Slavnostní zahájení projektu Vybudování Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra

V areálu Fakultní nemocnice v Motole byl za přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a zástupce Evropské komise položen základní kámen projektu Vybudování Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra, financovaného z EU částkou více než 3,7 miliardy Kč skrze Národní plán obnovy. To bude v organizačním propojení s FN Motol zaměřeno na poskytování komplexní onkologické péče, včetně prevence, diagnostiky a onkologické, radioterapeutické a chirurgické léčby. Zvýšení kapacity lůžek zároveň přispěje ke zlepšení dostupnosti onkologické péče v rámci celé České republiky a posílení a zefektivnění spolupráce odborníků v rámci multidisciplinárních týmů.

Klinická implementace personalizované a precizní onkologie patří mezi klíčové pokroky. Spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě klinických a molekulárních charakteristik nádorového onemocnění a také genové výbavy každého pacienta. Vzhledem k odborné personální i přístrojové vybavenosti bude Motolské onkologické centrum (MOC) poskytovat špičkové zázemí. Nedílnou součástí bude rovněž podpůrná péče, včetně fyzioterapie a psychologické péče o nemocné.

Fakultní nemocnice v Motole již nyní koncentruje a dále rozvíjí vyhledávání lézí a stavů, které mohou vést k vývoji maligního nálezu, prekanceróz i časných stadií malignit, a to napříč všemi obory. Specializací MOC bude nejmodernější diagnostika, léčba a poléčebné sledování v rámci celého spektra solidních nádorů v populaci dospělých. Soustředěni zde budou pacienti se zhoubnými nádory mozku, hlavy a krku, prsu, plic, zažívacího a močového ústrojí, gynekologické oblasti, ale také s méně zastoupenými nádory kůže a pojivové tkáně. Vybudováním centra dojde ke zvýšení kapacity jednodenní a vícedenní lůžkové péče poskytované FN Motol, a to minimálně o 60 nových lůžek, což bude představovat novou celkovou kapacitu 8 500–1 200 hospitalizovaných pacientů ročně.

Hlavní části Motolského onkologického centra:

  • Radiační onkologie

Pracoviště pro ozařování zahrnuje lineární urychlovače s možností bodového ozařování a kontroly dýchacích pohybů. Kromě toho zde bude brachyterapie – pracoviště pro léčbu zářením na velmi krátkou vzdálenost. Vše bude podpořeno nejnovějšími zobrazovacími metodami pro co nejpřesnější a nejúčinnější léčbu.

  • Ambulantní trakt

22 plně vybavených ambulancí bude sloužit nejen pro onkologii, ale i pro chirurgické obory, jako je chirurgie, urologie, gynekologie či ORL. Cílem je maximální urychlení a zjednodušení vyšetřování pacientů s nádorovým onemocněním či podezřením na ně.

  • Lůžkové onkologické oddělení

Lůžkové stanice centra budou disponovat nadstandardními pokoji s nabídkou komfortního pobytu pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. S celkovou kapacitou 60 lůžek zde bude poskytována náročná onkologická, podpůrná a paliativní léčba.

  • Denní stacionář pro podávání protinádorové léčby

Denní stacionář bude vyhrazen pro ambulantní podávání protinádorové léčby, ale také krevních derivátů, aplikace podpůrné infuzní léčby a drobných zákroků, jako je například punkce ascitu. Kapacita stacionáře je projektována na 84 lůžek/aplikačních křesel s možností monitorování životních funkcí. Počítá se zde též s možností přítomnosti doprovázející osoby, což značně ulehčí psychickou náročnost onkologické léčby. V těchto prostorách budou rovněž probíhat klinická hodnocení léčiv.

  • Centrum jednodenní chirurgie, operační trakt, endoskopické centrum

Komplex centra jednodenní chirurgie bude zahrnovat prostory a vybavení pro krátkodobou lůžkovou péči pro pacienty po invazivních a diagnostických výkonech. Operační trakt bude disponovat adekvátním operačním zázemím, které umožňuje jak výkony bez nutnosti celkové anestezie, tak s celkovou anestezií. Endoskopické centrum bude vytvářet zázemí pro diagnostické a terapeutické endoskopické metody, zejména bronchoskopii, gastroskopii a kolonoskopii.

