Věda a výzkum

Vědecko výzkumné projekty

Transplantace plic

Ex vivo perfúze a rekondice plic v experimantálním a klinickém provedení transplantace plic

Prof. MUDr. Lischke, Ph.D., MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak, MUDr. Myšíková, MUDr. Mrázková

Výzkum v oblasti možností a optimalizace rekondice plicního štěpu ex vivo po odběru orgánu.

Projekt Moderní terapie FN Motol, podpořeno projektem MZ ČR – RVO, FN Motol 00064203

Institucionální podpora – Interní grant  FN Motol

Podpořeno projektem MZ ČR – RVO, FN Motol 00064203

Vývoj biodegradabilních stentů k řešení komplikací v dýchacích cestách – světová priorita

Prof. MUDr. Lischke, PhD, MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak, MUDr. Teršíp, MUDr. Tvrdoň

hlavní řešitelé: Lischke R, Pozniak J, Vondrys D, Elliott MJ.
Řešeno ve spolupráci s Hannover Medical School

Využití Molekulární Mikroskopu (MMDx) po transplantaci plic

MUDr. Jan Havlín, Ph.D., MUDr. Andrea Zajacova, MUDr. Jan Šimonek, MUDr. Jiří Pozniak, MUDr. Monika Švorcová, MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Mezinárodní multicentrická studie pod vedením kanadského výzkumného centra (University of Alberta), které vyvinulo nový diagnostický systém, tzv. Molekulární Mikroskop, jehož prostřednictvím lze interpretovat transbronchiální biopsie po Tx plic na základě molekulárního fenotypu. V r. 2020 byla tato studie rozšířena o biopsii bronchiální sliznice, která je oproti biopsii plicní tkáně výrazně bezpečnější. Řešeno ve spolupráci s Pneumologickou klinikou FN Motol.

Asociace plazmatické DNA Torque Teno viru v periferní krvi pacientů po trasnplantaci plic s intenzitou imunosupresivní terapie a výskytem rejekčních  a infekčních komplikací

MUDr. Monika Švorcová, MUDr. Petr Hubáček, Ph.D., MUDr. Jan Havlín, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Torque Teno virus (TTV) je lidský nepatogenní DNA virus, který se vyskytuje u 90-95% lidské populace. TTV virémie se mění v závislosti na intenzitě IS terapie a je považována za nadějný biomarker umožňující individualizaci IS léčby. Řešeno ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie FN Motol.

Volná cirkulující DNA dárce jako marker pro sledování rejekce štěpu po transplantaci plic

MUDr. Andrea Zajacová, Doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D., MUDr. Jan Havlín, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Cílem studie je zhodnotit vztah mezi plazmatickou hladinou volné cirkulující dárcovské DNA
a její dynamiky ve vztahu k rejekci štěpu a její predikci u pacientů po transplantaci plic.

Mezinárodní projekt ve spolupráci s firmou Natera Inc. Řešeno ve spolupráci s Pneumologickou klinikou FN Motol.

COVID-19  u pacientů po transplantaci plic

MUDr. Jan Havlín, Ph.D., Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., MUDr. Petr Hubáček, Ph.D., PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., MUDr. Monika Švorcová, Prof. MUDr. Anna Šedivá, Ph.D., RNDr. Jan Lašťovička, RNDr. Aneta Skotnicová, Ph.D., MUDr. Kristýna Vyskočilová, MUDr. Tereza Kotowski, MUDr. Andrea Zajacová, Doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Zhodnocení protilátkové a buněčné odpovědi po druhé a třetí dávce mRNA vakcíny proti COVID-19 a jejich protektivního efektu při následném onemocnění. Vliv preexpoziční profylaxe směsí monoklonálních protilátek na průběh onemocnění. Monitorace de novo donor-specifických protilátek po proběhlém onemocnění. Řešeno ve spolupráci s laboratoří CLIP,  Ústavem imunologie FNM a Pneumologickou klinikou FNM.

Analýza celkové buněčnosti a zastoupení makrofágů v plicní tkáni po transplantaci plic

Bc. Martin Dihel, MUDr. Jan Havlin, Ph.D., MUDr. Jan Balko, MUDr. Andrea Zajacova, Mgr. Tereza Dyskova, Ph.D.,   MUDr. Monika Zurkova, Ph.D., MUDr. Jiri Kufa, MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.,Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., Doc. Ing. Eva Kriegova, Ph.D.

