motol mohou pacienti podstoupit roboticky asistovanou tubulizaci žaludku (sleeve). Pacient je na tyto operace na našem pracovišti komplexně připraven a po operaci doživotně a pravidelně sledován.

Příjmová interní ambulance

Cestou příjmové ambulance přicházejí pacienti k plánovaným hospitalizacím.

Na ambulanci jsou provedeny základní administrativní úkony, změření fyziologických funkcí, natočení EKG a odběry krve.

Probíhá zde vstupní komplexní vyšetření lékařem.

Odborné ambulance

Druhou část interní ambulance tvoří specializované ambulance a poradny:

Tyto poradny poskytují komplexní péči o pacienty s konkrétním onemocněním a problémy, kteří jsou zde dispenzarizováni a léčeni.

Centrum cévních vstupů

Zavádíme vstupy především pro pacienty dospělé části FN Motol, ale po dohodě i pro pacienty z jiných zdravotnických zařízení. V roce 2022 jsme zavedli přes 3200 cévních vstupů. V naší práci se řídíme doporučenými postupy SPPK, které byly vytvořeny (a jsou průběžně updatovány) na podkladě nejnovějších poznatků v této oblasti, a to z hlediska jak indikace, tak zavádění a ošetřování cévních vstupů.
Naši členové se pravidelně aktivně účastní domácích i zahraničních kongresů, kde je problematika cévních postupů řešena a jsou aktivní i v publikační činnosti.
Naše znalosti a poznatky předáváme nejen v certifikovaných kurzech, ale i v řadě seminářů týkajících se cévních vstupů.
Na našem pracovišti se o Vás komplexně postaráme v oblasti cévního vstupu- zavedení, péče a edukace.

Věda a výzkum

Na klinice probíhá několik dlouhodobých vědeckých programů. Z klinické potřeby nemocnice vychází projekt cévních vstupů. Kromě jejich zajištění přináší i důležité poznatky o výběru kanyl, místu vstupů i následné lokální péči, zajišťující jejich optimální a nekomplikované trvání.
Gastroenterologické projekty jsou zaměřené zejména na idiopatická zánětlivá střevní onemocnění. Věnují se výsledkům léčby různými medikamenty i jejich dopadů na organismus například v podobě projevů autonomní neuropatie. Z praktické gastroenterologické práce vznikla celé řada publikací věnovaných například metodám ERCP u dětí, efektivitě řešení akutní trombózy v. porte. V průběhu covidové epidemie vznikly práce věnované efektivitě a bezpečnosti očkování proti SARS-CoV-2u pacientů s idiopatickými zánětlivými střevními onemocněními či obraně proti přenosu viru při endoskopických vyšetřeních.
V rámci péče o pacienty s diabete mellitus na klinice vznikají práce věnované dopadu technologií na léčbu diabetu i možnostem časného screeningu tohoto onemocnění. Probíhají i projekty zaměřené na pacienty s cystickou fibrózou.
Na úroveň základních fyziologických vztahů jsou zaměřeny projekty věnované metabolismu centrální nervové soustavy či projekty zaměřené na vztah esenciální hypertenze a iniciálních stadií renálních onemocnění.

Publikace kliniky od roku 2013 je možné shlédnout na adrese:
https://www.lf2.cuni.cz/interni-klinika/prehled-publikaci

Kontakt

Část pro dospělé, 4. patro, uzel D / Adult Section, 4th Floor, Block D
Přednosta: prof. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
Sekretariát: tel.: 224 434 001
e-mail: interna@fnmotol.cz

Recepce: 224 434 082, 224 434 027

Telefonní spojení na lůžkové oddělení:

 umístění sesterna lékaři
1. stanice4. p uzel C224 434 035224 434 056
2. stanice4. p uzel C224 434 037224 434 055
3. stanice4. p uzel B224 434 032224 434 059
5. stanice3. p uzel C224 433 066224 433 067
7. stanice4. p uzel C224 433 061224 433 063
MJIP3. p uzel B-C224 434 031224 434 098

Telefonní spojení na odborné ambulance:

Angiologická ambulance

224 434 023

Diabetologická poradna

224 434 082
224 434 027

Endokrinologická a osteologická ambulance

224 434 082
224 434 027

Gastroenterologická a hepatologická poradna

224 434 049

Kardiologická ambulance

224 434 041

Nefrologická poradna

224 434 060

Lipidová ambulance

224 434 067

Nutriční ambulance

224 434 084

Obezitologická poradna

224 434 082
224 434 027

Podiatrická poradna

224 434 067

Dopravní spojení
Spojení MHD

  • Metro A: zastávka Nemocnice Motol
  • Bus 167 (ze zastávky Na Knížecí): zastávka Nemocnice Motol
Skip to content