106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací musí obsahovat určení subjektu, jemuž je určena, a poznámku, že je podána na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzické osoby se identifikují v žádosti svým jménem, příjmením, datem narození a adresou trvalého pobytu (bydliště), popřípadě doručovací adresou, liší-li se tato od adresy trvalého pobytu (bydliště). Právnická osoba musí uvést název, identifikační číslo, adresu sídla a doručovací adresu, liší-li se od adresy sídla. Nesplní-li žádost požadavky uvedené v tomto odstavci, nebude považována za žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Postup při vyřizování žádosti:

a) splňuje-li žádost o poskytnutí informací všechny potřebné náležitosti, poskytne subjekt požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

b) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

c) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

d) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

Fakultní nemocnice v Motole (dále též povinný subjekt) je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu, která je spojena s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Je také oprávněna požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. V tom případě je tato informace žadateli písemně sdělena spolu s výší úhrady, a to před poskytnutím požadované informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto nezaplatí, žádost se odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta pro zaplacení neběží.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím povinného subjektu, kde byla žádost o poskytnutí informace podána.

Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel,

– který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci,

– kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

– kterému byla informace poskytnuta částečně, a nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

– který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje orgán nadřízený povinnému subjektu.

Aktuální znění zákona viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

Skip to content