Cílem studie je zhodnotit celkovou buněčnost a zastoupení makrofágů v plicní tkáni získané transbronchiální kryobiopsií v časném období po transplantaci ve vztahu k pozdějším rejekčním komplikacím. Řešeno ve spolupráci s Ústavem imunologie FN Olomouc a Ústavem patologie a molekulární medicíny FNM.

Predikce účinnosti/bezpečnosti gancicloviru a isavukonazolu na základě naměřených koncentrací u pacientů po transplantaci plic

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.,  Doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D., MUDr.  Jan Havlín, Ph.D., MUDr. Petr Hubáček, Ph.D., Doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D., Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Cílem projektu je zavedení laboratorních metod vyšetřujících hladiny gancikloviru a isavukonazolu u pacientů po transplantaci plic do rutinní praxe. Následně pak vytvořit model pro predikci optimální dávky na základě naměřených koncentrací. Řešeno ve spolupráci s Ústavem lékařské chemie a klinické biochemie FNM, Farmakologickým ústavem 1. LF a Ústavem llékařské mikrobiologie FNM.

Vliv indukční imunosuprese antithymocytárním globulinem na incidenci akutní celulární rejekce a infekčních komplikací v prvním roce po transplantaci plic

MUDr. Jan Havlín, Ph.D., MUDr. Jan Balko, MUDr. Jan Šimonek, MUDr. Jiří Pozniak, MUDr. Monika Švorcová, Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Zhodnocení vlivu indukční imunosupresivní terapie polyklonální protilátkou proti T-lymfocytům (Thymoglobulin) po transplantaci plic na rejekční a infekční komplikace, rozvoj maligního onemocnění a celkové přežití pacienta.

Histopatologická diagnostika humorální rejekce po transplantaci plic

MUDr. Jan Havlín, Ph.D., MUDr. Jan Balko, MUDr. Jan Šimonek, MUDr. Jiří Pozniak, MUDr. Monika Švorcová, Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Cílem studie je porovnání imunofluorescenčního a imunohistochemického průkazu C4d složky komplementu v plicní tkáni získané transbronchiální biopsií při diagnostice humorální rejekce.

Řešeno ve spolupráci s Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Monitoring, prevention and management of EBV-related Post Transplant Lymphoprolipherative Disorder (PTLD) in solid organ transplant (SOT) recipients. ESGICH SURVEY

Prof. MUDr. Lischke, Ph.D., MUDr. Šimonek, MUDr. Pozniak
Mezinárodní studie zaměřená na monitoraci, prevenci a manažment post-transplantačního lymfoproliferativního onemocnění  u příjemců po  transplantaci solidních orgánů.

Imunopatologické aspekty včasné predikce a terapie orgánové rejekce u plicních transplantací

MUDr. René Novysedlák, MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D., MUDr. Monika Švorcová, MUDr. Jan Balko, MUDr.Zuzana Střížová, Ph.D., Prof. MUDr. Lischke, Ph.D.

Za účelem hledání robustních screeningových algoritmů pro včasnou detekci rejekce u pacientů po transplantaci plic, studujeme prostřednictvím průtokové cytometrie, luminexu a multiplexové imunohistochemie specifické markery lidských leukocytů a jejich produkty, jako jsou cytokiny a chemokiny. Řešeno ve spolupráci s Ústavem imunologie 2.LF UK a FN Motol.

Karcinom jícnu a jiné patologie jícnu

Časné hodnocení efektivity neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce pomocí FDG-PET/CT vyšetření. (2011-2015)
MUDr. Haruštiak, MUDr. Pazdro,  Prof. MUDr. Lischke, Ph.D.

hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Haruštiak, Grant IGA MZČR  NT 12331-5

Cílem projektu bylo ověření předpokladu, že metabolicko-anatomické informace z FDG-PET/CT vyšetření lze u nemocných s karcinomem jícnu využít k časné identifikaci osob, odpovídajících na neoadjuvantní léčbu.

řešeno ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN a PET centrem Nemocnice na Homolce

Genomické profilování (mRNA/microRNA) v predikci odpovědi na chemoterapii nebo chemoradioterapii u pacientů s karcinomem jícnu a gastroezofageální junkce

MUDr. Haruštiak, MUDr. Tvrdoň, Prof. MUDr. Lischke, PhD
řešeno ve spolupráci s Onkologickou klinikou VFN Praha, Ústavem molekulární a translační medicíny  Univerzity Palackého  Olomouc, Onkologickou klinikou a Chirurgickou klinikou FN Olomouc

Cílem projektu bylo identifikovat mikroRNA specifické pro adenokarcinom a dlaždicobuněčný karcinom jícnu.