  • Centrum zobrazovacích metod

Centrum zobrazovacích metod zabezpečí požadavky preventivní a klinické onkologie. Bude vybaveno moderní zobrazovací technikou, určenou výhradně pro problematiku onkologie.

  • Centrum klinických studií

Důležitou součástí práce každého špičkového pracoviště je provádění klinických studií, které probíhají pod dohledem zkušeného týmu lékařů, sester, farmaceutů a koordinátorů. Léčba v rámci klinických studií umožní pacientům přístup k lékům, které prozatím nejsou běžně k dispozici a mnohdy mohou významně zlepšit prognózu jejich onkologického onemocnění.

„Motolské onkologické centrum bude zároveň propojeno s Vědeckým diagnostickým onkologickým centrem, které nám umožní aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků pro léčbu onkologických onemocnění. Zároveň zde budou koncentrovány špičkové vědecké týmy nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, což našim pacientům zajistí přístup i k léčbě, která zatím není běžně dostupná,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Prostor bude věnován také prevenci. Screeningové programy v centru doplní poradna pro odvykání kouření, nutriční poradna, poradna pro správný životní styl a pohybovou aktivitu. V případě, že u pacienta vznikne podezření na malignitu, centrum díky koncentraci potřebných odborností zajistí komplexní přístup od zhodnocení celkového stavu nemocného, sestavení diagnostického plánu, který je potřebný k určení stadia onemocnění, stanovení přesné histopatologické i molekulárně genetické specifikace odebrané tkáně, až po terapeutickou rozvahu. Od začátku bude pacient pod dohledem multidisciplinárního týmu odborníků, který určí správnou sekvenci terapie. Zajištěna zde bude také podpůrná léčba pacientů – rehabilitace (před, v průběhu, i po ukončení terapie), psychosociální a nutriční péče, péče o stomii a speciální protetické náhrady či léčba bolesti zad. Vše s ohledem na návrat nemocného do kvalitního života. V neposlední řadě se zde počítá i s možností onkogenetického poradenství.

Centrum bude sloužit také k výuce mediků, sester, mladých lékařů, lékařských fyziků a dalších zdravotnických pracovníků. Technologické zázemí bude disponovat takzvanými „čistými prostory“ pro přípravu buněčné terapie, které umožní testování nových postupů vzešlých z vlastního výzkumu i z výzkumů jiných organizací ve fázích I–III klinických studií.

„V každé fázi diagnostiky a léčby zhodnotí ošetřující lékař a multidisciplinární tým možnost zapojení pacienta do klinických studií, registrů, projektu biobanky a dalších vědeckých projektů. Souběžně se centrum opírá o kvalitní aplikovaný výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie. Do těchto postupů jsou významně zahrnuty i nejnovější technologické metody, například genetické manipulace, jež jsou v současné době hybnou silou moderní nádorové imunoterapie. Dále je zohledněn budoucí trend personalizované buněčné terapie, která se nyní zkoumá v léčbě mnoha typů nádorů,“ vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

„Motolské onkologické centrum navýší kapacitu i kvalitu onkologické péče a tím pomůže pacientům i jejich blízkým překonat náročné období nemoci. Skrze lepší prevenci, diagnózu i péči tady budou evropské peníze doslova zachraňovat životy – podobně jako je zachraňují již dnes ve spoustě českých nemocnic, které si z EU peněz pořídily nejmodernější zdravotnické vybavení. Evropská unie hradí všechny náklady České republiky na Motolské onkologické centrum – více než 3,7 miliardy Kč – skrze Národní plán obnovy,“ uvedl Jáchym Hercher, ekonomický poradce Evropské komise v ČR.

Motolské onkologické centrum bude mít statut Národního onkologického centra, stane se součástí stávajícího systému komplexních onkologických center a bude spolupracovat s fakultními nemocnicemi v celé České republice. Zároveň se bude podílet na zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání oborů se zaměřením na onkologii.

loga-EU-NPO-MZCR

Projekt “Vybudování Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra” je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

TZ-Slavnostní zahájení projektu Vybudování Českého onkologického institutu

Skip to content