Význam mikroRNA u adenokarcinomu jícnu.

MUDr. Haruštiak, MUDr. Jaroščiaková, prof. MUDr Lischke

Řešeno ve spolupráci s CEITEC, Masarykova univerzita Brno

Cílem projektu je zjistit prediktivní význam mikroRNA v odpovědi adenokarcinomu jícnu na neoadjuvantní chemoterapii.

Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer

MUDr. Haruštiak, MUDr. Pazdro, MUDr. Šnajdauf, Ph.D., MUDr. Jaroščiaková

Řešeno ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem, Brno

Účelem studie je vyhodnocení přínosu FDG-PET jako prediktoru časné histopatologické odpovědi na předoperační chemoterapii a jeho využití v časné modifikaci léčebného algoritmu s cílem minimalizovat riziko progrese během neúčinné léčby.

Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnu

Spoluřešitel grantu AZV NU20-03-00126 – MUDr. Haruštiak, Prof. MUDr. Lischke, Ph.D.

Řešeno ve spolupráci s Chirurgickou klinikou FN Brno Bohunice

Cílem projektu je ověřit využitelnost molekulárně biologických a moderních endoskopických přístupů při diagnostice a predikci komplikací GERD, jakými jsou zejména Barrettův jícen a adenokarcinom jícnu ,

Endoskopická versus laparoskopická myotomie v léčbě idiopatické achalasie jícnu – randomizovaná kontrolovaná studie

MUDr. Pazdro

Muticentrická mezinárodní randomizovaná studie
Hlavní řešitel:  Prof. Dr. Thomas Rösch, Universitní nemocnice Hamburg, Německo
Řešeno ve spolupráci s Doc. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM
NCT registrace: NCT01601678, Schválení IRB v Hamburgu (Etická komise Univerzitní nemocnice)

Prognostický a terapeutický potenciál imunitních buněk v nádorovém mikroprostředí karcinomu jícnu

Cílem tohoto projektu je zhodnotit imunologické rysy tumor-infiltrujících lymfocytů získaných z nádorové tkáně pacientů během chirurgické resekce. Získaná data jsou analyzována a porovnána s klinickými a histopatologickými daty pacientů za účelem hledání nových imunoterapeutických přístupů.

MUDr. Martin Šnajdauf, Ph.D., MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D., MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.,
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Řešeno ve spolupráci s Ústavem imunologie 2. LF UK a FN Motol

Sarkomy, pseudosarkomatozní léze, solitární fibrózní tumor

Nádorové mikroprostředí sarkomů měkkých tkání a jeho prediktivní význam v moderní onkologické léčbě

V rámci tohoto projektu testujeme ex vivo varianty premedikací a imunomodulací u pacientů s měkkotkáňovými sarkomy za účelem zvýšení citlivosti těchto tumorů k účinkům imunoterapie.

MUDr. Andrej Ozaniak, MUDr. Pavel Hladík, MUDr. Renata Chmelová, MUDr. Jan Balko, MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D., MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Řešeno ve spolupráci s Ústavem imunologie 2. LF UK a Univerzitou v Glasgow.

Predikce rekurence solitárního fibrózního tumoru a pseudosarkomatózních lézí

Náplní projektu je hledání prognostických markerů u vzácných pseudosarkomatozních lézí za účelem objasnění faktorů rekurence. Data jsou získávána analýzou klinickopatologických dat u jasně definované kohorty s diagnozou solitární fibrózní tumor/pseudosarkomatózní léze.

MUDr. Andrej Ozaniak, MUDr. Pavel Hladík, MUDr. Renata Chmelová, MUDr. Jan Balko,
MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D., MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Onkochirurgie a imunopatologie nádorových onemocnění

Onkogeny a tumor supresorové geny a jejich role v patogenezi karcinomu plic, melanomu a dalších solidních tumorů

V rámci projektu jsou kombinovány funkční a fenotypické analýzy buněk infiltrujících nádorové mikroprostředí, vizualizace tkání, imunohistochemické a biochemické metodiky, a analýza klinicko-patologických dat pacientů za účelem pochopení buněčných profilů asociovaných s prognózou a odpovědí na léčbu.

MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D., MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Early-stage non-small cell lung cancer study
Mezinárodní multicentrická studie  „International Agency for Research on Cancer“
řešeno ve spolupráci s Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Studie ARCAGE IARC (Human papillomavirus infections and upper aero-digestive tract cancers)

MUDr. Pastor
Multicentrická studie IARC (International Agency of Research on Cancer)
řešeno ve spolupráci s Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK

Další probíhající projekty


PRVOUK – KOMPLIKACE METABOLICKÝCH CHOROB
spoluúčast s dalšími klinikami a ústavy 1. LF UK v Programech rozvoje vědných oblastí na Univerzitě Karlově
od 1.1.2017 nahrazeno novými programy PROGRES

Registr PATOD C20

MUDr. Hladík, MUDr. Skořepa, Prof. MUDr. Adámek, CSc.

Multicentrická národní studie zaměřená na sledování pacientů se zhoubným novotvarem rekta (C20), které cílem je sledovat výskyt  kompletní patologické odpovědi při neoadjuvantní léčbě.

Implementace protokolu ERAS -studie zameřená na klinickou implementaci ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) u koloproktologických pacientů.

Problematika rektálních stentů, míra expansibility u vstřebatelných stentů. Problematika ochrany střeva před účinkem ozařování v oblasti malé pánve.

Řešeno ve spolupráci s ELLA-CS s.r.o.

Algoritmus indikace k miniinvazivním operacím pro primární hyperparathyreozu za pomoci využití SPECT/CT.

Prof. MUDr. Adámek, CSc, MUDr. Libánský, Ph.D.

řešeno ve spolupráci s III. interní klinikou VFN a Klinikou nukleární medicíny VFN

Poruchy análního svěrače a dysfunkce pánevního dna.

Prof. MUDr. Adámek, CSc, MUDr. Polanecký
řešeno ve spolupráci s Interní klinikou 2. LF UK FNM a Gynekologicko-porodnickou klinikou 2. LF UK FNM

Identifikace nových predikčních markerů a genetických změn u pacientů s hereditární  hyperparatyreózou a jejich vliv na strategii operační léčby 

doc. MUDr. Petr Libánský, MUDr. Chmelová, doc. MUDr. Ježková, MUDr. Fialová, MUDr. Matějková-Běhanová, MUDr. Personová, MUDr. Vaculová, prof. MUDr. Adámek, MUDr. Junková, Mgr. Včelák

Cílem projektu je ověřit procentuální zastoupení  geneticky podmíněných forem primární hyperparatyreózy ve skupině pacientů s manifestací primární hyperparatyreózy do 40 let věku. Na základě klinických a biochemických dat vytipovat prediktivní ukazatele pro geneticky podmíněné formy primární hyperparatyreózy. Ověřit  a do praxe zavést doporučení pro typ operačního výkonu s přihlédnutím k výsledku genetického vyšetření.

řešeno ve spolupráci s III. interní klinikou 1. LF UK a VFN, Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Endokrinologickým ústavem Praha

Vliv předoperační rehabilitace na pooperační průběh u pacientů s kýlou v jizvě

Řešeno ve spolupráci s Klinikou tělovýchovného lékařství FNM

Post-market surveillance of hernia mesh

Řešeno ve spolupráci s Ústavem počítačové a řídicí techniky Fakulty chemicko-inženýrské, VŠCHT a Evropskou kýlní společností

Body image, self-appreciation, pain and functional status in people with hernias – a quantitative and qualitative analysis

Grant Evropské kýlní společnosti

Řešeno ve spolupráci se Sociologickým Ústavem Akademie Věd ČR

Artificial Intelligence supported decision making tool in incisional hernia surgery

Řešeno ve spolupráci s Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz und Robotik,Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS/CAIRO) in Germany

Funkcionalizovaná nanovlákna v prevenci vzniku kýly v jizvě

Grant AZV – 17-32285A (2017-2020)

Řešeno ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Fakultou veterinárního lékařství and Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT

Guidelines pro terapii primárních ventrálních kýl

Ve spolupráci s Evropskou kýlní společností

(2018-2019)

Gudelines pro terapii tříselné kýly – update

Ve spolupráci s Evropskou kýlní společností

(2021-2022)

Gudelines pro terapii kýly v jizvě

Ve spolupráci s Evropskou kýlní společností

(2020-2022)

Skip to content